Förordning (1987:218) om import och export av kakao

SFS nr
1987:218
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1987-05-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:612
Upphävd
1990-07-01

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning avses med

kakao, varor som anges i bilaga till förordningen,

kakaoavtalet, det år 1986 i Geneve undertecknade
internationella kakaoavtalet,

kakaoorganisationen, den internationella organisation som
administrerar och övervakar genomförandet av kakaoavtalet,

medlemsland, ett land som anslutit sig till kakaoavtalet,

certifikat, ursprungscertifikat, importcertifikat,
reexportcertifikat eller andra liknande handlingar som har utfärdats i
enlighet med kakaoavtalet,

kakaomärken, bevis om erlagda avgifter i enlighet med
kakaoavtalet.

Certifikat och avgifter i vissa fall

2 § Kakao får inte föras in i Sverige eller, efter förtullning,
återutföras från Sverige utan giltigt certifikat.

3 § Certifikat behövs inte

1. för in- eller utförsel av kakao som varuprov och i sändning om högst
25 kilogram nettovikt, om provet eller sändningen inte skall säljas,

2. för in- eller utförsel av kakao i mindre kvantiteter för direkt
förbrukning på fartyg, flygplan eller andra transportmedel i
internationell trafik,

3. för utförsel av osötat kakaopulver i detaljhandelsförpackningar som
innehåller mindre än 3,5 kilogram nettovikt, om det har förts in från
ett annat medlemsland. Förordning (1987:1143).

4 § Vid import av kakao från ett annat land än ett medlemsland skall
importören betala en avgift som motsvarar 30 US dollar per ton
kakaobönor. Förordning (1987:1143).

Ansvarsfördelning m. m.

5 § Certifikat utfärdas av de handelskammare som generaltullstyrelsen
utser.

Om handelskammaren inte utfärdar något certifikat, trots att det finns
förutsättningar för det, får generaltullstyrelsen eller någon annan
tullmyndighet som generaltullstyrelsen utser utfärda certifikatet.

6 § Postverket har hand om kakaomärken för import. Handelskammare och
tullmyndigheter som avses i 5 § har hand om övriga kakaomärken.

7 § Generaltullstyrelsen samlar in certifikat och skickar dessa till
kakaoorganisationen.

Generaltullstyrelsen eller de handelskammare som generaltullstyrelsen
utser uppbär de avgifter som skall betalas enligt 4 §. Postverket
levererar in avgifterna till organisationen.

Kommerskollegium lämnar statistik till organisationen. Förordning
(1987:1143).

8 § Generaltullstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för att kakaoavtalet och de bestämmelser som antas inom
kakaoavtalet skall gälla här i landet med de begränsningar som följer av
lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller
utförsel av varor.

Övergångsbestämmelser

1990:612

Regeringen föreskriver att förordningen (1987:218) om import och export
av kakao skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1990. Den upphävda
förordningen skall inte tillämpas på kakaosändningar som förts in i
Sverige eller, efter förtullning, återutförts från Sverige den 15 april
1990 eller senare.

Bilaga

Nr i Varuslag
tulltaxelagen
(1987:1068)

18.01 Kakaobönor, hela eller krossade, även rostade
18.03 Kakaomassa, även avfettad
18.04 Kakaosmör (fett eller olja)
18.05 Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat
sötningsmedel
Förordning (1987:1143).