Lag (1987:384) om dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige

SFS nr
1987:384
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-05-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:933
Upphävd
1990-01-01

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på
inkomst och på förmögenhet som Danmark, Finland, Island, Norge och
Sverige undertecknade den 18 februari 1987 skall tillsammans med det
protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en integrerande del av
detta gälla för Sveriges del. Avtalet och protokollet är avfattade på
danska, finska, isländska, norska och svenska språken. På svenska
språket har utfärdats två texter, en för Finland och en för Sverige.
Samtliga texter har samma giltighet. Den för Sverige utfärdade texten
framgår av bilaga till denna lag. De övriga texterna skall kungöras
genom publicering i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ).

Avtalets bestämmelser i artikel 3 punkt 1 a om att uttrycket “Finland”
inte inbegriper landskapet Åland i fråga om den finska kommunalskatten
skall inte gälla. Lag (1989:180).

2 § Bestämmelsen i artikel 18 punkt 1 i avtalet om att, i fall då
inkomst inte kan beskattas i den stat från vilken utbetalningen sker,
inkomsten beskattas endast i den stat där mottagaren har hemvist skall
inte gälla beträffande utbetalning enligt sociallagstiftningen i en
avtalsslutande stat om utbetalningen på grund av sin art inte utgör
skattepliktig inkomst i denna stat för där bosatta personer.

3 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

4 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom
medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot
bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 28
punkt 1 i avtalet. Sådan ansökan skall göras hos riksskatteverket.

5 § Även om en skattskyldigs inkomst eller förmögenhet enligt avtalet
skall vara helt eller delvis undantagen från beskattning i Sverige,
skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för
taxeringen som han annars skulle ha varit skyldig att lämna.

Övergångsbestämmelser

1987:384

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Genom lagen upphävs lagen (1983:913) om dubbelbeskattningsasvtal
mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge.

3. Den upphävda lagen skall dock gälla till dess regeringen annorledes
bestämmer.

1989:180

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt
uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling och
tillämpas beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari 1988 eller
senare och beträffande förmögenhet som taxeras år 1989 eller senare.

1989:933

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Genom lagen upphävs lagen (1987:384) om dubbelbeskattningsavtal
mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

3. Den upphävda lagen skall dock gälla till dess regeringen annorledes
bestämmer.

Bilaga

Avtal

mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige för att undvika
dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Regeringarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, som önskar
ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på
inkomst och på förmögenhet, har kommit överens om följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en eller flera av de
avtalsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och på förmögenhet som
påförs för envar av de avtalsslutande staternas, dess politiska
underavdelningars eller lokala myndigheters räkning, oberoende av det
sätt på vilket skatterna uttages.

2. Med skatter på inkomst och på förmögenhet förstås alla skatter, som
utgår på inkomst eller förmögenhet i dess helhet eller på delar av
inkomst eller förmögenhet, däri inbegripet skatter på vinst på grund av
överlåtelse av lös eller fast egendom samt skatter på värdestegring.

3. De för närvarande utgående skatter på vilka avtalet tillämpas är:

a) I Danmark:
1) inkomstskatten till staten;
2) sjömansskatten;
3) den särskilda inkomstskatten;
4) utdelningsskatten;
5) den kommunala inkomstskatten;
6) kyrkoskatten;
7) den amtskommunala inkomstskatten;
8) skatterna enligt kolvätesskattelagen; och
9) förmögenhetsskatten till staten;
(i det följande benämnda “dansk skatt”).

b) I Finland:
1) den statliga inkomst- och förmögenhetsskatten;
2) kommunalskatten;
3) kyrkoskatten; och
4) källskatten;
(i det följande benämnda “finsk skatt”).

c) I Island:
1) den statliga inkomstskatten;
2) den kommunala inkomstskatten;
3) kyrkoskatten;
4) kyrkogårdsskatten, i den del som den utgör skatt på inkomst;
5) bidraget till sjukförsäkring; och
6) den statliga förmögenhetsskatten;
(i det följande benämnda “isländsk skatt”).

