Förordning (1987:14) om avgifter för bistånd av utrikesdepartementet i ärenden om kvarlåtenskap utomlands

SFS nr
1987:14
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1987-01-15

1 § För utrikesdepartementets bistånd med boutredningsåtgärder och
redovisning av medel i ärenden om kvarlåtenskap utomlands betalas
avgift enligt denna förordning. Avgifterna skall täcka departementets
kostnader för denna uppdragsverksamhet.

Avgift beslutas av utrikesdepartementet och betalas till departementet
av den som begär bistånd.

2 § För boutredningsåtgärder och redovisning betalas en avgift på 20
procent av redovisade medel som inte överstiger 500 000 kronor, dock
minst 500 kronor. Överstiger beloppet 500 000 kronor, är avgiften 10
procent på den överskjutande delen. Avgiften avrundas nedåt till
närmaste helt hundratal kronor.

Med redovisade medel avses vad som återstår sedan boets skulder och
övriga utgifter i samband med boutredningen betalats.

För arvs- och släktutredning utan att uppdraget leder till redovisning
av medel, betalas en avgift i förhållande till det arbete utredningen
krävt, dock minst 500 kronor och högst 15 000 kronor.

Om det finns särskilda skäl till det, får avgiften sättas ned eller
efterges helt.

3 § Den som begär utrikesdepartementets bistånd i ärende om
kvarlåtenskap utomlands skall även ersätta nödvändiga utlägg i samband
med uppdraget såsom porto, telex, legaliseringskostnader,
domstolsavgifter samt arvode för anlitande av juridiskt biträde.

Om det finns skäl till det, får ersättningen jämkas eller efterges
helt.

4 § Har en olönad konsul lämnat biträde i ett ärende om kvarlåtenskap,
har han rätt till ersättning med ett belopp som motsvarar hälften av
den avgift som betalas till departementet.

5 § Utrikesdepartementets beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

1987:14

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1987, då förordningen
(1977:990) om förrättningsavgift vid redovisning genom
utrikesdepartementet av arvsmedel m. m. skall upphöra att gälla. Har
framställning om bistånd i ett ärende om kvarlåtenskap gjorts före
ikraftträdandet, gäller dock äldre föreskrifter.