Lag (1987:375) om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra liknande verksamheter

SFS nr
1987:375
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1987-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:177
Upphävd
2004-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1989:299

1 § Till skydd mot spridning hos människor av sjukdomar som avses i 1.3
bilagan till smittskyddslagen (1988:1472) ges i denna lag bestämmelser
om förbud mot att anordna vissa tillställningar och sammankomster. Lag
(1989:299).

2 § Tillställning eller sammankomst till vilken allmänheten har
tillträde får inte anordnas, om den med hänsyn till utformning,
inredning eller beskaffenhet i övrigt av den lokal eller plats där den
skall äga rum och den verksamhet som förekommer eller är avsedd att
förekomma eller annan omständighet är särskilt ägnad att underlätta för
besökare att ha sexuellt umgänge i lokalen eller på platsen med annan
besökare.

En tillställning eller sammankomst till vilken tillträde är begränsat
genom krav på inbjudan, medlemskap i viss förening eller annat villkor
är utan hinder härav vid tillämpning av första stycket att anse som en
tillställning eller sammankomst till vilken allmänheten har tillträde,
om den med hänsyn till omfattningen av den krets som äger tillträde, de
villkor under vilka tillträde lämnas eller andra liknande omständigheter
är att jämställa med sådan tillställning eller sammankomst. Detsamma
gäller, om tillställningen eller sammankomsten uppenbarligen är en del i
en rörelse vars verksamhet uteslutande eller väsentligen består i att
anordna tillställningar eller sammankomster av detta slag.

3 § Den som anordnar tillställning eller sammankomst som avses i 2 §
skall dömas till fängelse i högst två år eller, om omständigheterna är
mildrande, till böter.

Kan av särskilda skäl risk anses föreligga att tillställning eller
sammankomst som avses i 2 § kommer att äga rum, får polismyndigheten i
syfte att förhindra detta avstänga, utrymma eller förbjuda tillträde
till lokalen eller platsen.