Förordning (1987:17) med instruktion för datainspektionen

SFS nr
1987:17
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F4
Utfärdad
1987-01-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:912
Upphävd
1988-09-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på
datainspektionen.

Uppgifter

2 § Inspektionen har till uppgift att

1. pröva frågor om tillstånd och utöva tillsyn enligt datalagen
(1973:289), kreditupplysningslagen (1973:1173) och inkassolagen
(1974:182),

2. utfärda licens enligt datalagen,

3. utöva tillsyn enligt lagen (1987:1231) om automatisk databehandling
vid taxeringsrevision, m. m.

Inspektionen skall verka för att automatisk databehandling av
personuppgifter inte leder till otillbörligt intrång i enskildas
personliga integritet och att god sed iakttas i kreditupplysnings- och
inkassoverksamhet. Förordning (1988:3).

3 § Det åligger inspektionen särskilt att

1. med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt område och vidta de
åtgärder som behövs,

2. föreslå regeringen åtgärder som är nödvändiga eller i övrigt
lämpliga för de syften som inspektionen skall främja,

3. inom sitt verksamhetsområde lämna myndigheter, organisationer och
enskilda råd och upplysningar,

4. fullgöra de skyldigheter som avses i artikel 13 i Europarådets
konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av
personuppgifter och som gäller lämnande av uppgifter till den behöriga
myndigheten i en stat som är ansluten till konventionen.

Organisation

4 § Inspektionen leds av en styrelse som består av elva personer. I
styrelsen ingår inspektionens generaldirektör. Denne är ordförande.
För de övriga ledamöterna finns sju ersättare.

5 § Generaldirektören är chef för inspektionen.

6 § Inom inspektionen finns två sakenheter. Den ena svarar för
inspektionens uppgifter i fråga om offentlig verksamhet och den andra
för inspektionens uppgifter i fråga om enskild verksamhet. Dessutom
finns en administrativ enhet.

Varje sakenhet förestås av en byråchef. En av byråcheferna är
generaldirektörens ställföreträdare.

7 § Hos inspektionen finns i övrigt personal enligt särskilda beslut
av regeringen och annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får inspektionen anlita
utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

8 § Av styrelsen avgörs frågor av särskild vikt för inspektionens
verksamhet.

Styrelsen avgör också frågor om skiljande från annan anställning än
provanställning eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning
eller läkarundersökning.

9 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande. När ett ärende av större vikt
handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan ordföranden och minst fem andra ledamöter. Kan ärendet inte
lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i
närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut
som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

10 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag
att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av annan
tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda
beslut.

11 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas
den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av
visst ärende eller viss grupp av ärenden.

När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder,
utövas generaldirektörens tjänst enligt generaldirektörens bestämmande
av den andre byråchefen eller chefen för den administrativa enheten.

I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas
sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans
medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med
föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den
tillämpar.

12 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som avses i 10 § andra
meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit
ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande.
Generaldirektören får ta över beredningen och föredragningen av
ärenden som skall avgöras av styrelsen.

Enhetschefen har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans
enhet föredras av någon annan.

13 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i
statlig tjänst m. m. följer att myndighetens befogenhet att besluta
kan vara begränsad i vissa hänseenden.

14 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

15 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärendena.

Tjänstetillsättning m. m.

16 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Styrelsens övriga ledamöter och ersättare för dem förordnas av
regeringen för högst tre år.

Tjänsterna som byråchef tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av inspektionen.

Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.