Förordning (1987:23) om allmänt prisstopp, m. m.

SFS nr
1987:23
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-01-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 1987:892

1 § Den som frivilligt säljer en förnödenhet eller frivilligt utför en
tjänst får ej utan tillstånd överskrida det pris på förnödenheten eller
tjänsten som han tillämpade den 28 januari 1987 eller, om han vid denna
tidpunkt inte sålde förnödenheten eller utförde tjänsten, det pris som
då var att anse som gängse pris eller som han dessförinnan senast
tillämpat (stoppris).

Om stoppris i fall där en rörelse har överlåtits efter dag som anges i
första stycket finns bestämmelser i 3 § 1 mom. första stycket allmänna
prisregleringslagen (1956:236).

1 a § Utan hinder av vad som sägs i 1 § första stycket får det stoppris
som gäller på förnödenheten överskridas med

1. det belopp, räknat i kronor och ören, som svarar mot den höjning av
försäljningsskatten på motorfordon som följer av lagen (1987:400) om
ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon,

2. 20 kronor per kubikmeter av den höjning av skatten på
motorbrännoljor, eldningsoljor och bunkeroljor, som inträder den 1 juli
1987 till följd av lagen (1987:508) om ändring i lagen (1957:262) om
allmän energiskatt. Förordning (1987:483).

2 § Förbudet i 1 § första stycket gäller inte i fråga om priset på
sådana förnödenheter och tjänster som anges i bilaga 1 till denna
förordning. Förordning (1987:851).

3 § Statlig myndighet får inte höja en taxa eller en avgift avseende
egen eller annans verksamhet eller föreslå en sådan höjning, utan att
samråd har ägt rum med statens pris- och kartellnämnd. Samråd behöver
inte äga rum i fråga om taxa eller avgift för sådana förnödenheter och
tjänster som anges i bilaga 1 till denna förordning.

I de fall myndigheten själv fastställer en sådan taxa eller avgift skall
myndigheten hänskjuta frågan till regeringen, om myndigheten och pris-
och kartellnämnden inte blir ense. Förordning (1987:746).

4 § Denna förordning gäller inte verksamhet som är föremål för
bankinspektionens eller försäkringsinspektionens tillsyn.

Pris- och kartellnämnden får meddela föreskrifter om ytterligare
undantag från tillämpningen av denna förordning.

4 a § Pris- och kartellnämnden får meddela föreskrifter om överskridande
av stoppris till följd av prisförändringar efter den 28 januari 1987 på
importerade varor eller till följd av växelkursförändringar efter samma
dag.

Har förändringen skett den 28 januari 1987 eller dessförinnan prövas
frågor om tillstånd till ett sådant överskridande av pris- och
kartellnämnden. Förordning (1987:483).

4 b § Pris- och kartellnämnden får meddela föreskrifter om överskridande
av stoppris till följd av dels prishöjningar i tidigare produktions- och
handelsled, dels ett företags egna kostnadsökningar. Därvid gäller att
lönekostnadsökningar bara får kompenseras med ett belopp som motsvarar
en ökning av dessa kostnader under år 1987 med två procent. Förordning
(1987:892).

5 § Också i annat fall än som anges i 4 a § andra stycket prövas frågor
om tillstånd att överskrida stoppris av pris- och kartellnämnden.
Förordning (1987:483).

6 § Pris- och kartellnämnden får, såvitt avser förnödenheter som anges i
bilaga 2 till denna förordning, pröva frågor om sådana föreskrifter
eller sådana tillstånd som avses i 3 § 2 mom. allmänna
prisregleringslagen. Förordning (1987:724).

7 § Pris- och kartellnämnden bör tillämpa bestämmelserna om prisstopp på
ett sådant sätt, att prisstegringar som påverkar konsumenterna i största
möjliga utsträckning begränsas. Tillgången på varor och tjänster som är
betydelsefulla för konsumenterna bör ej äventyras. Snedvridning av
produktion och distribution bör såvitt möjligt motverkas.

