Lag (1987:297) om tilläggsbelopp till basbeloppet vid beräkning av studiemedel m. m.

SFS nr
1987:297
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-05-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:370
Upphävd
1988-01-01

Vid bestämmande av studiemedel enligt 4 kap. och barntillägg enligt 7
kap. studiestödslagen (1973:349) skall det basbelopp som har fastställts
enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring ökas med ett
tilläggsbelopp om 400 kronor.

Övergångsbestämmelser

1987:297

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987 och tillämpas första gången i
fråga om studiemedel och barntillägg som beräknas för andra
kalenderhalvåret 1987 med ledning av basbeloppet för samma år.

1987:370

Den upphävda lagen skall dock tillämpas vid beräkning av studiemedel och
särskilt vuxenstudiestöd som avser tid före upphörandet.