d) I Norge:
1) inkomst- och förmögenhetsskatten till staten;
2) inkomst- och förmögenhetsskatten till kommunerna;
3) inkomstskatten till fylkena;
4) den gemensamma skatten till skattefördelningsfonden;
5) skatterna enligt petroleumskattelagen;
6) avgiften till staten på ersättningar till utländska artister; och
7) sjömansskatten;
(i det följande benämnda “norsk skatt”).

e) I Sverige:
1) den statliga inkomstskatten, däri inbegripet sjömansskatten och
kupongskatten;
2) bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar;
3) ersättningsskatten;
4) utskiftningsskatten;
5) vinstdelningsskatten;
6) den kommunala inkomstskatten; och
7) den statliga förmögenhetsskatten;
(i det följande benämnda “svensk skatt”).

4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat
slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i
stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de
väsentliga ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning.

5. Avtalet tillämpas inte i fråga om någon avtalsslutande stat på
särskild beskattning av vinst på lotterier och vadhållning eller på
beskattning av arv och gåva.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta
avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) “Danmark” åsyftar Konungariket Danmark; “Finland” åsyftar Republiken
Finland; “Island” åsyftar Republiken Island; “Norge” åsyftar
Konungariket Norge; “Sverige” åsyftar Konungariket Sverige;

uttrycket omfattar även varje utanför respektive stats territorialvatten
beläget område, inom vilket denna stat enligt sin lagstiftning och i
överensstämmelse med internationell rätt har rättigheter med avseende på
utforskning och utnyttjande av naturtillgångar på havsbottnen eller i
dennas underlag;

uttrycket “Danmark” inbegriper inte Färöarna och Grönland; uttrycket
“Finland” inbegriper inte landskapet Åland i fråga om den finska
kommunalskatten; uttrycket “Norge” inbegriper inte Svalbard (med vilket
avses även Björnön), Jan Mayen och de norska områdena (“biland”) utanför
Europa;

b) “person” inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning;

c) “bolag” åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen
behandlas såsom juridisk person;

d) “företag i en avtalsslutande stat” och “företag i annan
avtalsslutande stat” åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i
en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med
hemvist i annan avtalsslutande stat;

e) “medborgare” åsyftar fysisk person som har medborgarskap i en
avtalsslutande stat och juridisk person eller annan sammanslutning som
bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat;

f) “internationell trafik” åsyftar vid tillämpningen av avtalet i en
avtalsslutande stat transport med skepp eller luftfartyg som används av
företag som har sin verkliga ledning i annan avtalslutande stat, utom då
skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den
förstnämnda staten;

g) “behörig myndighet” åsyftar:
1) i Danmark: ministern för skatter och avgifter;
2) i Finland: finansministeriet;
3) i Island: finansministern;
4) i Norge: finans- och tulldepartementet;
5) i Sverige: finansministern;
eller den myndighet i envar av dessa stater åt vilken uppdrages att
handha frågor rörande avtalet.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida inte
sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i
avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens
lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tilämpas.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket “person med
hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats
för företagsledning eller annan liknande omständighet. Uttrycket
inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat
endast för inkomst från källa i denna stat eller för förmögenhet belägen
där.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i
flera avtalsslutande stater, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a) han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som
stadigvarande står till hans förfogande; om han har en sådan bostad i
flera stater, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga
och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina
levnadsintressen eller om han inte i någon stat har en bostad som
stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat
där han stadigvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i flera stater eller om han inte vistas
stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är
medborgare;

d) om han är medborgare i flera stater eller om han inte är medborgare i
någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i berörda avtalsslutande
stater frågan genom ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person
har hemvist i flera avtalsslutande stater, anses personen i fråga ha
hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket “fast driftställe”
en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags
verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket “fast driftställe” innefattar särskilt:
a) plats för företagsledning;
b) filial;
c) kontor;
d) fabrik;
e) verkstad; och
f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för
utvinning av naturtillgångar.

3. Ett byggnads-, anläggnings-, installations- eller monteringsprojekt,
eller verksamhet som består av planering, övervakning, rådgivning eller
annan biträdande personalinsats i samband med sådant projekt, utgör fast
driftställe men endast om projektet eller verksamheten pågår mer än tolv
månader i en avtalsslutande stat.

