/r1/ Lag (1987:1336) om brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland;

SFS nr
1987:1336
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1987-12-21
Ändring införd
t.o.m. SFS1988:163

1 § Vid 1988 års ordinarie val till riksdagen och det samtidiga valet av
landstingsledamöter och kommunfullmäktige samt vid extra val till
riksdagen och folkomröstning som infaller före 1991 års motsvarande val
får röstberättigade som vistas i Förbundsrepubliken Tyskland rösta genom
att därifrån sända sina valsedlar till valnämnden med posten
(brevröstning).

Vid brevröstning tillämpas bestämmelserna i vallagen (1972:620), om inte
annat följer av denna lag.

2 § Brevröstning skall gå till på följande sätt.

Väljaren lägger för varje val själv in sin valsedel i ett innerkuvert. I
närvaro av två vittnen lägger han sedan in iordningställda innerkuvert i
ett ytterkuvert för brevröstningsförsändelse och tillsluter detta.
Därefter skriver väljaren på ytterkuvertet en försäkran på heder och
samvete att han gjort på detta sätt och att försändelsen har ställts i
ordning i Förbundsrepubliken Tyskland. Vidare anger han på ytterkuvertet
dels den dag då brevröstningsförsändelsen har gjorts i ordning, dels
sitt personnummer. Vittnena intygar skriftligen att väljaren egenhändigt
undertecknat försäkran samt att de inte känner till något förhållande
som strider mot de uppgifter väljaren lämnat på ytterkuvertet. Vittnenas
adresser anges på ytterkuvertet. Vittnena skall ha fyllt 18 år.
Väljarens make eller barn eller makens barn får inte vara vittne.

Sedan brevröstningsförsändelsen har gjorts i ordning enligt andra
stycket lägger väljaren in försändelsen tillsammans med sitt röstkort i
ett omslagskuvert och tillsluter detta. Därefter lämnas försändelsen för
postbefordran till valnämnden i den kommun där väljaren är upptagen i
allmän röstlängd eller, om väljaren är upptagen i särskild röstlängd,
till valnämnden i den kommun inom vilken den vallokal är belägen där den
särskilda röstlängden enligt 4 kap. 20 § vallagen (1972:620) skall
finnas tillgänglig.

Vid val till riksdagen, vid val i hela landet av landstingsledamöter och
kommunfullmäktige och vid en folkomröstning får
brevröstningsförsändelsen vara iordninggjord tidigast 24 dagar före
valdagen och skall avges senast dagen före valdagen. Vid extra val till
riksdagen och vid folkomröstning samtidigt med sådana val får
brevröstningsförsändelsen vara iordninggjord tidigast 20 dagar före
valdagen. Försändelsen skall anses avgiven den dag då den är
poststämplad. Brevröstningsförsändelsen bör lämnas för postbefordran i
så god tid att den kan beräknas vara valnämnden till handa senast andra
dagen efter valdagen. Lag (1988:163).

3 § Vid varje tillfälle då brevröstningsförsändelser kommer in till
valnämnden skall antalet antecknas i ett särskilt protokoll. I väntan på
den offentliga förrättningen för preliminär rösträkning skall
försändelserna förvaras på ett betryggande sätt.

4 § Granskning och rösträkning skall i fråga om
brevröstningsförsändelser ske vid den offentliga förrättning som avses i
13 kap. 9 § vallagen (1972:620). Sedan de åtgärder som anges i samma
paragrafs första stycke har vidtagits, skall brevröstningsförsändelserna
granskas på följande sätt.

Granskningen inleds med att inkomna omslagskuvert med
brevröstningsförsändelser räknas, varefter antalet antecknas i
protokollet. Därefter granskas omslagskuverten. Därvid kontrolleras att

1. omslagskuvertet inte har blivit öppnat efter tillslutandet,

2. omslagskuvertet har avlämnats för postbefordran i Förbundsrepubliken
Tyskland,

3. brevröstningsförsändelsen inte har avgetts senare än dagen före
valdagen.

I de fall då de nämnda kraven är uppfyllda, behandlas omslagskuvertet på
det sätt som föreskrivs i 5 §. I annat fall läggs omslagskuvertet åt
sidan. Omslagskuvert som har lagts åt sidan läggs därefter in i ett
eller flera särskilda omslag som förseglas och förses med anteckning om
innehållet.

5 § När kontrollen enligt 4 § är avslutad, öppnas de omslagskuvert som
inte har lagts åt sidan. Därefter kontrolleras att

1. omslagskuvertet innehåller väljarens röstkort,

2. samma väljare inte har avgivit sådant fönsterkuvert som avses i 13
kap. 3 § första stycket vallagen (1972:620) eller mer än en
brevröstningsförsändelse,

3. väljaren är röstberättigad i valdistriktet,

4. väljaren inte röstat i vallokalen under valdagen.

I de fall då de nämnda kraven är uppfyllda, behandlas ytterkuvertet på
det sätt som föreskrivs i 6 §. I annat fall läggs ytterkuvertet
tillsammans med väljarens röstkort åter in i omslagskuvertet, som läggs
åt sidan. Omslagskuvert som har lagts åt sidan läggs därefter in i ett
eller flera särskilda omslag som förseglas och förses med anteckning om
innehållet.

6 § När kontrollen enligt 5 § är avslutad, granskas ytterkuverten till
de valförsändelser som inte har lagts åt sidan. Därvid kontrolleras att
försändelsen är i föreskrivet skick och har gjorts i ordning inom
föreskriven tid samt att ytterkuvertet är tillslutet. Därefter bryts
ytterkuvertet. Innerkuverten granskas. Därvid kontrolleras att de är av
föreskriven beskaffenhet, att väljaren har ställt i ordning endast ett
innerkuvert för varje val och att innerkuverten inte är försedda med
obehörig märkning. Godkända innerkuvert läggs i urnorna. I samband
därmed antecknas vid väljarens namn i röstlängden att han har utövat sin
rösträtt.

Föreligger någon brist eller felaktighet i ett hänseende som valnämnden
skall kontrollera enligt första stycket, skall det eller de bristfälliga
kuverten tillsammans med väljarens röstkort och ytterkuvertet åter
läggas in i omslagskuvertet. Detsamma gäller, om ett innerkuvert är tomt
eller om det inte klart framgår att ett kuvert innehåller en valsedel.
Omslagskuverten läggs i sin tur in i ett eller flera särskilda omslag
som förseglas och förses med anteckning om innehållet.

Avgivna röster skall räknas tillsammans med de röster som avses i 13
kap. 9 § andra stycket vallagen (1972:620).