Förordning (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem

SFS nr
1987:258
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1987-05-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:410
Upphävd
1991-07-01

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om förvärvslån och statligt
räntebidrag som lämnas för att underlätta för flerbarnsfamiljer att köpa
egnahem.

Förordningen innehåller följande avsnitt:

Inledande bestämmelser (1–3 §§)

Förutsättningar för lån (4–6 §§)

Lånets storlek (7–9 §§)

Säkerhet för lånet (10 §)

Ränte- och amorteringsvillkor (11–14 §§)

Räntebidrag (15–19 §§)

Förhandsbesked (20 §)

Överklagande (21 §)

Lån och bidrag lämnas tills vidare endast för köp av sådana egnahem som
har förvärvats före den 1 februari 1991. Ett förvärv anses ha skett den
dag då det finns ett sådant avtal som avses i 4 kap 1 § jordabalken.
Förordning (1990:1534).

2 § Låne- och bidragsverksamheten sköts av boverket,
länsbostadsnämnderna och kommunerna.

Följande bestämmelser i förordningen (1986:694) om handläggning,
förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag skall tillämpas i fråga
om lån och bidrag.

3–5 §§ om ansökan om lån och bidrag,

12 och 13 §§ om beslut om lån och bidrag,

16 och 17 §§ om utbetalning av lån och bidrag,

20 och 21 §§ om förvaltning av lån,

22 och 23 §§ om övertagande av lån,

29–31 §§ om uppsägning av lån och återbetalning av bidrag. Förordning
(1991:15).

3 § I denna förordning används följande ord och uttryck med den
betydelse som anges nedan

Egnahem En- eller tvåbostadshus som är friliggande eller
sammanbyggda
till rad- eller kedjehus och som låntagaren äger
och själv bor i.
Låneunderlag Belopp som läggs till grund för beräkning av
förvärvslånets
storlek.
Pantvärde Belopp som används för att bestämma den
pantsäkerhet som
krävs för förvärvslånet.
Underliggande kredit Lån mot säkerhet av panträtt med bättre
förmånsrätt än
förvärvslånet.

Förutsättningar för lån

4 § För förvärvslån krävs att

1. i köparens familj ingår minst två barn som berättigar till
bostadsbidrag,

2. huset är avsett att användas som permanent bostad för familjen,

3. familjens inkomst- och förmögenhetsförhållanden är sådana att
familjen kan beräknas få bostadsbidrag till kostnaderna för att bo i
huset,

4. huset inte är nybyggt,

5. kommunen har besiktat huset samt godkänt köpeskillingen och åtagit
sig att svara för en förlust på lånet intill ett belopp som motsvarar 40
procent av låneskulden vid förlusttillfället, samt

6. ansökan om lån har kommit in till kommunen senast tre månader efter
det att den handling upprättades på vilken förvärvet grundas.

Om det i köparens familj ingår fyra eller fler barn som berättigar till
bostadsbidrag, lämnas förvärvslån även om kravet i första stycket 3 inte
är uppfyllt. I sådana fall krävs det dock för lån för en familj med fyra
barn att den skulle ha fått bostadsbidrag till kostnaderna för att bo i
huset, om den bidragsgrundande inkomsten hade varit 8 100 kronor lägre
än vad den faktiskt är. För en familj med fem eller fler barn krävs det
att den skulle ha fått bidrag om den bidragsgrundande inkomsten hade
varit 32 000 kronor lägre än vad den faktiskt är. Förordning (1990:711).

4 a § Förvärvslån lämnas inte för köp från köparens make eller sambo.
Förvärvslån lämnas inte heller för köp från någon som tidigare har varit
köparens make eller sambo, om köpet avser ett hus som har varit makarnas
eller sambornas gemensamma bostad. Förordning (1988:104).

5 § Om köpet avser hus som har uppförts eller byggts om med stöd av
bostadslån enligt nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692)
eller ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) eller
motsvarande äldre bestämmelser, lämnas förvärvslån endast om
lånesökanden förbinder sig att återbetala det äldre lånet senast i
samband med att förvärvslånet betalas ut.

6 § har upphävts genom förordning (1991:15).

Lånets storlek

7 § Förvärvslånets storlek bestäms på grundval av ett låneunderlag som
skall motsvara den av kommunen godkända köpeskillingen med tillägg för
kostnader för lagfart och nödvändiga pantbrev.

8 § Förvärvslån lämnas med 25 procent av låneunderlaget.

Förvärvslån får lämnas med större belopp än det som följer av första
stycket (fördjupas), om låntagaren inte kan få underliggande kredit som
uppgår till 70 procent av låneunderlaget. Fördjupning med mer än 10
procent av låneunderlaget får dock ske endast i den utsträckning som
boverket föreskriver. Förordning (1990:1534).

9 § Mindre avvikelser från bestämmelserna om förvärvslånets storlek får
göras om detta är administrativt lämpligt. Närmare föreskrifter för
sådana avvikelser meddelas av boverket. Förordning (1990:1534).

