Förordning (1987:324) om barn- och ungdomsdelegationen

SFS nr
1987:324
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1987-06-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:105
Upphävd
1992-04-01

1 § Barn- och ungdomsdelegationen (Ju 1983:01) har de uppgifter som
anges i direktiven för delegationen.

Delegationen disponerar dessutom medel som ställs till dess förfogande
av regeringen.

2 § Delegationen beslutar, inom de medelsramar som regeringen bestämmer,
om stöd enligt 2 § lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden, när stödet
avser att främja fostran av ungdom.

Delegationen får lämna över till ordföranden i delegationen att besluta
om sådant stöd. Vidare får delegationen lämna över till statens
ungdomsråd att pröva vissa grupper av ärenden om stöd som avses i första
stycket och som rör utvecklingsarbete inom föreningslivet. Förordning
(1990:929).

3 § Delegationens beslut i frågor om stöd får inte överklagas.