Förordning (1987:288) med instruktion för fartygsuttagningskommissionen

SFS nr
1987:288
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1987-05-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:176
Upphävd
2003-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:493

Uppgifter

1 § Fartygsuttagningskommissionen har till uppgift att enligt
förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
förbereda förfogande enligt förfogandelagen (1978:262). Förordning
(1992:519).

2 § Inom sitt verksamhetsområde skall kommissionen skaffa sig kännedom om
förhållanden av betydelse för verksamheten och med uppmärksamhet följa
utvecklingen.

3 § Kommissionen skall inom ramen för sin verksamhet på begäran lämna
andra myndigheter upplysningar och biträde. Av andra myndigheter har
kommissionen rätt att få de upplysningar och det biträde som behövs och
som kan lämnas av myndigheterna.

Organisation

4 § Kommissionen består av en ordförande och tre andra
ledamöter. Ledamöterna förordnas av regeringen för en tid av
högst fyra år.

Av ledamöterna skall en förordnas på förslag av Försvarsmakten
och en på förslag av Sjöfartsverket. Av de två övriga
ledamöterna skall en representera handelstonnaget och en
yrkesfisket.

För varje ledamot skall finnas en personlig ersättare som
förordnas i samma ordning som ledamoten.
Förordning (2002:493).

5 § Hos kommissionen finns en sekreterare, som utses av regeringen.

Ärendenas handläggning

6 § Kommissionen sammanträder på tid och plats, som ordföranden
bestämmer.

7 § Kommissionen är beslutför, då ordföranden eller dennes
ersättare och två andra ledamöter är närvarande. I
handläggningen av ärenden, som berör en viss myndighet eller
ett visst civilt intresse, skall om möjligt den ledamot i
kommissionen delta som närmast kan anses företräda den
myndigheten eller det intresset. Förordning (2002:493).

8 § Ärenden som rör uttagning av sådana fartyg på vilka tillgången är god
samt ärenden om ändrad uttagning på grund av förändring i
ägarförhållanden får enligt kommissionens bestämmande avgöras av
ordföranden ensam. Detsamma gäller andra ärenden av mindre vikt.

9 § Ordföranden skall övervaka att kommissionens arbete bedrivs i
föreskriven ordning och med största möjliga skyndsamhet.

10 § Vid kommissionens sammanträden skall föras protokoll.

11 § I skrivelser till regeringen eller chefen för ett departement skall
anges vilka ledamöter som har deltagit i ärendets behandling. Har
skiljaktig mening förekommit i ärendet, skall den anges i skrivelsen
eller framgå av protokollsutdrag som bifogas.

Närmare bestämmelser om arbetet i övrigt inom kommissionen meddelas av
kommissionen.

Övriga bestämmelser

12 § Kommissionens ledamöter, ersättare och sekreterare får företa de
tjänsteresor inom riket som verksamheten kräver, om medel finns
tillgängliga.