8 § Pris- och kartellnämndens befogenhet att ge tillstånd till
överskridande av stoppris i annat fall än som anges i 4 a § andra
stycket bör utnyttjas endast då synnerliga skäl föreligger. Frågor om
sådant tillstånd skall prövas under beaktande av vad som sägs i 7 § och
samtliga i varje särskilt fall föreliggande omständigheter. Särskild
hänsyn får tas till följande förhållanden i den mån de visas föreligga,
nämligen

1. att sysselsättningen inom företaget eller del därav kan väntas minska
väsentligt, om tillstånd inte lämnas.

2. att det av företaget tillämpade priset är väsentligt lägre än priset
på jämförbara varor eller tjänster som säljs under likartade
förhållanden och fara föreligger att företaget inte längre kan
tillhandahålla varan eller tjänsten, om tillstånd inte lämnas.
Förordning (1987:483).

9 § När tillstånd att överskrida stoppris lämnas, bör om det behövs även
bestämmas, om motsvarande prishöjning får göras i efterföljande
produktions- eller handelsled.

9 a § Pris- och kartellnämnden får meddela föreskrifter om överskridande
av stoppris på förnödenheter som omfattas av prisregleringen på
jordbruksprodukter. Föreskrifterna bör innebära att stoppriset får
överskridas med det belopp, räknat i kronor och ören, som följer av
riksdagens och regeringens beslut om reglering av priserna på
jordbruksprodukter för tiden den 1 juli 1987–den 30 juni 1988.
Förordning (1987:483).

10 § Pris- och kartellnämnden skall vid tillämpningen av denna
förordning samråda med statens jordbruksnämnd i frågor som angår
jordbruksnämndens verksamhetsområde.

Jordbruksnämnden skall vid handläggning av frågor som kan ha betydelse
för tillämpningen av denna förordning samråda med pris- och
kartellnämnden.

11 § Pris- och kartellnämnden får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

