Förordning (1987:15) om expeditionsavgifter vid utlandsmyndigheterna

SFS nr
1987:15
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1987-01-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:691
Upphävd
1997-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:12

1 § Expeditionsavgift betalas av sökanden för tjänsteåtgärd som vidtas
av en utlandsmyndighet med de belopp som anges i en vid denna
förordning fogad avgiftslista (Bilaga).

Avgiften fastställs av den myndighet som vidtar den tjänsteåtgärd för
vilken avgift skall betalas.

2 § Om en utlandsmyndighet vidtar en tjänsteåtgärd för ett annat
nordiskt lands räkning, får avgift tas ut med ett belopp som motsvarar
det belopp som skulle ha tagits ut, om tjänsteåtgärden hade vidtagits
av det andra nordiska landets myndighet.

3 § Om en utlandsmyndighet vidtar en tjänsteåtgärd för ett annat lands
räkning, för vilket Sverige är skyddsmakt, får avgift tas ut med ett
belopp som motsvarar det belopp som skulle ha tagits ut, om åtgärden
hade vidtagits av uppdragsgivarlandets myndighet. Avgiften skall
tillgodoräknas det landet.

4 § Fria från avgift är domstolar och andra svenska myndigheter.

Om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det eller om det i
annat fall finns särskilda skäl för det, skall utlandsmyndigheten
besluta att sökanden skall vara fri från avgift.
Förordning (1995:425).

5 § Sökanden är skyldig att ersätta de nödvändiga utlägg som en
utlandsmyndighet har haft i samband med tjänsteåtgärden såsom för
försändelse, annonsering, myndighets eller annans biträde, om inte
utrikesdepartementet har bestämt något annat. Innan tjänsteåtgärden
vidtas skall utlandsmyndigheten om möjligt lämna sökanden uppgift om
beräknade kostnader.

Kostnader för telex eller telefax i viseringsärenden skall bäras av
staten.

Om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det, skall
utlandsmyndigheten besluta att kostnad som avses i första stycket
skall bäras av staten. Förordning (1989:551).

6 § Varje expedition skall förses med en anteckning om
expeditionsavgiften. En expedition får inte lämnas ut förrän avgiften
betalats. Utfärdas inte någon expedition, skall särskilt kvitto
lämnas. Skall någon avgift inte betalas, skall det på expeditionen
skrivas orden “utan avgift”.

7 § Skall avgift beräknas efter sidantalet, betalas avgift för varje
påbörjad sida. Fullskriven sida i maskinskriven expedition bör i
medeltal ha minst 25 rader med minst 48 bokstäver.

8 § Expeditionsavgift betalas i regel i det främmande landets valuta.
Omräkning sker efter den kurs som utrikesdepartementet har fastställt.
Har utrikesdepartementet inte fastställt någon sådan kurs, sker
omräkning efter den köpkurs för svenska kronor som lokala banker
tillämpar för check. Vid omräkning av avgift skall beloppet avrundas
nedåt till jämnt belopp.

9 § Expeditionsavgift tillfaller staten. Olönad konsul får dock
behålla de avgifter som betalas in till konsulatet, om inte
utrikesdepartementet har bestämt något annat.

10 §En utlandsmyndighets beslut i fråga om avgift enligt
denna förordning får överklagas hos Regeringskansliet.
Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in till den
myndighet som meddelade beslutet inom ett år från den dag då
avgiften beslutades. Expeditionen skall bifogas skrivelsen.
Återbetalning skall antecknas på expeditionen.

Regeringskansliets beslut får inte överklagas. Förordning (1997:12).

Bilaga

Avgiftslista

Pass m. m. Kr

Vanligt pass

som utfärdas för person under 18 år 150

som utfärdas för person under 22 år

för tiden fram till 22-årsdagen 150

som på grund av namnändring utfärdas för återstoden av det
tidigare passets giltighetstid 150

som utfärdas i annat fall 300

För pass, som utfärdats på formulär med 64 sidor, utgår
ytterligare avgift med 35 kr.

Provisoriskt pass 150

Kollektivpass 150

och dessutom för varje deltagare utöver tio 25

Förlängning av giltighetstiden för pass 100

Förlängning av giltighetstiden för främlingspass eller
eller resedokument 100

Provisoriskt främlingspass 100

Provisoriskt främlingspass utfärdat för flykting som uttagits
med stöd av särskilt regeringsbeslut fritt

Utlämnande av pass som utfärdats av annan myndighet 75

Utlämnande av främlingspass utfärdat för flykting som uttagits
med stöd av särskilt regeringsbeslut fritt

Sjöfartsbok, för utfärdande eller utlämnande 100

Visering

Visering för inresa och vistelse i Sverige 150

Genomresevisering 100

Gemensam visering för inresa och vistelse i Sverige
(gruppvisering), för varje person 100

dock högst 1 000 kr.

Gemensam genomresevisering (gruppvisering), för varje person 75

dock högst 750 kr.

