Lag (1987:205) om tilläggsbelopp till basbeloppet vid beräkning av pensionsförmåner m.m.

SFS nr
1987:205
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1987-04-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:369
Upphävd
1988-01-01

1 § Vid utbetalning av en förmån som avses i denna lag skall storleken
av förmånen beräknas på grundval av det basbelopp som har fastställts
enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, ökat med ett
tilläggsbelopp på 400 kronor.

2 § Följande förmåner skall beräknas på det sätt som anges i 1 §:

1. folkpension i form av ålderspension, förtidspension, sjukbidrag,
änkepension, barnpension, barntillägg, handikappersättning och
vårdbidrag, inbegripet merkostnadsdel, enligt 6–9 kap. lagen (1962:381)
om allmän försäkring,

2. allmän tilläggspension i form av ålderspension, förtidspension,
sjukbidrag, änkepension och barnpension enligt 12–14 kap. lagen om
allmän försäkring,

3. pensionstillskott enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott,

4. hustrutillägg enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt
bostadstillägg till folkpension,

5. delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring,

6. livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,

7. livränta enligt lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd,

8. ersättning enligt lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till
sjömän,

9. livränta som avses i lagen (1977:268) om uppräkning av
yrkesskadelivräntor m. m. och lagen (1977:269) om uppräkning av statliga
yrkesskadelivräntor m. m.,

10. bidragsförskott enligt lagen (1964:143) om bidragsförskott,

11. förlängt bidragsförskott enligt lagen (1984:1095) om förlängt
bidragsförskott för studerande,

12. särskilt bidrag enligt lagen (1984:1096) om särskilt bidrag till
vissa adoptivbarn.

Övergångsbestämmelser

1987:205

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987 och tillämpas första gången vid
beräkning av förmåner som avses i 2 § 1–9 för juli 1987 och vid
beräkning av förmåner som avses i 2 § 10–12 för augusti 1987.

1987:369

Den upphävda lagen skall dock tillämpas vid beräkning av förmåner som
avses i 2 § 1–9 för tid före utgången av år 1987 och vid beräkning av
förmåner som avses i 2 § 10–12 för tid före utgången av januari 1988.