Lag (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län

SFS nr
1987:147
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1987-04-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:910

1 § För kommunerna i Stockholms län ska Stockholms läns
landstingskommun som regionplaneorgan ha hand om sådan
utrednings- och samordningsverksamhet beträffande regionala
frågor (regionplanering) som avses i 7 kap. 1 § plan- och
bygglagen (2010:900). Lag (2010:910).

2 § Landstingskommunen ska bevaka regionala frågor och
fortlöpande lämna underlag i sådana frågor för kommunernas
och statliga myndigheters planering. Landstingskommunen får
anta en regionplan enligt 7 kap. plan- och bygglagen
(2010:900) för regionen eller en del av den.

Regeringen kan besluta att utrednings- och
samordningsverksamheten ska avse vissa angivna frågor.
Lag (2010:910).

3 § I fråga om regionplan tillämpas bestämmelserna i 7 kap.
6, 8 och 10–12 §§ plan- och bygglagen (2010:900).
Lag (2010:910).

4 § Regionplanen antas av landstinget. Även ändring och
upphävande av planen beslutas av landstinget.

5 § Senast dagen efter det att justering av protokollet med
beslut om antagande, ändring eller upphävande av regionplanen
har tillkännagivits på landstingskommunens anslagstavla skall
meddelande om tillkännagivandet och protokollsutdrag med
beslutet sändas till kommunerna och länsstyrelsen i Stockholms
län samt till regeringen.

När beslutet har vunnit laga kraft, skall planen sändas till
länsstyrelsen i Stockholms län.

6 § Det som i 13 kap. 1 § 7 plan- och bygglagen (2010:900) sägs
om kommunalförbunds eller regionplaneförbunds fullmäktiges
beslut ska i fråga om Stockholms län gälla landstingets beslut.
Lag (2010:910).

Ikraftträdande m. m.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

Genom lagen upphävs lagen (1968:598) angående handläggning av frågor om
regionplan för kommunerna i Stockholms län.