Säkerhet för lånet

10 § För förvärvslån skall ställas säkerhet i form av panträtt i
fastigheten eller tomträtten.

Fastighetens eller tomträttens pantvärde skall motsvara låneunderlaget.
Inteckningen skall ha ett sådant förmånsrättsläge att inteckningens
nedre gräns ligger vid 70 procent av pantvärdet eller vid den lägre nivå
som följer av att lånet har fördjupats.

Ränte- och amorteringsvillkor

11 § Förvärvslån löper med bunden ränta från utbetalningsdagen.
Räntesatsen samt tidpunkt och villkor för ändring av räntesatsen under
lånetiden fastställs med ledning av räntevillkoren för obligationslån
utgivna av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag.

12 § Amorteringstiden för förvärvslånet får vara högst 30 år.

Amorteringstiden räknas från utbetalningsdagen.

Har förvärvslån fördjupats med belopp som uppgår till minst två procent
av låneunderlaget, dock minst 10 000 kronor, skall amorteringsvillkoren
för den fördjupade lånedelen bestämmas med ledning av den allmänna
lånemarknadens villkor för lån med motsvarande förmånsrätt. Förordning
(1988:306).

13 § Ränta och amortering skall betalas i form av annuiteter.

Annuiteterna beräknas efter åtta procent ränta och lånets
amorteringstid. Är den räntesats som har fastställts enligt 11 § högre
än åtta procent, skall förutom annuiteten betalas en tilläggsränta som
svarar mot skillnaden. Är den fastställda räntesatsen lägre än åtta
procent, minskas annuiteten med ett belopp som svarar mot
ränteskillnaden.

14 § Ränta och amortering skall betalas i efterskott högst fyra gånger
per år. Närmare föreskrifter meddelas av boverket. Förordning
(1990:1534).

Räntebidrag

15 § Räntebidrag lämnas till en enligt 15 a § beräknad kostnad för ränta
på förvärvslånet och på den underliggande krediten med följande
avvikelser.

Om köpet omfattar även andra utrymmen än bostadsutrymmen, lämnas
räntebidrag endast till kostnaden för ränta på den del av låneskulden
som får anses belöpa på bostadsutrymmena.

Om sökanden eller någon i sökandens familj vid tiden för köpet innehar,
eller under de senaste två åren innehaft ett egnahem eller en
bostadsrättslägenhet för permanent boende lämnas räntebidrag endast till
kostnaden för ränta på den del av låneskulden som belöper på
låneunderlaget minskat med 75 procent av skillnaden mellan — å ena
sidan den innehavda bostadens beräknade marknadsvärde vid tiden för det
köp ansökan om förvärvslån avser eller, om bostaden överlåtits när
länsbostadsnämnden prövar frågan om förvärvslån, vid tiden för
överlåtelsen, och — å andra sidan, den innehavda bostadens beräknade
marknadsvärde vid tiden för dess anskaffande med tillägg för styrkta
utgifter för värdeförhöjande förbättringar under den tid bostaden
innehafts.

Med bostadsrättslägenhet enligt tredje stycket likställs permanentbostad
som innehas med sådan rätt som avses i punkt 2 övergångsbestämmelserna
till bostadsrättslagen (1971:479) och permanentbostad som hör till
innehavet av en andel i fastighet eller en andel i ett bolag
(andelslägenhet).

Boverket får meddela närmare föreskrifter om beräkningen enligt tredje
stycket av den innehavda bostadens marknadsvärde. Förordning
(1990:1534).

15 a § Kostnaden för ränta på förvärvslån och på underliggande kredit
skall beräknas enligt följande:

1. Räntan skall bestämmas efter en räntesats som boverket föreskriver
med utgångspunkt från de räntesatser som tillämpas på den allmänna
kreditmarknaden vid köp av bostadsobligationer med en återstående löptid
av minst fem år. Om räntan för lånet eller krediten enligt avtalade
villkor ändras under bidragstiden, skall räntan från dagen för ändringen
beräknas efter den räntesats som enligt verkets föreskrifter gäller för
nya lån.

2. Räntesatsen enligt 1 skall multipliceras med låneskulden minskad med
en amortering som

a) i fråga om förvärvslån beräknas efter en amorteringsplan som följer
av 12 och 13 §§ och

b) i fråga om underliggande krediter beräknas efter en amorteringsplan
som verket föreskriver med utgångspunkt från amorteringsvillkoren på den
allmänna lånemarknaden för ett lån som amorteras årligen under en tid av
40 år.

3. Återbetalning utöver vad som följer av de avtalade
amorteringsvillkoren skall dock beaktas när kostnaden för ränta
beräknas. Förordning (1990:1534).

16 § Räntebidrag lämnas från dagen för utbetalningen av förvärvslånet.
Bidraget lämnas för den tid under vilken den enligt 15 a § beräknade
räntekostnaden för de lån som avses i 15 § överstiger en garanterad
ränta. Den garanterade räntan beräknas på det ursprungliga beloppet av
samma lån efter den räntesats som skall tillämpas enligt 17 §.
Räntebidraget skall motsvara skillnaden mellan de enligt 15 a §
beräknade räntekostnaderna och den garanterade räntan. Förordning
(1989:572).

