Plan- och byggförordning (1987:383)

SFS nr
1987:383
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1987-05-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:338
Upphävd
2011-05-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:168

Inledning

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter för
tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10). Termer och
uttryck som används i plan- och bygglagen har samma betydelse
i denna förordning. Förordning (2010:168).

Krav på byggnader m.m.

Byggnader och allmänna platser

2 § Boverket får meddela de verkställighetsföreskrifter och de
övriga föreskrifter som behövs för tillämpningen av bestämmelsen
om utformning av byggnader i 3 kap. 2 § plan- och bygglagen
(1987:10). Förordning (1994:1237).

3 § har upphävts genom förordning (1994:1237).

4 § har upphävts genom förordning (1994:1237).

5 § Boverket får meddela de verkställighetsföreskrifter och de
övriga föreskrifter som behövs för tillämpningen av följande
bestämmelser i 17 kap. plan- och bygglagen (1987:10)

20 § om anordningar för uppstigning på tak och skydd mot
olycksfall, om portar och liknande anordningar samt om
anordningar för hämtning av avfall,

21 § om handikappanpassning,

21 a § om krav på undanröjande av enkelt avhjälpta hinder och
om undantag från sådana krav. Förordning (2001:320).

Tomter och allmänna platser

6 § Boverket får meddela de verkställighetsföreskrifter och de
övriga föreskrifter som behövs för tillämpningen av följande
bestämmelser i 3 kap. 15 § första stycket plan- och bygglagen
(1987:10)

punkt 3. att risken för olycksfall begränsas och betydande
olägenheter för trafiken inte uppkommer,

punkt 4. att kravet på framkomlighet för utryckningsfordon
tillgodoses,

punkt 5. att tomt, allmän plats och område för andra
anläggningar än byggnader kan användas av personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga. Förordning (2001:320).

7 § har upphävts genom förordning (1994:1237).

8 § har upphävts genom förordning (1994:1237).

Definitioner

9 § När det i plan- och bygglagen (1987:10) eller i föreskrifter eller
beslut som utfärdats med stöd av lagen meddelats bestämmelser
om byggnadshöjd, källardjup eller antal våningar gäller följande,
om inte annat särskilt anges.

Byggnadshöjden och källardjupet skall beräknas från markens
medelnivå invid byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än sex
meter från allmän plats, skall dock beräkningen utgå från den
allmänna platsens medelnivå invid tomten, om inte särskilda
omständigheter föranleder annat.

Byggnadshöjden räknas till skärningen mellan fasadplanet och ett
plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens
tak. Källardjupet räknas till det lägsta källargolvets översida.

Som våning räknas även vind där bostadsrum eller arbetslokal kan
inredas, om den enligt tredje stycket beräknade byggnadshöjden är
mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida, och
källare, om golvets översida i våningen närmast ovanför ligger mer
än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden. Förordning
(1994:1237).

Ärenden om planer och områdesbestämmelser

Region- och översiktsplaner

10 § Under samråd om förslag att anta, ändra eller upphäva en
regionplan eller översiktsplan skall länsstyrelsen på lämpligt sätt
hålla berörda statliga myndigheter underrättade om planarbetet.
Skogsstyrelsens yttrande skall inhämtas om skogsmark berörs.
De myndigheter som har synpunkter på planförslaget skall framföra
dessa till länsstyrelsen.

När planförslaget skall ställas ut, skall länsstyrelsen underrätta de
statliga myndigheter som kan väntas ha synpunkter i sådana frågor
som länsstyrelsen skall ta ställning till i sitt granskningsyttrande.

Länsstyrelsen skall underrätta lantmäterimyndigheten om
beslut att anta, ändra eller upphäva en regionplan eller en
översiktsplan. Andra statliga myndigheter skall underrättas, om de
haft synpunkter på planförslaget eller om de särskilt berörs av
beslutet. Förordning (2005:1163).

Detaljplaner, fastighetsplaner och områdesbestämmelser

11 § Vid samråd om förslag till detaljplaner, fastighetsplaner
och områdesbestämmelser skall samma ordning följas som föreskrivs
i 10 § första stycket. Länsstyrelsen behöver dock inte underrätta
lantmäterimyndigheten och myndigheter som är sakägare.

I övrigt behöver myndigheter som inte haft någon erinran mot
översiktsplanen underättas endast om förslaget inte har stöd i
översiktsplanen eller särskilt berör en viss myndighet.

Yttrande från Skogsstyrelsen skall inhämtas, om skogsmark
berörs. Förordning (2005:1163).

12 § En detaljplan som medger att planområdet får tas i anspråk
för sådan verksamhet eller åtgärd som avses i 5 kap. 18 §
tredje stycket plan- och bygglagen (1987:10) skall antas
medföra betydande miljöpåverkan om kommunen, med tillämpning av
de kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen (1998:905)
om miljökonsekvensbeskrivningar, finner att planen kan antas
medföra sådan påverkan. Förordning (2005:151).