4. Vid beräkning av den tid som avses i punkt 3 anses verksamhet, som
bedrivs av ett företag som har intressegemenskap med annat företag,
bedriven av det företag med vilket det har intressegemenskap, om
verksamheten i väsentlig mån är av samma slag som den verksamhet som det
sistnämnda företaget bedriver och båda företagens verksamhet avser samma
projekt. Företag anses ha intressegemenskap, om det ena företaget direkt
eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av det andra
företaget eller äger väsentlig del i detta företags kapital eller om
samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller
övervakningen av båda företagen eller äger väsentlig del i dessa
företags kapital.

5. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses
uttrycket “fast driftställe” inte innefatta:

a) användningen av anoardningar uteslutande för lagring, utställning
eller utlämnande av företaget tillhöriga varor;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för
lagring, utställning eller utlämnande;

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för
bearbetning eller förädling genom annat företags försorg;

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för
inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för företaget;

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för
att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller
biträdande art;

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för
att kombinera verksamheter som anges i punkterna a) – e), under
förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs vid den stadigvarande
platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av
förberedande eller biträdande art.

6. Om person, som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 7
tillämpas, är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har
och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets
namn, anses detta företag – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1
och 2 – ha fast driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som
denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte, om den
verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i
punkt 5 och som – om den bedrevs från en stadigvarande plats för
affärsverksamhet – inte skulle göra denna stadigvarande plats för
affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda
punkt.

7. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat
endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat
genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende
representant, om sådan person därvid bedriver sin sedvanliga
affärsverksamhet.

8. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat
kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i annan
avtalsslutande stat eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i
annan avtalsslutande stat (antingen från fast driftställe eller på annat
sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast
driftställe för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av
fast egendom (däri inbegripet inkomst av lantbruk och skogsbruk) belägen
i annan avtalsslutande stat, får beskattas i denna andra stat.

2. a) Om inte bestämmelserna i punkt b) föranleder annat, har uttrycket
“fast egendom” den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i
den avtalsslutande stat där egendomen är belägen.

b) Uttrycket “fast egendom” inbegriper dock alltid tillbehör till fast
egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk,
byggnader, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast
egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till
föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att
nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom
omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast
egendom.

4. Om innehav av aktier eller andra andelar i bolag, vars huvudsakliga
ändamål är att inneha fast egendom, berättigar innehavaren av aktierna
eller andelarna att nyttja bolaget tillhörig fast egendom, får inkomst,
som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan
användning av sådan nyttjanderätt, beskattas i den avtalsslutande stat
där den fasta egendomen är belägen.

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast
egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används
vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar,
beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i
annan avtalsslutande stat från där beläget fast driftställe. Om
företaget bedriver rörelse på sådant sätt, får företagets inkomst
beskattas i denna andra stat, men endast så stor del av den som är
hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i annan
avtalsslutande stat från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte
bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i envar av de berörda
avtalslutande staterna till det fasta driftstället den inkomst som det
kan antagas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett
fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag
under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer
med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast drtiftställes inkomst medges avdrag för
utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripet
utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om
utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget
eller annorstädes.

4. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat i en
avtalsslutande stat bestämmas på grundval av en fördelning av företagets
hela inkomst på de olika delarna av företaget, skall bestämmelserna i
punkt 2 inte hindra att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga
inkomsten bestäms genom sådant förfarande. Den fördelningsmetod som
används skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med
principerna i denna artikel.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen
att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

6. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är
hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år,
såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag som behandlas särskilt i andra
artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av
reglerna i förevarande artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell
trafik beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin
verkliga ledning. I fall då denna stat på grund av sin lagstiftning inte
kan beskatta inkomsten i sin helhet, beskattas inkomsten endast i den
stat där företaget har hemvist.

2. Om företag som bedriver sjöfart har sin verkliga ledning ombord på
ett skepp, anses ledningen belägen i den avtalsslutande stat där
skeppets redare har hemvist.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas
genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en
internationell driftsorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltager i
ledningen eller övervakningen av ett företag i annan avtalsslutande stat
eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller
övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett
företag i annan avtalsslutande stat eller äger del i dessa företags
kapital, iakttages följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella
förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som
skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all
inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget
men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag,
inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse
därmed.

