Förordning (1987:317) om bidrag till handikappanpassning av folkparksteatrar

SFS nr
1987:317
Departement/myndighet
Civildepartementet FOLK
Utfärdad
1987-05-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:184
Upphävd
1997-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1043

1 § Enligt denna förordning lämnas statligt bidrag till kostnader för
handikappanpassning av folkparksteatrar.

2 § Boverket prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.
Förordning (1995:1043).

3 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

4 § Bidrag lämnas endast för åtgärder i teatrar som uppförts eller byggts
om med stöd av bygglov som beviljats före den 1 juli 1977.

5 § Bidrag lämnas med ett belopp som motsvarar skälig kostnad för
åtgärderna. Bidrag till en teater får dock lämnas med sammanlagt
högst 165 000 kronor, om inte regeringen medger något annat.
Förordning (1993:571).

6 § Ansökan om bidrag lämnas in till Boverket.

Ansökan skall göras i enlighet med blankett som fastställs av Boverket.
Till ansökan skall fogas de handlingar och den övriga utredning som
Boverket föreskriver.

Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden skall sökanden
lämna på heder och samvete. Förordning (1995:1043).

7 § Beslut om bidrag skall innehålla uppgifter om bidragets storlek och
vad sökanden skall iaktta vid åtgärdernas utförande.

8 § Före utbetalning av bidrag får Boverket återkalla bidragsbeslutet,
om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre
föreligger. Förordning (1995:1043).

9 § Den som beviljats bidrag skall senast den dag Boverket
bestämmer ansöka om utbetalning av bidraget. Till ansökan skall fogas
intyg om att åtgärderna utförts på föreskrivet sätt. Görs inte ansökan
inom den bestämda tiden får beslutet återkallas. Förordning (1995:1043).

10 § Boverket skall besluta om återbetalning av bidrag helt eller
delvis, om mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats
med för högt belopp. Detsamma gäller om bidrag i annat fall felaktigt har
lämnats eller lämnats med för högt belopp och mottagaren skäligen borde
ha insett detta. Förordning (1995:1043).

11 § Bostadsstyrelsens beslut i frågor enligt denna förordning får
överklagas hos regeringen.

Övergångsbestämmelser

1997:184

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om
beslut om bidrag som meddelats av Boverket före utgången av år
1996.