Förordning (1987:192) om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden m. m.

SFS nr
1987:192
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1987-06-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:271
Upphävd
1996-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:387

Mål och ärenden

Mål och ärenden ges beteckning bestående av bokstav eller
bokstäver enligt nedanstående förteckning, löpande nummer och,
efter skiljetecken, de två sista siffrorna i årtalet. Ex. B 178/87, B
178–87.

Tingsrätterna

Brottmål och ärende om påföljd B
Tvistemål T
Tvistemål som kan antas bli prövat av en lagfaren
domare enligt 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken FT
Domstolsärende Ä
Konkurs K
Ackordsärende A
Fastighetsmål F
Fastighetsmål som kan antas bli prövat av en lagfaren domare
enligt 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken FFT
Ärende vid fastighetsdomstol FÄ
Ansökningsmål enligt vattenlagen
(1983:291) VA
Förrättningsmål enligt vattenlagen VF
Stämningsmål enligt vattenlagen VS
Ärende vid vattendomstol VÄ

Hovrätterna

Brottmål B
Tvistemål T
Tvistemål som i tingsrätten handlagts av en
lagfaren domare enligt 1 kap. 3 d § första stycket
rättegångsbalken FT
Övriga mål
– i allmänhet Ö
– som överklagats till Svea hovrätt från en hyresnämnd ÖH

Vattenöverdomstolen

Mål i vilket överklagats en dom av vatten-
domstol TV
Övriga mål från vattendomstol ÖV
Mål i vilket överklagats ett sådant beslut av
Statens va-nämnd som innebär att saken avgjorts TVa
Övriga mål från Statens va-nämnd ÖVa
Mål i vilket överklagats ett sådant beslut av Kon-
cessionsnämnden för miljöskydd som innebär att
saken avgjorts M
Övriga mål från Koncessionsnämnden för miljö-
skydd ÖM

Förordning (1995:387).

Domar, utslag och slutliga beslut

Domar, utslag och sådana slutliga beslut som sätts upp särskilt ges
beteckning bestående av bokstäver enligt nedanstående förteckning och
löpande nummer. Ex. DB 178.

Dom Utslag Slutligt
beslut

Tingsrätterna

Brottmål och ärende om påföljd DB SB
Tvistemål DT ST
Tvistemål som handlagts av
en lagfaren domare enligt
1 kap. 3 d § första stycket
rättegångsbalken DFT SFT
Domstolsärende SÄ
Fastighetsmål DF UF SF
Fastighetsmål som handlagts
av en lagfaren domare enligt
1 kap. 3 d § första stycket
rättegångsbalken DFFT UFFT SFFT
Ärende vid fastighetsdomstol SFÄ
Ansökningsmål enligt
vattenlagen DVA SVA
Förrättningsmål enligt
vattenlagen DVF SVF
Stämningsmål enligt vattenlagen DVS SVS
Ärende vid vattendomstol SVÄ

Hovrätterna (utom vattenöverdomstolen)

Brottmål DB SB
Tvistemål DT ST
Tvistemål som i tingsrätten
handlagts av en lagfaren
domare enligt 1 kap. 3 d §
första stycket rättegångs-
balken DFT SFT
Övriga mål
– i allmänhet UÖ SÖ
– som överklagats till Svea
hovrätt från en hyresnämnd SÖH

Vattenöverdomstolen

Mål i vilket överklagats en
dom av vattendomstol DTV STV
Övriga mål från vattendomstol UÖV SÖV
Mål i vilket överklagats ett
sådant beslut av Statens
va-nämnd som innebär att
saken avgjorts DTVa STVa
Övriga mål från Statens va-
nämnd SÖVa
Mål i vilket överklagats ett
sådant beslut av Koncessions-
nämnden för miljöskydd som
innebär att saken avgjorts DM SM
Övriga mål från Koncessions-
nämnden för miljöskydd SÖM

Förordning (1995:387).

Övergångsbestämmelser

1987:192

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1987, då cirkuläret
(1974:467) till hovrätterna och tingsrätterna om enhetliga beteckningar
för mål och vissa ärenden samt domar, utslag och slutliga beslut skall
upphöra att gälla. I fråga om vattenmål och ärenden enligt vattenlagen
(1918:523) tillämpas det upphävda cirkuläret i dess lydelse före den 1
januari 1984. I fråga om mål enligt militära rättegångslagen (1948:472)
tillämpas det upphävda cirkuläret.

1987:968

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. I fråga om mål som
handläggs enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre
värden tillämpas äldre bestämmelser.

1991:1348

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om mål om lagsökning, betalningsföreläggande
och handräckning där talan väckts före ikraftträdandet.

1995:387

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.

2. Förmynderskapsärenden som vid utgången av juni 1995 har kommit
in till tingsrätten handläggs enligt äldre bestämmelser.