/r1/ Förordning (1987:1325) om tillämpning av en överenskommelse om sjukvårdsförmåner den 24 mars 1987 mellan Sverige och Algeriet;

SFS nr
1987:1325
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1987-12-17

Den överenskommelse om sjukvårdsförmåner mellan Sverige och Algeriet som
har undertecknats den 24 mars 1987 skall gälla här i riket från och med
den 1 februari 1988. Överenskommelsen bifogas i svensk och fransk text
denna förordning som bilaga.

Bilaga

Överenskommelse om sjukvårdsförmåner mellan Konungariket Sverige och
Demokratiska Folkrepubliken Algeriet

Konungariket Sveriges regering och Demokratiska Folkrepubliken Algeriets
regering som önskar reglera förbindelserna mellan de bägge staterna på
sjukvårdsområdet har överenskommit att sluta följande överenskommelse.

Artikel 1

En medborgare i en av de fördragsslutande staterna som är bosatt inom
endera av dessa staters territorium har vid tillfällig vistelse inom den
andra fördragsslutande statens territorium rätt till sjukvårdsförmåner
enligt denna stats lagstiftning och på samma villkor som medborgarna i
nämnda stat i den utsträckning som hans hälsotillstånd kräver omedelbar
sjukvård.

Artikel 2

Den personal vid de båda fördragsslutande staternas diplomatiska och
konsulära representationer som omfattas av Wienkonventionen om
diplomatiska och konsulära förbindelser har, liksom deras medföljande
familjemedlemmar, rätt till vårdförmåner enligt lagstiftningen om sjuk-
och moderskapsförsäkring i den mottagande staten på samma villkor som
denna stats medborgare under hela den tid som dessa personer vistas inom
nämnda stats territorium.

Artikel 3

Denna överenskommelse skall inte tillämpas när personen i fråga beger
sig till den andra fördragsslutande statens territorium i syfte att få
sjukvård.

Artikel 4

Kostnaderna för de sjukvårdsförmåner som utgetts enligt denna
överenskommelse betalas av den fördragsslutande stat som utgett
förmånerna och skall inte återbetalas av den andra fördragsslutande
staten.

Artikel 5

1. Behöriga organ för tillämpningen av denna överenskommelse är i
Sverige, riksförsäkringsverket i Algeriet, den nationella
socialförsäkringskassan.

2. Svårigheter som kan uppkomma vid tillämpningen av denna
överenskommelse skall gemensamt lösas av de i första stycket nämnda
behöriga organen.

Artikel 6

Var och en av fördragsslutande staterna skall underrätta den andra när
de konstitutionella åtgärder som för deras del krävs för
överenskommelsens ikraftträdande genomförts. Överenskommelsen träder i
kraft första dagen i tredje månaden som följer efter dagen för den sista
av dessa underrättelser.

Artikel 7

Denna överenskommelse kan uppsägas av var och en av de fördragsslutande
staterna. Uppsägning skall meddelas minst tre månader före löpande
kalenderårs slut och har verkan från och med nämnda års slut.

Upprättad i Alger den 24 mars 1987 i två exemplar på svenska, arabiska
och franska språken, vilka texter äger lika vitsord.

För Konungariket Sveriges regering Jean-Christophe Öberg

För Demokratiska Folkrepubliken Algeriets regering Mohamed Nabi