Lag (1987:206) om beräkning av extra avdrag för folkpensionärer vid 1988 års taxering

SFS nr
1987:206
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-04-29

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att beräkningen av avdrag enligt
punkt 2 av anvisningarna till 50 § kommunalskattelagen (1928:370) samt
av deklarationspliktsgränsen enligt 22 § 3 mom. taxeringslagen
(1956:623) vid 1988 års taxering skall ske med utgångspunkt i
basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring ökat med 400
kronor såvitt avser månaderna juli–december 1987.

Övergångsbestämmelser

1987:206

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987 och gäller till utgången
av år 1988. Lagen tillämpas dock även därefter i fråga om
avdrag vid 1988 års taxering.