Förordning (1987:199) med instruktion för delegationen för icke-militärt motstånd

SFS nr
1987:199
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1987-04-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:525
Upphävd
1994-07-01

Uppgifter

1 § Delegationen för icke-militärt motstånd har till uppgift att
genom information och utbildning sprida kunskap om icke-militärt
motstånd.

Delegationen skall särskilt

1. genom råd och rekommendationer till myndigheter och enskilda
medverka till att skapa förutsättningar för icke-militärt motstånd,

2. behandla frågor om folkrättsliga, psykologiska och andra
förutsättningar för icke-militärt motstånd,

3. verka för att forskning bedrivs inom detta verksamhetsområde.

2 § Delegationen skall varje år före den 1 september till chefen för
försvarsdepartementet ge in en berättelse om sin verksamhet.

Organisation

3 § Delegationen består av en ordförande, en vice ordförande och tolv
andra ledamöter.

Ordföranden, vice ordföranden och ytterligare en ledamot utgör
delegationens presidium. Presidiet leder delegationens verksamhet.

I delegationen får förordnas experter.

I delegationen finns en sekreterare. Förordning (1990:1509).

4 § Presidiet och sekreteraren förordnas av regeringen för högst tre år.
Övriga ledamöter och experter i delegationen förordnas av regeringen för
högst tre år efter förslag av delegationens presidium.

5 § I mån av behov och tillgång på medel får delegationen anlita
utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

6 § Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst
fyra andra ledamöter begär det.

7 § Delegationen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och
minst fem av de andra ledamöterna är närvarande. När ett ärende av
större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

8 § Vid delegationens sammanträden skall föras protokoll.

9 § Om ett ärende inte är av det slag att det behöver avgöras av
delegationen, får det avgöras av delegationens presidium.

10 § Ordföranden, vice ordföranden eller sekreteraren får begära in
förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.