2. Då i en avtalsslutande stat uppkommer fråga som avses i punkt 1,
skall behörig myndighet i annan avtalsslutande stat som berörs av frågan
underrättas i syfte att överväga justering i fråga om beräkningen av
inkomsten för det företag som har hemvist i sådan annan stat. När
anledning därtill föreligger, kan de behöriga myndigheterna träffa
skäligt avgörande om inkomstens fördelning.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person
med hemvist i annan avtalsslutande stat får beskattas i denna andra
stat.

2. I fall då mottagare av utdelning med hemvist i en avtalsslutande stat
har fast driftställe eller stadigvarande anordning i annan
avtalsslutande stat än den där han har hemvist samt den andel på grund
av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med rörelse som
bedrivs från det fasta driftstället respektive självständig
yrkesverksamhet som utövas från den stadigvarande anordningen, får, utan
hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 3, utdelning från bolag med
hemvist i en avtalsslutande stat till sådan mottagare beskattas i
enlighet med bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14 i den
avtalsslutande stat där det fasta driftstället respektive den
stadigvarande anordningen finns.

3. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person
med hemvist i annan avtalsslutande stat får beskattas även i den
avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist,
enligt lagstiftningen i denna stat, men den skatt som sålunda påförs får
inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om mottagaren är ett bolag
(med undantag för personsammanslutning och dödsbo) som direkt behärskar
minst 25 procent av det utbetalande bolagets kapital;

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 3 a) får isländsk skatt på
utdelning höjas från 5 procent till högst 15 procent i den mån sådan
utdelning dragits av från det utbetalande bolagets inkomst vid
bestämmandet av isländsk skatt.

5. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 3 a) får norsk skatt på
utdelning höjas till högst 15 procent. Denna bestämmelse gäller så länge
norska bolag är berättigade till avdrag vid statsbeskattningen för
utdelad vinst.

6. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa
överenskommelse om sättet att genomföra begränsningarna enligt punkterna
3-5.

Bestämmelserna i punkterna 3-5 berör inte bolagets beskattning för vinst
av vilken utdelningen betalas.

7. Med uttrycket “utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier,
andelsbevis eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt
till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt
lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid
beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

8. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 skall utdelning från bolag
med hemvist i en avtalsslutande stat till bolag med hemvist i annan
avtalsslutande stat än Danmark i denna andra stat vara undantagen från
beskattning i den mån detta skulle ha varit fallet enligt lagstiftningen
i denna andra stat, om båda bolagen hade varit hemmahörande där.

Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 skall utdelning från bolag med
hemvist i annan avtalsslutande stat än Danmark till bolag med hemvist i
Danmark vara undantaget från beskattning i Danmark enligt dansk
lagstiftning.

I den mån beloppet av utdelning, som för ett beskattningsår utbetalas av
bolag med hemvist i Danmark till bolag med hemvist i annan
avtalsslutande stat, motsvaras av utdelning, som det förstnämnda
bolaget, direkt eller genom förmedling av jurudisk person, under samma
eller tidigare beskattningsår uppburit på aktier eller andra andelar i
bolag med hemvist i tredje stat, gäller emellertid undantag från skatt i
annan avtalsslutande stat enligt första stycket endast om

a) den utdelning, som uppburits på aktierna eller andelarna i bolaget
med hemvist i tredje stat, underkastats beskattning i Danmark eller,

b) om så inte är fallet, utdelningen skulle ha varit undantagen från
skatt i annan avtalsslutande stat, om aktierna eller andelarna i bolaget
med hemvist i tredje stat innehafts direkt av bolaget med hemvist i
annan avtalsslutande stat.

I fråga om utdelning från bolag med hemvist i Island till bolag med
hemvist i annan avtalsslutande stat gäller undantag från beskattning i
annan avtalsslutande stat enligt första stycket endast i den mån
utdelningen vid beräkning av isländsk skatt inte får avdragas från det
isländska bolagets inkomst.

9. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 3-5 kan de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande staterna komma överens om att
utdelning, som tillfaller i överenskommelsen namngiven institution med
allmänt välgörande eller annat allmännyttigt ändamål, vilken enligt
lagstiftningen i den avtalsslutande stat där institutionen har hemvist
är undantagen från skatt på utdelning, skall i annan avtalsslutande stat
vara befriad från skatt på utdelning från bolag i denna andra stat.

10. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från
annan avtalsslutande stat, får denna andra stat inte beskatta utdelning
som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med
hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken
utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller
stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller beskatta
bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke
utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i
denna andra stat.

11. Uttrycket “personsammanslutning” i denna artikel avser:

a) i fråga om Danmark: “interessentskab”, “kommanditselskab” och
“partrederi”;

b) i fråga om Finland: öppet bolag, kommanditbolag, partrederibolag och
annan sammanslutning som avses i 4 § 2 mom. lagen om skatt på inkomst
och förmögenhet (1043/74) och som inte beskattas såsom självständigt
skattesubjekt;

c) i fråga om Island: “sameignarfélög” och “samlög” som inte beskattas
såsom självständiga skattesubjekt;

d) i fråga om Norge: varje sammanslutning utom “aksjeselskap”;

e) i fråga om Sverige: handelsbolag, kommanditbolag och enkelt bolag.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till
person med hemvist i annan avtalsslutande stat, beskattas endast i denna
andra stat.

2. I fall då mottagare av ränta med hemvist i en avtalsslutande stat har
fast driftställe eller stadigvarande anordning i annan avtalsslutande
stat än den där han har hemvist samt den fordran för vilken räntan
betalas äger verkligt samband med rörelse som bedrivs från det fasta
driftstället respektive själständig yrkesverksamhet som utövas från den
stadigvarande anordningen, får utan hinder av bestämmelserna i punkt 1,
ränta som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till sådan
mottagare beskattas i enlighet med bestämmelserna i artikel 7 respektive
artikel 14 i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället
respektive den stadigvarande anordningen finns.

3. Med uttrycket “ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags
fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller
inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller
inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper, som utfärdats
av staten, och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripet
agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper,
obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning
anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

4. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och
mottagaren eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med
hänsyn till den skuld för vilken räntan betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana
förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel
endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande
belopp enligt lagstiftningen i envar av de berörda avtalsslutande
staterna med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till
person med hemvist i annan avtalsslutande stat, beskattas endast i denna
andra stat.

2. I fall då mottagare av royalty med hemvist i en avtalsslutande stat
har fast driftställe eller stadigvarande anordning i annan
avtalsslutande stat än den där han har hemvist samt den rättighet eller
egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med
rörelse som bedrivs från det fasta driftstället respektive självständig
yrkesverksamhet som utövas från den stadigvarande anordningen, får, utan
hinder av bestämmelserna i punkt 1, royalty som härrör från en
avtalsslutande stat och som betalas till sådan mottagare beskattas i
enlighet med bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14 i den
avtalsslutande stat där det fasta driftstället respektive den
stadigvarande anordningen finns.

3. Med yttrycket “royalty” förstås i denna artikel varje slags betalning
som mottages såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att
nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk
(häri inbegripet biograffilm samt film och band för radio- och
televisionssändning), patent, varumärke, mönster eller modell, ritning,
hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av
eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig
utrustning eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell,
kommersiell eller vetenskaplig natur.

4. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och
mottagaren eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med
hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken
royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan
utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser inte förelegat,
tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i envar
av de berörda avtalsslutande staterna med iakttagande av övriga
bestämmelser i detta avtal.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på
grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2
och som är belägen i annan avtalsslutande stat, får beskattas i denna
andra stat.

2. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på
grund av överlåtelse av aktie eller annan andel som avses i artikel 6
punkt 4, får beskattas i den avtalsslutande stat där den fasta egendomen
är belägen.

3. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av
rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en
avtalsslutande stat har i annan avtalsslutande stat, eller av lös
egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva
självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande
stat har i annan avtalsslutande stat, får beskattas i denna andra stat.
Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe
(för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan
stadigvarande anordning.

