Förordning (1987:220) om tillsättande av tjänster som försäkringssekreterare vid Stockholms läns allmänna försäkringskassa

SFS nr
1987:220
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1987-05-07

1 § Denna förordning gäller tillsättandet av nyinrättade tjänster som
försäkringssekreterare vid Stockholms läns allmänna försäkringskassa.
Föreskrifterna gäller bara när tjänsterna tillsätts första gången.

2 § En tjänst får, utan att kungöras ledig till ansökan, tillsättas med
en tjänsteman som vid utgången av år 1986 innehade tjänst som assistent,
biträdande assistent eller expeditör vid lokalkontor hos
försäkringskassan, om tjänsten var tillsatt med förordnande tills vidare
utan tidsbegränsning.

3 § Vad som föreskrivs om tillsättande av tjänst utan ledigkungörande
skall också tillämpas på långtidsvikariat på tjänst som
försäkringssekreterare.