16 a § Räntebidrag upphör om låntagaren överlåter fastigheten eller
tomträtten till ny ägare eller tomträttshavare. Förordning (1991:15).

17 § För det första året av lånetiden, räknat från dagen för lånets
utbetalning, skall den garanterade räntesatsen vara 5,9 procent. För
varje följande år av lånetiden skall den garanterade räntesatsen höjas
med 0,5 procentenheter.

18 § Om någon ändring inträffar av betydelse för rätten till
räntebidrag, skall låntagaren genast lämna länsbostadsnämnden uppgift om
detta. Förordning (1989:572).

19 § Låntagaren är skyldig att godta de ändringar i fråga om räntebidrag
som regeringen föreskriver.

Förhandsbesked

20 § Om en köpare begär det, skall länsbostadsnämnden efter samråd med
kommunen skyndsamt ge förhandsbesked huruvida förutsättningarna för lån
enligt 4 § 1 och 3 är uppfyllda.

Överklagande

21 § Länsbostadsnämndens beslut att avslå en låneansökan eller att
återkalla ett lånebeslut får inte överklagas, om avslaget eller
återkallelsen grundas på att förutsättningarna enligt 4 § första stycket
5 inte är uppfyllda. Andra beslut av nämnden enligt denna förordning får
överklagas hos boverket.

Boverkets beslut får överklagas till regeringen. Förordning (1990:1534).

Övergångsbestämmelser

1987:258

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

Stöd enligt denna förordning lämnas inte om köpeavtal har träffats före
ikraftträdandet.

1987:1272

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

2. Vid tillämpning av de nya bestämmelserna i 15 § tredje stycket på
sådan underliggande kredit som har betalats ut före ikraftträdandet,
skall amorteringsplanen bestämmas med utgångspunkt från
amorteringstiden för ett motsvarande nytt lån, med avdrag för den tid
som vid ikraftträdandet förflutit från förvärvslånets utbetalning.

1988:306

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

Bestämmelserna i 12 och 14 §§ i sin nya lydelse tillämpas även i ärenden
i vilka förvärvslån har beviljats men inte betalats ut före
ikraftträdandet.

1988:1146

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre bestämmelser
tillämpas fortfarande om köpeavtal har träffats före ikraftträdandet.

1989:412

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

Har den handling på vilken förvärvet grundas upprättats före
ikraftträdandet, skall den i 4 § första stycket 6 angivna tidsfristen på
tre månader räknas från den 1 juli 1989.

Bestämmelserna i 4 § andra stycket i sin nya lydelse tillämpas även i
ärenden i vilka låneansökan avslagits under tiden den 1 januari–den 30
juni 1989 på grund av de bestämmelser om inkomstprövning som gällde före
ikraftträdandet, om sökanden begär ny prövning av beslutet.

1989:572

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Dock skall
bestämmelserna i 14 § i sin nya lydelse träda i kraft den dag plan- och
bostadsverket bestämmer.

2. Bestämmelserna i 15 och 16 §§ i sin nya lydelse och den nya 15 a §
tillämpas även i ärenden i vilka bostadslån har beviljats före
ikraftträdandet. Har förvärvslånet eller den underliggande krediten
betalats ut före ikraftträdandet, tillämpas de nya bestämmelserna dock
först från den dag efter ikraftträdandet då räntan på förvärvslånet
respektive den underliggande krediten första gången ändras.

1989:875

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om länsbostadsnämndens beslut
har meddelats före ikraftträdandet. Meddelar plan- och bostadsverket
efter ikraftträdandet beslut i en fråga som avses i 21 § första stycket
första meningen i dess nya lydelse, får beslutet dock inte överklagas.

1990:711

1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 4 § den 1 juli 1990, och
i övrigt den 1 augusti 1990.

2. Bestämmelserna i 4 § första stycket 5 i sin äldre lydelse gäller
fortfarande i fråga om ansökningar som kommit in till kommunen före den
1 juli 1990.

3. Bestämmelserna i 15 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande om den
handling på vilken förvärvet grundas har upprättats före den 1 augusti
1990.

1991:15

1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1991.

2. De nya bestämmelserna om övertagande av lån och bidrag i 2 och 16 a
§§ tillämpas även i ärenden i vilka lån och bidrag har beviljats före
ikraftträdandet.

3. Om ett hus för vilket förvärvslån utbetalats mot en sådan förbindelse
som avses i den upphävda 6 § övergår till ny ägare genom köp eller byte,
får förbindelsen inte göras gällande mot låntagaren.

1991:410

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om köp av
egnahem som skett före den 1 februari 1991. Ett förvärv anses ha skett
den dag då det finns ett sådant avtal som avses i 4 kap. 1 §
jordabalken.