Begränsningsförordning (1987:1347)

SFS nr
1987:1347
Departement/myndighet
Civildepartementet KOM
Utfärdad
1987-11-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1301
Upphävd
1994-11-01

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns föreskrifter som begränsar rätten för
myndigheterna under regeringen att besluta regler. I förordningen finns
också föreskrifter som rör myndigheternas tillsynsverksamhet m. m.

Med regler avses föreskrifter och allmänna råd. Av 8 kap. regeringsformen
följer att en myndighet får besluta föreskrifter bara efter regeringens
bemyndigande.

Förordningen gäller inte sådana regler som uteslutande rör verksamheten
inom myndigheten. Förordning (1991:1922).

Konsekvensutredning

2 § Innan en myndighet beslutar en regel, skall regelns kostnadsmässiga
och andra konsekvenser utredas.

Konsekvensutredningen skall dokumenteras.

Yttrande

3 § Innan en myndighet beslutar en regel, skall företrädare för dem vars
verksamhet kostnadsmässigt berörs av regeln ges tillfälle att yttra sig
i frågan. Därvid skall de ges tillgång också till konsekvensutredningen.

Regeringsmedgivande

4 § Om en regel kan antas leda till icke oväsentligt ökade kostnader för
staten, kommuner eller landsting eller för näringslivet, organisationer
eller andra enskilda, skall myndigheten inhämta regeringens medgivande,
innan regeln beslutas.

Kan hela kostnadsökningen förutses falla på kommuner eller landsting,
tillämpas första stycket bara om företrädare för dessa har förklarat att
de motsätter sig beslutet.

Första stycket gäller inte i fråga om regler som beslutas av

1. Sjöfartsverket med stöd av 21 § arbetsmiljöförordningen
(1977:1166),

2. Luftfartsverket med stöd av

— luftfartsförordningen (1986:171) och som gäller flygsäkerhet eller

— 38 § förordningen (1986:172) om luftfartygsregistret m. m.,

3. Arbetarskyddsstyrelsen med stöd av

— 18 § arbetsmiljöförordningen eller

— 3 § kungörelsen (1939:783) angående anordnande och begagnande samt tillsyn
av vissa hissar,

4. en myndighet för att uppfylla Sveriges förpliktelser enligt avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Förordning (1993:1042).

Anstånd

5 § Föreligger det fara för liv, personlig säkerhet eller hälsa eller
risk för betydande ekonomisk skada, om en regel inte utfärdas, får vad
som sägs i 2–4 §§ anstå till efter beslutet.

Uppföljning

6 § Så länge en regel gäller, skall den myndighet som har beslutat den
— eller som annars har ansvaret för den — följa dess kostnadsmässiga
och andra konsekvenser.

Uppföljningen skall regelbundet dokumenteras.

Tillsynsverksamhet m.m.

7 § Myndigheterna skall se till att de kostnadsmässiga konsekvenserna
begränsas, när de utövar tillsyn eller sprider information eller andra
meddelanden.

Verkställighetsföreskrifter m. m.

8 § Riksrevisionsverket skall följa myndigheternas tillämpning av denna
förordning.

Verket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av
förordningen.