Förordning (1987:361) om schablonberäkning av arbetstid vid bestämmande av sjukpenning m.m.

SFS nr
1987:361
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1987-05-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1670

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om
schablonberäkning av

1. årsarbetstid enligt 25 kap. 25–30 §§
socialförsäkringsbalken, och

2. ordinarie arbetstid eller däremot svarande normal arbetstid
enligt 28 kap. 13–16 §§ socialförsäkringsbalken.
Förordning (2010:1670).

2 § Schablonberäkning skall ske för försäkrade som vid frånvaro på grund
av sjukdom från sitt huvudsakliga förvärvsarbete får vidkännas lika
stort löneavdrag varje dag.

3 § Årsarbetstiden ska anges i dagar och bestämmas till det
antal dagar för år som den försäkrade kan antas komma att
tills vidare ha i förvärvsarbete eller därmed likställd
ledighet som avses i 25 kap. 26 och 28 §§
socialförsäkringsbalken. Om den försäkrade har sitt arbete
förlagt till fem dagar i veckan, ska dagantalet utgöra 260.
Har den försäkrade andra arbetstidsförhållanden än som nu
sagts ska talet 260 anpassas i motsvarande mån.
Förordning (2010:1670).

4 § Vid beräkning enligt de lagrum som nämns i 1 § 2 skall såsom uttryck
för ordinarie arbetstid eller däremot svarande normal arbetstid för dag
användas talet ett.

5 § Ytterligare föreskrifter om schablonberäkning av arbetstid
enligt de lagrum som nämns i 1 § får meddelas av
Försäkringskassan i fråga om mindre bisysslor.
Försäkringskassan får även meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2004:892).