Förordning (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m.

SFS nr
1987:187
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1987-04-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:241
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:1368

Beslutande myndigheter m. m.

1 § Om en krigsman under grundutbildning eller
repetitionsutbildning i direkt anslutning till grundutbildningen
tjänstgör vid någon annan myndighet än Försvarsmakten eller i
högkvarteret eller annan stab inom Försvarsmakten skall frågor om
disciplinansvar eller åtalsanmälan enligt 19 § lagen (1986:644) om
disciplinförseelser av krigsmän, m. m. prövas av det förband eller
den enhet av annat slag inom Försvarsmakten som krigsmannen
uttagits till enligt 6 § värnpliktslagen (1941:967).

Detsamma gäller om det efter det att krigsmannen har avslutat
nämnda utbildning uppkommer fråga om att ålägga honom
disciplinpåföljd för förfarande under den tid då utbildningen
pågick eller att göra åtalsanmälan. Förordning (1994:521).

2 § När en krigsman som tillhör flottan fullgör
repetitionsutbildning som inte äger rum i direkt anslutning till
grundutbildningen, skall han vid tillämpningen av 20 § lagen
(1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m. anses
tjänstgöra vid det marinkommando som ansvarar för
genomförandet av repetitionsutbildningen. Förordning (1994:521).

3 § Fartygsförband och enstaka fartyg som deltar i örlogsbesök
utomlands samt isbrytarfartyg och sjömätningsfartyg skall vid
tillämpningen av 20 § lagen (1986:644) om disciplinförseelser av
krigsmän, m. m. anses ingå i kustflottan. Förordning (1994:521).

4 § Hemvärnsmän skall vid tillämpningen av 20 § lagen (1986:644)
om disciplinförseelser av krigsmän, m. m. anses tjänstgöra vid det
förband eller den enhet av annat slag inom Försvarsmakten som
närmast har ansvaret för utbildningen av dem.

Bestämmelser om skyldighet att inhämta yttrande i ärenden om
disciplinansvar eller åtalsanmälan beträffande hemvärnsmän finns
i 44 § hemvärnskungörelsen (1970:304). Förordning (1994:521).

5 § har upphävts genom förordning (1994:521).

6 § har upphävts genom förordning (1994:521).

Auditörer

Ersättare

7 § För en auditör kan finnas en eller flera ersättare
(vice auditör). Vice auditören skall inträda i auditörens ställe, när
auditören är förhindrad att utöva tjänsten.

Om både auditören och vice auditören är förhindrade att utöva
auditörstjänsten, skall försvarsmakten förordna annan lämplig person
att uppehålla tjänsten. Förordning (1994:521).

Uppgifter

8 § En auditör skall utöver vad som följer av 22 och 23 §§ lagen
(1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m.

1. närvara vid handläggningen av ett disciplinärende i den utsträckning
som det behövs,

2. lämna råd i frågor om verkställighet av disciplinpåföljd,

3. utöva tillsyn över handläggningen av disciplinärenden och
ersättningsärenden inom myndigheten,

4. lämna råd åt myndigheten i andra rättsliga angelägenheter,

5. medverka i utbildning och information om tillämpningen av lagen om
disciplinförseelser av krigsmän, m. m. samt andra rättsliga ämnen.

Förordnande

9 § Auditörer och vice auditörer med tjänstgöring i
Försvarsmaktens fredsorganisation utses av denna med
förordnande tills vidare, dock längst för en period av sex år.

Föreskrifter om arvoden och ledighet för auditörer och vice
auditörer i Försvarsmaktens fredsorganisation meddelas av
Försvarsmakten. Förordning (1994:1368).

10 § I fråga om anställning som auditör eller vice auditör med
tjänstgöring i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten skall
förordningen (1984:309) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten
tillämpas. Förordning (1994:521).

11 § Auditörer och vice auditörer med tjänstgöring i
Försvarsmaktens krigsorganisation krigsplaceras i befattningarna
av Försvarsmakten. Förordning (1994:521).

12 § Bestämmelserna i 34 § lagen (1994:260) om offentlig
anställning gäller även för den som är anställd som auditör eller
vice auditör i fredsorganisationen. Förordning (1994:521).

13 § Försvarsmaktens beslut om tjänstetillsättning i
fredsorganisationen får överklagas hos försvarets personalnämnd.
Nämndens beslut får inte överklagas. Förordning (1994:521).