Bilaga 1

Livsmedel som avses i 1 § livsmedelslagen (1971:511)
Tobaksvaror
Mjukpapper, blöjor, sanitetsbindor och tamponger
Tvål, tandkräm, deodoranter, schampo och övriga
hårvårdsprodukter
Tvättmedel, diskmedel, sköljmedel, rengöringsmedel och
putsmedel
Övriga dagligvaror i parti- och detaljhandelsleden
Konsumentförpackade fria apoteksvaror
Läkemedel
Hudvårdsprodukter
Restaurang- och annan serveringsverksamhet inklusive
försäljning från gatukök
Uthyrning i hotell- och pensionatsrörelse
Tävling och uppvisning i sport och idrott, danstillställning,
cirkusföreställning, tivoli- och marknadsnöjen och andra
offentliga tillställningar som avses i allmänna ordningsstadgan
(1956:617)
Teater- och biografföreställning, konsert och andra allmänna
sammankomster som avses i lagen (1956:618) om allmänna
sammankomster
Upplåtelse av sport- och motionsanläggningar
Vistelse på vårdhem
Hälso- och sjukvårdsprodukter och tjänster knutna till dessa
Utbildning
Tryckta grafiska produkter och audiovisuella komponenter till
tryckta läromedel
Tjänster i samband med transport, distribution och returtagning
av böcker
Reklamkonsulttjänster
Pressklippstjänster
Annonser
Tidningsutbärning
Befordran av brev och paket
Anläggnings- och byggnadsentreprenadarbeten
Entreprenadmaskiner samt reservdelar och tillbehör till dessa
Entreprenad- och skogsmaskintjänster
Monteringsfärdiga trähus
Sågade trävaror
Laminat för byggnads- och inredningsändamål
Emballage av trä
Inner- och ytterdörrar
Plastgolv
Textila golv
Fönster
Snickeriprodukter
Hyllor, skåp och förvaringssystem av trä, plåt och tråd för
inredning av butiker, kontor, industrier och verkstäder
Bastu- och ångbadsprodukter, duschkabiner och duschväggar
samt tillbehör till dessa
Järnhandelsvaror i parti- och detaljhandelsleden
Kätting, slirskydd och lyftdetaljer
Spik
Mineralullsprodukter
Träfiberskivor
Utrustning för storkök samt reparations- och servicearbeten
avseende sådan utrustning
Ugnar och jäsrum för bagerier samt reservdelar till dessa
Hanteringstjänster och administrativa tjänster vid transport-,
lagrings- och kyl- eller frysverksamhet
Kylskåp, kylmaskiner och annan kylutrustning för hushåll
Diskmaskiner för hushåll
Tvätt- och torkmaskiner för hushåll
Dammsugare för hushåll
Spisar och spisfläktar för hushåll
Symaskiner för hemsömnad
Strykpressar
Små elektriska hushållsapparater
Reparation och service avseende elektriska hushållsapparater
Radiatorer
Betongvaror
Motorbensin, dieselolja och eldningsolja
Flygbränslen, fotogen och gasol
Smörjmedel
Träd- och torvbränslen
Viror av plast och fosforbrons, syrafasta ståldukar och
maskinfilt
Växtskyddsmedel
Lacker och andra beredda färger samt spackel
Tryckfärger och tryckfärgshjälpmedel
Takrännor, stuprör
Rörinstallationsarbeten
Murbruk, putsbruk, fasadputs, fäst- och fogmedel samt
torrbruksprodukter
Insatsvaror samt processutrustning för keramiktillverkning
Kalksandsten
Hyra av gasflaskor
Insatsvaror inom verkstadsindustrin för leverans till industrin
samt tjänster knutna till sådana varor
Maskiner och annan produktionsutrustning till industrin
Industriservice, reparation och underhåll eller ombyggnad åt
industri-, bygg- och fastighetsföretag
Elektriska handmaskiner samt reservdelar och tillbehör till
dessa
Komponenter för kommersiella kyl-, frys- och värmepumpsanläggningar
Reparation och service av värmepumpar, ventilations- och
luftvärmesystem, kommersiell kylutrustning samt tvätteriutrustning
Slip- och diamantverktyg
Batterier för industri- och hushållsändamål
Ficklampor
Elgeneratorer samt reservdelar och tillbehör till dessa
Cyklar inklusive reservdelar och tillbehör
Yrkeskläder för bygg- och hantverksindustrin
Utrustning för personligt arbetarskydd
Tegel
Glasögon och tillbehör
Radio-, TV- och videoapparater samt apparater för upptagning
eller återgivning av ljud samt service och reparationer av dessa
Högspänningsapparater för eldistribution
Elinstallationsmateriel inklusive teknisk ljusarmatur
Elektriska installationsarbeten
Tryckluftsutrustningar samt reservdelar och tillbehör till dessa
Motorsågar samt reservdelar till dessa
Fällknivar
Varmförzinkade fotskrapsmattor
