Förordning (1987:198) om tillsättning av auditörer i försvarsmaktens fredsorganisation

SFS nr
1987:198
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1987-04-23

1 § Förordningen gäller tillsättning av auditörer och vice auditörer
vid de myndigheter där det enligt regeringens beslut den 23 april
1987 skall finnas auditörer.

2 § Auditörer och vice auditörer förordnas av överbefälhavaren
för högst sex år, dock längst till och med den månad auditören
eller vice auditören fyller 65 år.

3 § Tjänsterna som auditör får, utan hinder av vad som annars
föreskrivs vid tillsättning av tjänst, tillsättas med de auditörer
som vid tillsättningstillfället innehar tjänster som auditörer och
som anmält intresse för en tjänst som auditör vid någon av
myndigheterna enligt 1 §.

Tjänsterna som vice auditör får tillsättas på samma sätt med de
auditörer och vice auditörer som anmält intresse för tjänsten.

4 § Omplaceringsförordningen (1984:110) och förordningen
(1984:819) om statliga platsanmälningar tillämpas inte när
tjänster tillsätts enligt denna förordning.

5 § Beslut i ett tillsättningsärende ges tillkänna genom att
anslås på överbefälhavarens anslagstavla med uppgift om den
dag då anslaget skedde. Överklagandetiden räknas från den dag
å beslutet har anslagits.

6 § Överbefälhavarens beslut om tjänstetillsättning enligt denna
förordning får överklagas hos regeringen.

7 § Beträffande den som förordnas till auditör eller vice auditör
enligt denna förordning upphör tidigare av regeringen meddelat
örordnande som auditör eller vice auditör att gälla från och
med den 1 juni 1987.