/r1/ Förordning (1987:1333) om tillsättning av tjänster m. m. vid plan- och bostadsverket;

SFS nr
1987:1333
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1987-12-17

/r3/ Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller tillsättning av tjänster och vissa andra
åtgärder som vidtas för att inrätta plan- och bostadsverket.

Med utredningen avses i denna förordning den särskilde utredaren (Bo
1987:02) med uppdrag att utforma detaljorganisation, tillsätta vissa
tjänster m. m. för plan- och bostadsverket.

Föreskrifter i 11–13 och 18 §§ allmänna verksstadgan (1965:600)
tillämpas på utredningen.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

2 § Tjänsten som chef för plan- och bostadsverket tillsätts av
regeringen. Tjänsterna som chef för en avdelning tillsätts av regeringen
efter anmälan av utredningen. Övriga tjänster tillsätts av utredningen.

3 § Vid tillämpningen av inrättandeförordningen (1985:915) skall med
myndighet förstås utredningen i fråga om tjänster som tillsätts av
utredningen. Utredningen fullgör arbetsgivarens skyldigheter enligt
lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller kollektivavtal i
de frågor där utredningen vidtar åtgärder i myndighets ställe.

4 § Tjänster får, utan att kungöras lediga till ansökan, tillsättas med
arbetstagare som ingår i en sådan övertalighetsgrupp som har fastställts
enligt trygghetsavtalet för arbetstagare hos staten (TrA-S) med
anledning av plan- och bostadsverkets inrättande.

Tjänster som inte kan tillsättas enligt första stycket får, utan att
kungöras lediga till ansökan, tillsättas med andra arbetstagare som
berörs av plan- och bostadsverkets inrättande och som är förordnade
tills vidare utan tidsbegränsning, om dessa tjänster i fråga om
arbetsuppgifter och löneställning motsvarar de tjänster som
arbetstagarna har.

5 § Omplaceringsförordningen (1984:110) och förordningen (1984:819) om
statliga platsanmälningar tillämpas inte när tjänster tillsätts enligt
denna förordning.

6 § Beslut i ett tillsättningsärende tillkännages genom att beslutet
anslås på anslagstavla hos bostadsstyrelsen och hos statens planverk.

Tiden för överklagande räknas från den dag då beslutet anslogs.

/r3/ Övriga frågor

7 § Utredningen avgör lokal- och intendenturfrågor samt
ekonomiadministrativa frågor och personalfrågor i övrigt som gäller
plan- och bostadsverket, intill dess att verket har inrättats.

8 § Ärenden enligt denna förordning avgörs av den särskilde utredaren
ensam. Utredningens sakkunniga och experter får delta i handläggningen
av ärendena.

9 § Utredningen skall överlämna sådana frågor som avses i 7 § och som
inte kan avgöras före utgången av juni månad 1988 till plan- och
bostadsverket för vidare handläggning snarast möjligt.