Förordning (1987:316) om bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden

SFS nr
1987:316
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1987-05-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:74
Upphävd
1997-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:790

1 § Enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel
statligt bidrag till kostnader för konstnärlig utsmyckning eller
gestaltning vid nybyggnad, ombyggnad eller förbättring av hyres- och
bostadsrättshus. Förordning (1989:467).

2 § har upphävts genom förordning (1993:566).

3 § Bidrag får inte lämnas om arbetet med den konstnärliga
utsmyckningen eller gestaltningen har påbörjats innan ansökan om
bidrag ges in. Förordning (1993:566).

4 § Bidrag lämnas med 40 procent av skälig kostnad för utsmyckningen
eller gestaltningen, dock med högst 16 kronor 70 öre per kvadratmeter
bruksarea för våningsplan ovan mark, till den del planet innehåller
bostäder.

För resterande kostnad kan tillägg göras i bidragsunderlaget vid
nybyggnad, ombyggnad eller förbättring av bostäder enligt 11 a §
förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention, enligt
13 § förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av
bostadshus samt enligt 11 § förordningen (1991:1931) om särskild
beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid nybyggnad av
bostäder som avser bidrag enligt förordningen (1991:1933) om statligt
räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder. Förordning (1993:566).

5 § Ansökan om bidrag skall lämnas in till länsstyrelsen i det län
där den fastighet är belägen som avses med ansökan. Ansökan skall
göras i enlighet med blankett som fastställs av Boverket. Till
ansökan skall fogas de handlingar och den övriga utredning som verket
föreskriver.

Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden skall
sökanden lämna på heder och samvete. Förordning (1995:594)

6 § Om ansökningshandlingarna är ofullständiga, skall länsstyrelsen
ge sökanden tillfälle att avhjälpa bristerna. Förordning (1993:1122).

7 § har upphävts genom förordning (1993:566).

8 § Länsstyrelsen beslutar om bidrag och om utbetalning av bidrag.
Bidraget betalas ut till den som vid tidpunkten för utbetalningen hos
inskrivningsmyndigheten är antecknad som fastighetsägare eller
tomträttshavare.

Bidraget betalas ut sedan åtgärderna utförts. Boverket sköter
utbetalningen.

Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om utbetalning av
bidrag. Förordning (1995:594).

9 § Länsstyrelsen skall besluta om återbetalning av bidrag helt
eller delvis, om mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter
eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har
lämnats eller lämnats med för högt belopp. Detsamma gäller om bidrag
i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp
och mottagaren skäligen borde ha insett detta. Förordning
(1993:1122).

10 § Länsstyrelsens beslut om bidrag enligt denna förordning får
överklagas hos Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.
Förordning (1993:1122).

11 § har upphävts genom förordning (1993:1122).

Övergångsbestämmelser

1991:1936

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre
bestämmelser tillämpas fortfarande i ärenden i vilka beslut om bidrag
har meddelats före ikraftträdandet.

1993:566

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. I fråga om
överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller
äldre föreskrifter.

1993:1122

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Förordningen
tillämpas även på dessförinnan anhängiggjorda ärenden som inte
avgjorts före ikraftträdandet.

1995:594

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser
tillämpas fortfarande i ärenden som har kommit in till länsstyrelsen
före ikraftträdandet.

1997:74

Den upphävda förordningen skall fortfarande gälla i fråga om
ansökningar om bidrag som kommit in till länsstyrelsen före
utgången av år 1996, om åtgärden är utförd och ansökan om
utbetalning av bidrag kommit in till länsstyrelsen senast den 1
juli 2000. Förordning (1999:790).