Förordning (1987:359) om särskild redovisning av den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen för gamla, handikappade och långvarigt sjuka

SFS nr
1987:359
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1987-07-01

Varje kommun skall senast den 30 november 1987 till respektive
länsbostadsnämnd lämna en särskild redovisning av kommunens
bostadsförsörjningsplanering som underlag för en utvärdering av
boendeförhållandena för gamla samt handikappade och långvarigt sjuka.
Redovisningen skall avse kommunens planer för att förbättra
boendeförhållandena för dessa grupper mot bakgrund av hittills vunna
erfarenheter.