Visering av pass för barn under 16 år fritt

Visering för flykting som uttagits med stöd av särskilt
regeringsbeslut fritt

Visering för studerande vid världssjöfartsuniversitetet i Malmö fritt

Visering för studerande som av SIDA, annan svensk
organisation eller mellanfolklig organisation erhållit
stipendium för studier i Sverige fritt

Visering för medborgare i stat, som inte tar ut avgift
av svenska medborgare eller som tillämpar viseringsfrihet
gentemot svenska medborgare fritt

Visering för sådana anhöriga till en medborgare i en
EES-stat som avses i 3 kaap. 5 b § utlänningsförordningen
(1989:547 fritt
UD-visering fritt

Uppehålls- och/eller arbetstillstånd fritt

Sjöfart m. m.

Skeppshandlingar o. d.

Tillfällig nationalitetshandling 425

Utlämnande av tillfällig nationalitetshandling som utfärdats av annan
myndighet 75

Auktorisation av dagbok jämte intyg om att den äldre dagboken visats
upp och att en ny utfärdats 75

Behövs samma intyg eller påskrift i flera exemplar eller på flera
handlingar, tas ingen särskild avgift för detta. I sjöfartsbok införd
notering om behörighet fritt

Sjöförklaring

Förrättningen 500

Förrättningsprotokollet, varje sida utöver sex 75

Pengar och andra värdeföremål

Förmedling av pengar och andra värdeföremål:

5 % av beloppet eller värdet, dock minst 200 kronor och högst
5 000 kronor.

Om avgiftsfrihet för översändande av pengar från sjömän gäller
kungörelsen (1973:519) om utlandsmyndighets medverkan vid
översändande av sjömäns och vissa andra arbetstagares
lönemedel från utlandet till Sverige.

I fråga om åtgärder som vidtas i samband med konsulärt
bistånd tillämpas bestämmelserna i förordningen (1982:29) om
avgifter för konsulärt bistånd.

Upptagande av förklaring m. m.

Upptagande av förklaring eller uppsättande av handling i
enskild angelägenhet, varje sida 50

Vidtas åtgärden i samband med ärende om bistånd i brottmål,
tas inte någon avgift ut.

Intyg o. d.

Levnadsattest fri

Rekommendation i form av intyg 100

Intyg om innehållet i svensk lag 175

Intyg eller bevis (attest, legalisering), ej särskilt nämnt 100

Om överenskommelse har träffats med främmande stat
beträffande avgift för intyg eller bevis, gäller vad som avtalats.

Delgivning av handling

Delgivning av handling och bevis om delgivningen 200

Avskrift o. d.

Avskrift, kopia eller protokollsutdrag, med eller utan
vidimering, varje sida 5

Översättning

Översättning jämte bestyrkande
varje påbörjad grupp om 100 ord 150

eller den högre avgift, som i allmänhet betalas i jämförligt fall
till kompetent översättare på platsen

Enbart bestyrkande, varje påbörjad grupp om 100 ord 150

Körkort

Utlämnande av körkort 320
om ärendet påbörjats och avgift erlagts i Sverige 75

Honorärkonsul som medverkat vid utlämnande av körkort
får behålla 75 kronor av denna avgift

Vigsel

Vigselförrättning, inklusive protokoll 400

Avgift betalas inte, om mannen eller kvinnan har sitt hemvist
inom utlandsmyndighetens verksamhetsområde.

Särskild avgift för tjänsteåtgärder utom kontorstid och utom
tjänstelokalen

För tjänsteåtgärder som vidtas utom kontorstid och utom tjänstelokalen
betalas särskild expeditionsavgift i tillägg till de avgifter som
anges i denna lista (tilläggsavgift).

1. Åtgärd utförd i tjänstelokalen utom kontorstid,

för varje påbörjad timme 100

2. Åtgärd utförd utom tjänstelokalen under kontorstid,

för varje påbörjad timme 100

för en dag dock högst 300

3. Åtgärd utförd utom tjänstelokalen utom kontorstid,

för varje påbörjad timme 100

Med kontorstid förstås den på orten vanliga kontorstiden. Vid åtgärd
utom tjänstelokalen skall sökanden även betala ersättning för
resekostnaden och vid åtgärd utom stationeringsorten dessutom
traktamente och ersättning för hotellkostnader. Om det är en lönad
tjänsteman som utför åtgärden, bestäms ersättningen efter samma
grunder som gäller vid tjänsteresa. En olönad tjänsteman har rätt till
skälig ersättning för utgifter för kost och logi.
Förordning (1994:277).

Övergångsbestämmelser

1987:15

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1987.

Genom förordningen upphävs

1. kungörelsen (1957:695) angående expeditionsavgifter vid
beskickningar och konsulat,

2. chefens för utrikesdepartementet föreskrifter den 27 september 1974
med stöd av 1 § Litt. B nämnda kungörelse.

Har framställning om bistånd i ett ärende om kvarlåtenskap gjorts före
den 1 mars 1987, gäller dock äldre bestämmelser (G 1–3 och 5).