Planhandlingar m.m.

13 § De handlingar som på grund av 4 kap. 13 §, 5 kap. 31 § andra
stycket och 33 §, 6 kap. 12 § och 13 § andra stycket och 7 kap. 7 §
plan- och bygglagen (1987:10) skall överlämnas till Boverket,
länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten skall vara lämpliga för
arkivering. Förordning (1995:1445).

Redovisning av planer m.m.

14 § Länsstyrelsen skall på begäran lämna Boverket sådana
redovisningar av detaljplaner och områdesbestämmelser samt av
planeringsunderlag för regionplaner, översiktsplaner, detaljplaner
och områdesbestämmelser som behövs för att Boverket skall få
kännedom om aktuella utvecklingstendenser inom verkets
ansvarsområde. Förordning (1991:74).

Ärenden om lov och anmälningar

15 § Skriftliga ansökningar om lov eller förhandsbesked och sådana
handlingar som avses i 8 kap. 20 § första stycket plan- och
bygglagen (1987:10) skall vara utförda så att de är lämpliga för
arkivering i befintligt skick eller efter mikrofilmning, om
byggnadsnämnden begär det. Förordning (1994:1237).

15 a § I en bygg- eller rivningsanmälan skall anges
fastighetsbeteckning, byggherrens namn och adress samt vid vilken
tid byggnads- eller rivningsarbetena är avsedda att påbörjas.
Förordning (1995:1200).

15 b § Byggnadsnämnden får i beslutet om kontrollplan ange att
handlingar som beskriver byggnaden eller anläggningen i färdigt
skick och som är lämpliga för arkivering eller för mikrofilmning
skall ges in till nämnden när arbetena avslutats, om handlingarna
kan väntas vara av betydelse för byggnadsnämndens framtida
tillsynsverksamhet. Förordning (1994:1237).

16 § Boverket får meddela de verkställighetsföreskrifter som
behövs för tillämpningen av bestämmelserna om handläggning av
ärenden om lov och förhandsbesked i 8 kap. 19 § andra stycket, 20 §
första stycket och 34 § fjärde stycket plan- och bygglagen
(1987:10). Förordning (1994:1237).

Byggnadsarbeten m.m.

Kvalitetsansvariga och kontrollanter

17 § Kvalitetsansvariga enligt 9 kap. 14 § och sådana sakkunniga
kontrollanter som avses i 9 kap. 9 § första stycket skall ha den
utbildning och erfarenhet som behövs och vara lämpliga för
uppgiften.

Ett beslut om riksbehörighet för en kvalitetsansvarig enligt 9 kap.
14 § plan- och bygglagen (1987:10) skall vara tidsbegränsat och får
begränsas till att avse ett visst slag av arbeten.

Sådana sakkunniga kontrollanter som avses i 9 kap. 9 § första
stycket plan- och bygglagen (1987:10) får certifieras av ett organ
som har ackrediterats för detta ändamål enligt 14 § lagen
(1992:1119) om teknisk kontroll. Certifiering skall vara
tidsbegränsad och får begränsas till ett visst slag av arbeten.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om kvalitetsansvariga
med riksbehörighet och för certifiering av sakkunniga
kontrollanter. Förordning (1994:1237).

18 § Om inte särskilda omständigheter föranleder annat skall
byggnadsnämnden godta kvalitetsansvariga som har riksbehörighet
och utlåtanden från sakkunniga vars kompetens styrkts genom
certifiering. Frågan om när byggnadsnämnden kan besluta om byte
av kvalitetsansvarig regleras i 9 kap. 15 § plan- och bygglagen
(1987:10). Förordning (1994:1237).

19 § Boverket får meddela de verkställighetsföreskrifter som
behövs för tillämpningen av bestämmelserna i 9 kap. 1 § plan- och
bygglagen (1987:10) om utförande av byggnads-, rivnings- och
markarbeten. Förordning (1994:1237).

20 § Om en byggnad som skall rivas, är behäftad med ohyra eller
virkesförstörande insekter, skall dessa utrotas. Material, som kan ge
skador på människor, djur eller växter skall tas om hand på ett
betryggande sätt.

Boverket får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för
tillämpningen av första stycket. Förordning (1991:74).

21 § har upphävts genom förordning (1994:1237).

22 § har upphävts genom förordning (1994:1237).

Indrivning

23 § Bestämmelser om begäran om indrivning m. m. finns i 4–9 §§
indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige
skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning
görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100
kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt. Förordning
(1993:1249).

Övergångsbestämmelser

1994:1237

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
Förordning (1994:1575).

2. Beträffande ärenden enligt plan- och bygglagen (1987:10) som
avgjorts av kommunen före ikraftträdandet skall äldre
bestämmelser tillämpas.

1995:1445

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som
inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal
fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.