Handläggningen av disciplinärenden

Utredning

14 § Har en myndighet, vid vilken krigsmän tjänstgör, på grund av en
anmälan eller på något annat sätt fått kännedom om att en krigsman kan
antas ha begått en disciplinförseelse, skall myndigheten inleda en
utredning av disciplinärendet. Om det därvid framkommer att krigsmannen
genom sitt förfarande skäligen kan misstänkas att även ha gjort sig
skyldig till brott, skall myndigheten pröva om åtalsanmälan skall göras.

15 § Myndigheten skall ge in en åtalsanmälan till den åklagarmyndighet
inom vars distrikt myndigheten är belägen.

Formulär till åtalsanmälan fastställs av Försvarsmakten.
Förordning (1994:521).

16 § Även om en åtalsanmälan görs, skall myndigheten låta göra den
utredning om brottet som behövs för att bevis inte skall gå förlorade
eller för att utredningen inte skall avsevärt försvåras.

17 § Finner en chef, som enligt 21 § lagen (1986:644) om
disciplinförseelser av krigsmän, m. m. getts rätt att pröva frågor om
disciplinansvar, att inte någon av förutsättningarna i 21 § 1–3 lagen
föreligger, skall han överlämna disciplinärendet till den chef som är
behörig att avgöra ärendet.

18 § Utredningen i ett disciplinärende leds av den som har rätt att
avgöra ärendet. Om en särskild förhörsledare anlitas, skall han ha en
högre tjänstegrad än den hörde och vara lägst kompanichef eller
motsvarande chef.

19 § Bestämmelser om rätt att anlita ombud eller biträde finns i 9 §
förvaltningslagen (1986:223).

Förhör i disciplinärenden

20 § Om krigsmannen lämnar sitt samtycke och det kan ske utan nackdel för
utredningen, får den som har anmält förseelsen och de övriga personer som
skall höras vara närvarande när krigsmannen hörs.

Om anmälaren är närvarande vid förhöret, skall han höras först. Därefter
skall krigsmannen och andra som kan lämna uppgifter i ärendet höras.

21 § Krigsmannen och de övriga personer som hörs skall uppmanas att lämna
en sammanhängande berättelse om det som saken rör.

Protokoll över förhör

22 § I protokoll över ett förhör skall antecknas:

1. krigsmannens fullständiga namn, personnummer och bostadsadress,

2. tjänstegrad, avdelning där han tjänstgör samt tid och plats för
förhöret,

3. namn och tjänstegrad på den som håller förhöret, förhörsvittnen och de
övriga personer som är närvarande,

4. de handlingar som vid tidpunkten för förhöret är av betydelse för
utredningen,

5. förhörsutsagor liksom vad som i övrigt bedöms vara av betydelse för
utredningen.

23 § Protokollet skall så noga som möjligt återge muntliga utsagor av
betydelse för utredningen.

Den hörde skall få förhörsutsagan uppläst för sig eller tillfälle att på
något annat sätt granska utsagan. Den hörde skall tillfrågas om han har
något att erinra mot innehållet, eller om han kan godkänna
förhörsutsagan. En erinran som inte föranleder någon ändring, skall
antecknas. Därefter får utsagan inte ändras.

24 § När flera hörs om samma
förhållande, får en utsaga återges genom en hänvisning till en förut
gjord utsaga. Om utsagorna inte stämmer överens, skall det anges i vilka
hänseenden som de skiljer sig.

25 § Protokollet skall skrivas under av förhörsledaren och, om en
särskild protokollförare anlitas, av denne.

26 § Protokollet skall färdigställas utan dröjsmål och överlämnas med
övriga handlingar i ärendet till den chef som skall avgöra ärendet.

27 § Formulär till protokoll över förhör fastställs av Försvarsmakten.
Förordning (1994:521).

Beslut

28 § Beslut om att avskriva ett ärende får fattas av den som är behörig
att besluta i disciplinärendet.

29 § Av beslutet i ett disciplinärende skall framgå:

1. krigsmannens fullständiga namn, personnummer, tjänstegrad,
tjänstgöringstid och avdelning där han tjänstgör,

2. disciplinpåföljden,

3. vilken skyldighet som krigsmannen har åsidosatt, tiden och platsen för
förseelsen samt övriga skäl för beslutet,

4. dagen för beslutet,

5. vem som fattat beslutet och auditörens yttrande,

6. hur beslutet skall överklagas.

30 § Formulär till beslut i ett disciplinärende fastställs av
Försvarsmakten. Förordning (1994:521).

