Förordning (1987:215) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt;

SFS nr
1987:215
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1987-05-07
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:1446
Upphävd
2001-01-01

1 § Vid ändringarna av skattesatser m. m. för fordonsskatt som enligt
lagen (1987:213) om ändringar i vägtrafikskattelagen (1973:601) träder i
kraft den 1 januari 1988 gäller följande.

2 § Bestämmelserna i vägtrafikskatteförordningen (1973:776) tillämpas
vid uppbörd enligt denna förordning, om inte annat följer av 3–7 §§.

3 § Har före den 1 januari 1988 fordonsskatt påförts för tiden därefter
enligt de äldre skattesatserna skall tillkommande skattebelopp betalas
för tiden från och med den 1 januari 1988 till utgången av skatteåret.

4 § Tillkommande skatt som avses i 3 § förfaller till betalning den 22
februari 1988. Avser sådan skatt endast januari månad 1988, uppbärs den
i samband med ordinarie uppbörd av fordonsskatt.

5 § Den som vid ingången av januari 1988 är skattskyldig för ett visst
fordon är skyldig att betala tillkommande skatt enligt 3 §.

6 § Trafiksäkerhetsverket skall till den skattskyldige sända en avi med
inbetalningskort på den tillkommande skatten. Om den skattskyldige inte
har fått någon sådan avi, skall han senast den 15 februari 1988 anmäla
detta till länsstyrelsen.

Vad som sägs i första stycket gäller inte om den tillkommande
skatten endast avser januari månad 1988.

7 § Om fordonsskatt till följd av ändringarna i vägtrafikskattelagen
skall påföras för skatteår och inte längre för skatteperiod, skall
första ordinarie uppbörd efter den 1 juni 1987 göras under den månad som
enligt de äldre reglerna skulle ha utgjort uppbördsmånad för
nästkommande skatteperiod. Uppbörden skall avse tiden till utgången av
skatteåret.

Övergångsbestämmelser

2000:1446

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om förhållanden
som hänför sig till tiden före den 1 januari 2001.