Textil- och konfektionsvaror
Hamn- och stuveritjänster
Lim, klister och skovårdsprodukter
Natriumhydroxid
Elektriska glödlampor, lysrör samt andra lampor
Belysningsmaster, belysningsstolpar och vägmärkesstolpar
Belysningsarmatur
Hissar inklusive installation och service
Städtjänster
Städmaskiner och städredskap för industri och kontorsstädning
Tvätt och uthyrning av tvättgods
Fastighetsservice
Golvarbeten
Fotografiramar
Konstnärs- och hobbymaterial i partihandelsledet
Plastprodukter
Tryckeri- och bokbinderiarbeten
Tapeter av papper och plast
Måleriarbeten
Kraftpapper
Wellpapp
Smörpapper
Pappersmassa
Fluting och kraftliner till wellpapptillverkning
Parkettgolv
Sopsäckar
Oblekt säckpapper
Returpapper (kvalitet 1–5)
Askar, kartonger och lådor för förpackningsändamål av papper
eller papp
Kartong för förpackningar
Tallrikar, servetter och dukar av papper eller papp
Värmepannor, värmepumpar och dylikt inklusive reservdelar till
dessa
Värme-, vatten- och sanitetsprodukter (dock ej sanitetsarmatur i
leverantörsledet), teknisk armatur och kopplingar
Fjärrvärme
Ventilationsutrustning
Lågspänd elkraft
Träning av travhästar
Inackordering av hästar
Medicinska laboratorietjänster
Lantbrukskemisk analysverksamhet
Lantbrukets avbytartjänst
Spannmål
Fodermedel
Underhålls- och anläggningsarbeten för parker och trädgårdar
Dryckesförpackningar av plastat papper
Fast park- och lekplatsutrustning
Bordtennisutrustning
Finpapper och grafisk kartong
Fritidsbåtar samt reservdelar och tillbehör till dessa
Marinmotorer samt reservdelar och tillbehör till dessa
Service- och reparationsarbeten på fritidsbåtar och
marinmotorer
Bilar och bussar samt reservdelar och tillbehör till dessa
Snöskotrar samt reservdelar och tillbehör till dessa
Glas till fordon och övriga transportmedel
Isolerrutor och härdat säkerhetsglas
Planglas
Maskiner och redskap för jordbruket samt reservdelar och
tillbehör till dessa
Handredskap för trädgård
Bildelar och biltillbehör från avtalsbundna underleverantörer till
biltillverkare för användning vid tillverkning och förstautrustning
av bilar
Lackeringsarbeten på bilar
Däckservice och regummerade däck
Däck till traktorer och traktorvagnar
Glasrutearbeten med undantag av glasrutor
Bilräddningstjänster
Husvagnar
Vagnar för interna transporter
Reparations- och servicearbeten på bilar, bussar, entreprenadmaskiner
samt redsk
ap och maskiner till lant- och
skogsbruk
Skogsmaskiner samt reservdelar och tillbehör till dessa
Lyft- och dragtruckar samt reservdelar till dessa
Spårbundna fordon och utrustning till dessa
Lastbilstransporter
Person- och godstransporter med buss med en totalvikt över
3,5 ton
Person- och godstransporter i inrikes sjöfart
Person- och godstransporter i inrikes luftfart
Gods- och personbefordran i järnvägstrafik
Korttidsuthyrning av bilar (utan förare)
Fordonskontroll
Gravvårdar
Gravskötsel inklusive kremering
Begravningstjänster
Skor och lädervaror exklusive väskor
Skoreparationer
Möbler
Kontorsmaskiner, datorer och programvara samt därtill knutna
tjänster
Kontorsmateriel
Försvarsmateriel som är underkastad utförselförbud och till
följd därav undantagen från mervärdesskatt
Kommunala taxor och avgifter
Förordning (1987:892).

Bilaga 2
Nr i tulltaxan
(1977:975)

Gödselmedel

31.02 Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska
31.03 Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska
31.04 Kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska
ur 31.05 Andra gödselmedel, i förpackningar med en bruttovikt
överstigande 10 kg
Förordning (1987:849).

Övergångsbestämmelser

1987:23

Denna förordning träder i kraft den 4 februari 1987 och gäller tills
vidare, dock längst till och med den 3 augusti 1987. Sådana
prishöjningar som sker med stöd av beslut som regeringen har meddelat
före förordningens ikraftträdande får dock genomföras.

1987:851

Denna förordning träder i kraft den 22 augusti 1987.

Genom förordningen upphävs förordningen (1987:2) om
högstpris på vissa oljeprodukter. Den upphävda förordningen
gäller dock fortfarande i fråga om tillstånd att överskrida
högstpris såvitt avser den tid under vilken högstprisregleringen
gällt.