31 § En chef som avses i 20 § lagen (1986:644) om
disciplinförseelser av krigsmän, m. m. skall med biträde av
auditören minst en gång varje halvår granska de beslut som fattas
av en chef som avses i 21 § samma lag. Förordning (1994:521).

Registerkort i disciplinärenden

32 § Över disciplinärenden som handläggs av en chef som avses i
20 § lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m. skall
föras registerkort, som skall innehålla uppgift om:

1. krigsmannens fullständiga namn, personnummer, tjänstegrad
och avdelning där han tjänstgör,

2. anmälan om misstanke om disciplinförseelsen,

3. auditörens yttrande,

4. myndighetens beslut i disciplinärendet,

5. förhör och annan utredning,

6. beslut om omhändertagande enligt 39 § lagen (1986:644) om
disciplinförseelser av krigsmän, m. m.,

7. fråntagande av egendom enligt 44 § samma lag,

8. kroppsvisitation enligt 45 § samma lag. Förordning (1994:521).

33 § Formulär till registerkort i disciplinärenden fastställs av
Försvarsmakten. Förordning (1994:521).

Verkställighetsåtgärder

Extratjänst och utegångsförbud

34 § Ett beslut om extratjänst eller utegångsförbud får verkställas
omedelbart, om krigsmannen skriftligen begär det.

35 § Det ankommer på den som beslutat om extratjänst eller utegångsförbud
att se till att påföljden verkställs. Han bestämmer närmare om
verkställighetstidens början och slut. Innan han verkställer ett beslut
om utegångsförbud skall han utreda om det samtidigt finns andra beslut om
utegångsförbud för krigsmannen som ännu inte verkställts.

36 § Verkställighet av extratjänst eller utegångsförbud skall ske i en
följd utan uppehåll om inte annat följer av 33 § lagen (1986:644) om
disciplinförseelser av krigsmän, m. m.

En dag är tjänstefri om krigsmannen enligt fastställd tjänstgöringsplan
inte skulle ha tjänstgjort någon del av den dagen.

Verkställigheten av extratjänst eller utegångsförbud i högst fem dagar
får inte påbörjas eller, om avbrott har skett, fortsätta vid sådan tid
att krigsmannens möjligheter att utnyttja en påföljande tjänstefri dag
försvåras i avsevärd grad.

37 § Den som förordnar om verkställighet av beslut om extratjänst eller
utegångsförbud skall skriftligen ge besked om verkställighetstiden till
krigsmannen och till den som enligt hans bestämmande skall kontrollera
verkställigheten.

Den som kontrollerar verkställigheten av ett utegångsförbud får ålägga
krigsmannen att anmäla sig eller på annat sätt visa att han underkastar
sig påföljden. Ett sådant åläggande får inte medföra någon väsentlig
olägenhet utöver vad själva påföljden innebär.

Formulär till skriftligt besked som sägs i första stycket fastställs av
Försvarsmakten. Förordning (1994:521).

38 § Frågor om uppskov med eller avbrott i verkställigheten skall prövas
av den som har beslutat disciplinpåföljden och meddelas krigsmannen
genast. Beslut i sådana ärenden får inte överklagas.

Löneavdrag

39 § Det ankommer på den som beslutat om löneavdrag att se till att
påföljden verkställs.

40 § Löneavdrag skall för den som får dagpenning och för den som
är tjänstgöringsskyldig vid Försvarsmakten till följd av anställning
beräknas enligt de grunder som anges i 13 §
anställningsförordningen (1994:373). En krigsman som får
dagpenning enligt värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008) skall
därvid anses ha lön för månad med belopp som svarar mot
summan av hans dagpenning under 30 dagar.

Att löneavdraget inte får understiga ett belopp motsvarande
dagersättning utan tillägg framgår av 13 § lagen (1986:644) om
disciplinförseelser av krigsmän, m. m. Förordning (1994:521).

41 § Verkställighet av löneavdrag får fördelas på flera
avlöningstillfällen.

42 § När löneavdrag inte kan göras skall krigsmannen skriftligen ges
tillfälle att senast inom fjorton dagar från det att han fick del av
beslutet betala det belopp som motsvarar löneavdraget.

43 § Formulär som behövs för verkställigheten av löneavdrag
fastställs av Försvarsmakten efter hörande av Riksskatteverket.
Ytterligare föreskrifter om verkställigheten såvitt gäller löneavdrag
får meddelas av Försvarsmakten. Förordning (1994:521).

