Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.

SFS nr
1987:24
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1987-01-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:724

Inledande bestämmelse

1 § Med parkeringsövervakning avses i denna lag övervakning av
efterlevnaden av sådana föreskrifter om parkering eller stannande av
fordon som omfattas av ett förordnande enligt 1 § lagen (1976:206) om
felparkeringsavgift.

Beslut om kommunal parkeringsövervakning

2 § Om det för parkeringsövervakningen i en kommun behövs
parkeringsvakter, får kommunen besluta att den själv skall svara för
övervakningen.

I beslutet skall anges det område som parkeringsövervakningen skall
omfatta och det minsta antal parkeringsvakter som behövs där.

3 § Kommunen ska underrätta Polismyndigheten om beslut enligt
2 § och om ändringar i sådana beslut. Lag (2014:724).

Samråd

4 § Kommunen ska samråda med Polismyndigheten om den allmänna
inriktningen och omfattningen av parkeringsövervakningen.

Samråd ska också ske, om Polismyndigheten begär det med
anledning av en händelse som beräknas kräva särskilda
insatser i fråga om parkeringsövervakning. Lag (2014:724).

Personal

5 § Parkeringsövervakningen skall fullgöras av parkeringsvakter
som har genomgått lämplig utbildning för uppgiften.

Föreskrifter om personalens utbildning och utrustning meddelas av
regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.

6 § Parkeringsvakter förordnas av kommunen.

Till parkeringsvakter får förordnas arbetstagare hos

1. kommunen,

2. andra kommuner,

3. kommunala parkeringsaktiebolag,

4. sådana kommunala trafikaktiebolag som inom kommunen
bedriver linjetrafik enligt yrkestrafiklagen (2012:210),

5. sådana bevakningsföretag som omfattas av lagen (1974:191)
om bevakningsföretag.

Som ett förordnande enligt första stycket ska också anses ett
beslut av kommunen om anställning som parkeringsvakt eller
motsvarande. Lag (2012:213).

Beslut om utvidgade uppgifter för parkeringsvakter

7 § Kommunen kan efter samråd med Polismyndigheten besluta
att parkeringsvakter får tas i anspråk för att biträda
polismän vid fullgörande av trafikövervakningsuppgifter.
Lag (2014:724).

8 § Har upphävts genom lag (2004:1168).

Övergångsbestämmelser

2004:1168

Ett förordnande som avses i 8 § och som gäller vid utgången av
juni 2005 upphör att gälla senast vid utgången av juni 2010.