Förordning (1987:274) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m. m. för tiden den 1 juli 1987–den 30 juni 1988

SFS nr
1987:274
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1987-05-21

1 § För att täcka kostnaderna för den statliga kontrollen av
läkemedel m. m. för tiden den 1 juli 1987–den 30 juni 1988
skall avgifter betalas enligt följande.

Medel och artiklar Ansöknings- Årlig avgift
avgift/anmäl-
ningsavgift
___________________________________________________________________

1. Farmacevtiska specialiteter
a) farmacevtiska specialiteter
som inte avses under b) 27 400 kr 18 600 kr
b) allergenpreparat
per grundextrakt 7 600 kr 6 400 kr
per spädning 525 kr 390 kr
2. Nya indikationer för farmacevtiska
specialiteter 20 500 kr —
3. Radiofarmacevtiska specialiteter 5 900 kr 3 400 kr
4. Naturmedel för injektion 15 200 kr 9 300 kr
5. Naturmedel som inte avses i 4 3 400 kr 1 900 kr
6. Fabrikssteriliserade engångsartik-
lar för hälso- och sjukvårdsändamål
per artikel 2 300 kr 950 kr
per tillverkare resp. importör — 3 000 kr
7. Diabetestest som tillhandahålls
kostnadsfritt 800 kr 2 500 kr
________________________________________________________________________

2 § Avgifterna skall betalas för farmacevtiska och radiofarmacevtiska
specialiteter samt för diabetestest av den som ansöker om eller fått
godkännande av varan, för naturmedel av den som har att anmäla varan, för
fabrikssteriliserade engångsartiklar av tillverkaren eller importören.

3 § Avgifterna skall betalas på den tid och det sätt som socialstyrelsen
bestämmer. För farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt
för diabetestest skall den årliga avgiften utgå från och med budgetåret
efter det då specialiteten respektive testet registrerades till och med
det budgetår då registreringen upphör. För naturmedel för injektion skall
den årliga avgiften utgå från och med budgetåret efter det då
socialstyrelsen gett tillstånd till försäljning eller annat
tillhandahållande till och med det budgetår då tillståndet upphör att
gälla. För annat naturmedel och fabrikssteriliserade engångsartiklar
skall den årliga avgiften utgå från och med budgetåret efter det då
anmälan gjordes till och med det budgetår då saluföringen upphör.

4 § Om det finns särskilda skäl, får socialstyrelsen medge nedsättning av
eller befrielse från avgift för farmacevtiska och radiofarmacevtiska
specialiteter samt för fabrikssteriliserade engångsartiklar.

Övergångsbestämmelser

1987:274

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

2. Årsavgift för budgetåret 1987/88 skall inte utgå

a) för farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt för
diabetestest som före den 1 augusti 1987 anmälts till socialstyrelsen för
omedelbar avregistrering,

b) för naturmedel för injektion för vilka anmälan gjorts till
socialstyrelsen före den 1 augusti 1987 om upphörande av tillstånd till
försäljning eller annat tillhandahållande,

c) för andra naturmedel och för fabrikssteriliserade engångsartiklar som
enligt anmälan till socialstyrelsen inte kommer att saluföras efter den
31 juli 1987.