Förordning (1987:2) om högstpris på vissa oljeprodukter

SFS nr
1987:2
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-01-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:851
Upphävd
1987-08-22

1 § Vid frivillig försäljning av sådana oljeprodukter som anges i bilaga
till denna förordning skall i bilagan upptaget pris gälla som högstpris
tills vidare, dock längst till och med den 20 december 1987. Högstpriset
får inte överskridas om inte säljaren har fått tillstånd till det.

2 § Frågor om tillstånd att överskrida högstpris prövas av statens pris-
och kartellnämnd.

3 § När tillstånd att överskrida högstpris lämnas bör, om det behövs,
även bestämmas, om motsvarande prishöjning får göras i efterföljande
produktions- eller handelsled.

4 § Pris- och kartellnämnden får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1987:851

Denna förordning träder i kraft den 22 augusti 1987.

Genom förordningen upphävs förordningen (1987:2) om högstpris på vissa
oljeprodukter. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga
om tillstånd att överskrida högstpris såvitt avser den tid under vilken
högstprisregleringen gällt.

Bilaga

Nr i Varuslag Öre per
tulltaxan liter
(1977:975)
ur 27.10 Motorbensin 93 oktan 415
Motorbensin 96 oktan 421
Motorbensin 98 oktan 425
Motorbensin, blyfri, 95 oktan 405
Motorbensin, halvblyad, 96 oktan 417
Vid försäljning från automatstation
är högstpriserna nio öre lägre än
vad ovan angetts.

I högstpriset är skatter och farledsvaruavgifter inräknade. Pris- och
kartellnämnden får föreskriva att tillägg till högstpriset får göras med
zon- och ortstillägg samt betjäningsavgift, faktureringsavgift eller
annat liknande tillägg.

Högstpris gäller inte vid försäljning av hel eller delad fartygslast.
Förordning (1987:574).