Statistiska centralbyråns kungörelse (1987:1343) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

SFS nr
1987:1343
Departement/myndighet
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1987-12-22

Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i
lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från
och med den 1 februari 1988 med sju procent.

Höjningen gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller
förutvarande make som har bestämts under november 1987 eller senare.
Höjningen gäller inte heller underhållsbidrag till fader eller moder som
har bestämts efter utgången av juni 1979.

Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, utgår enligt lagen
om ändring av vissa underhållsbidrag med närmast lägre krontal.