Tvångsmedel

44 § Förhör med den som omhändertagits enligt 39 § lagen (1986:644) om
disciplinförseelser av krigsmän, m. m. skall hållas av den som
myndigheten bestämmer.

Om det på grund av vad som kommit fram under förhöret inte längre finns
anledning till att ha krigsmannen omhändertagen skall den som hållit
förhöret genast underrätta den som gör myndighetens prövning enligt 40 §
lagen om disciplinförseelser av krigsmän, m. m.

45 § Den som har omhändertagits skall förvaras i en för ändamålet lämplig
lokal om inte läkare har beslutat att den omhändertagne skall föras till
militär sjukvårdsavdelning eller sjukhus och kvarstanna där.

Den som sätter in den omhändertagne i förvaringslokalen skall ta ifrån
honom alkoholdrycker eller andra berusningsmedel eller andra föremål, som
den omhändertagne med hänsyn till omständigheterna inte bör medföra. Den
omhändertagne skall regelbundet ses till om hans tillstånd ger anledning
till det.

Om det behövs skall den lokal där den omhändertagne förvaras stå under
bevakning. Den omhändertagne skall ha möjlighet att påkalla uppmärksamhet
genom ringledning eller annan lämplig anordning.

46 § I fråga om behandlingen av den som omhändertagits skall lagen
(1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m. fl. gälla i
tillämpliga delar.

47 § Lokaler för förvaring av omhändertagna skall vara så beskaffade att
det inte kan uppstå men för de omhändertagnas hälsa.

Generalläkaren får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs i hälsoskyddshänseende för verkställigheten av bestämmelserna om
omhändertagande. Förordning (1994:521).

48 § Beslut om frigivande enligt 43 § lagen (1986:644) om
disciplinförseelser av krigsmän, m. m. får fattas av den som har
omhändertagit krigsmannen.

Före frigivandet skall föremål som tagits om hand återlämnas om annat
inte följer av 44 § lagen eller andra särskilda bestämmelser.

Klagan över beslut om disciplinpåföljd

49 § Myndighets beslut att ålägga den som är krigsman enligt 2 § 7 lagen
(1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m. disciplinpåföljd
överklagas hos Stockholms tingsrätt. Förordning (1990:938).

50 § Till besvärshandling som överlämnas till tingsrätten i ett
disciplinärende skall myndigheten foga en uppgift om när krigsmannen fick
del av beslutet och när besvärshandlingen kom in till myndigheten.

51 § Sedan tingsrättens eller hovrättens beslut i ett disciplinärende
vunnit laga kraft, skall de från myndigheten erhållna
originalhandlingarna jämte en avskrift av beslutet översändas till
myndigheten.

Ersättningsärenden

52 § Om förlusten eller skadan på materiel inte överstiger femhundra
kronor får frågan om ersättningsskyldigheten prövas av chef som avses i
21 § lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m.

53 § Bestämmelserna i 18–32 och 49–51 §§ skall tillämpas vid
handläggningen av ersättningsärenden.

54 § En krigsman får tillfrågas om han medger att ersätta förlorad eller
skadad materiel, som försvarsmakten har lämnat till honom för personligt
bruk, endast om det är utrett att skadeståndsskyldighet enligt
skadeståndslagen (1972:207) föreligger och krigsmannen har underrättats
om detta. Förordning (1990:41).

Övergångsbestämmelser

1987:187

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1987. Bestämmelsen
i 13 § tillämpas dock först från och med den 1 juli 1987.

Genom förordningen upphävs

1. kungörelsen (1948:691) angående den militära rättsvården,

2. kungörelsen (1948:694) med vissa föreskrifter om vad
domstol har att iakttaga vid handläggning av militära mål,

3. kungörelsen (1954:493) angående krigsrätter m. m.,

4. kungörelsen (1959:454) med vissa särskilda bestämmelser om
laga domstol i militära mål m. m.,

5. instruktionen (1966:165) för auditör,

6. förordningen (1975:1369) om undantag från ansvar enligt 21
kap. brottsbalken,

7. cirkuläret (1976:921) till de militära befattningshavare som
har bestraffningsrätt i disciplinmål om ingripande mot krigsman
på grund av berusning,

8. förordningen (1976:1012) om löneavdrag vid disciplinbot,

9. förordningen (1983:481) om vad som avses med
försvarsmakten och krigsman.

Bilagan har upphävts genom förordning (1994:521).