Förordning (1987:252) om ändring av vissa räntesatser för beräkning av räntebidrag och räntelån för hyreshus

SFS nr
1987:252
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1987-05-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1925
Upphävd
1992-01-01

Regeringen föreskriver att följande räntesatser och procenttal skall
ändras den 1 juli 1987, nämligen

1. den garanterade räntesatsen enligt 38 §
bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) eller punkt 8 eller 9 i
övergångsbestämmelserna till förordningen, om låntagaren är en sådan
juridisk eller enskild person som avses i 2 b eller 2 c i
sammanställningen i 38 § andra stycket förordningen,

2. procenttalet för annuitet enligt 33 § bostadslånekungörelsen (1967:
552), om låntagaren är en sådan juridisk eller enskild person som avses
i 1, och

3. procenttalet för basränta enligt 14 § räntelånekungörelsen (1967:
553), om låntagaren är en sådan juridisk eller enskild person som avses
i 1.

Räntesatserna och procenttalen skall ändras på det sätt som anges i
följande sammanställning.

År för husets Sänkning (–) eller höjning (+) den 1 juli
färdigställande 1987 av garanterad räntesats m. m.,
procentenheter. Låntagaren är en

juridisk person enskild person

1958–1960 –0,95 –0,10
1961–1965 –0,75 –0,10
1966–1970 –0,70 –0,05
1971–1975 –0,60
1976–1978 –0,45
1979–1980 +0,40
1981–1983 +0,25
1984–1986 +0,20
Första halvåret 1987 +0,20