4. Vinst på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i
internationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till
användningen av sådant skepp eller luftfartyg beskattas endast i den
avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. I fall då
denna stat på grund av sin lagstiftning inte kan beskatta vinsten i sin
helhet, beskattas vinsten endast i den stat där företaget har hemvist.

5. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i
punkterna 1-4 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren
har hemvist.

6. Bestämmelserna i punkt 5 berör inte en avtalsslutande stats rätt att
enligt sin egen lagstiftning beskatta vinst som person med hemvist i
annan avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av aktie
eller annan andel i bolag med hemvist i den förstnämnda staten samt
vinst på grund av överlåtelse av annat värdepapper som vid beskattningen
i denna stat behandlas på samma sätt som vinst på grund av överlåtelse
av sådan aktie eller annan andel.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet,
beskattas endast i denna stat. Sådan inkomst får emellertid beskattas i
annan avtalsslutande stat, om

a) han i denna andra stat har stadigvarande anordning som regelmässigt
står till hans förfogande för att utöva verksamheten men endast så stor
del av inkomsten som är hänförlig till denna stadigvarande anordning;
eller

b) han vistas i denna andra stat under tidrymd eller tidrymder som
sammanlagt överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod men endast
så stor del av inkomsten som är hänförlig till verksamhet som har
utövats under denna tidrymd eller dessa tidrymder.

I fall då inkomsten är undantagen från beskattning i den förstnämnda
staten, får inkomsten, även om villkoren under punkt a) eller b) inte är
uppfyllda, beskattas i den stat där verksamheten utövas men endast så
stor del av inkomsten som är hänförlig till denna verksamhet.

2. Uttrycket “fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig,
litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och
undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare,
advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18, 19, 20 och 21 föranleder
annat, beskattas lön, arvode och annan liknande ersättning, som person
med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning,
endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i annan avtalsslutande
stat. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs
för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som
person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs
i annan avtalsslutande stat, endast i den förstnämnda staten, om:

a) mottagaren vistas i denna andra stat under tidrymd eller tidrymder
som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolkvmånadersperiod,
och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i denna
andra stat eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande
anordning som arbetsgivaren har i denna andra stat.

3. Bestämmelserna i punkt 2 tillämpas inte i fall då

a) fråga är om uthyrning av arbetskraft, eller

b) ersättningen är undantagen från beskattning i den förstnämnda staten.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel beskattas
inkomst av arbete som utförs ombord på

a) danskt, finsk, isländskt, norskt eller svenskt skepp endast i den
avtalsslutande stat vars nationalitet skeppet har; vid tillämpningen av
denna bestämmelse likställs utländskt skepp, som befraktas på så kallad
bareboat basis av ett företag i en avtalsslutande stat, med danskt,
finskt, isländskt, norskt respektive svenskt skepp;

b) luftfartyg i internationell trafik endast i den avtalsslutande stat
där den som förvärvar arbetsinkomsten har hemvist;

c) fiske, sälfångst- eller valfångsfartyg endast i den avtalsslutande
stat där den som förvärvar arbetsinkomsten har hemvist, även då
inkomsten för arbetet utgår i form av viss lott eller andel av vinsten
av fiske-, sälfångst- eller valfångstverksamheten.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i
en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller
annat liknande organ i bolag med hemvist i annan avtalsslutande stat,
får beskattas i denna andra stat.

Artikel 17

Artister samt idrotts- och sportutövare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som
person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin
personliga verksamhet i annan avtalsslutande stat i egenskap av artist,
såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist
eller musiker, eller av idrotts- eller sportutövare, beskattas i denna
andra stat.

2. I fall då inkomst genom verksamhet, som artist eller idrotts- eller
sportutövare bedriver i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller
idrotts- eller sportutövaren själv utan annan person, får denna inkomst,
utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den
avtalsslutande stat där artisten eller idrotts- eller sportutövaren
bedriver verksamheten.

3. I fall då inkomst som avses i punkterna 1 och 2 är undantagen från
beskattning i den avtalsslutande stat där verksamheten bedrivs,
beskattas inkomsten endast i den avtalsslutande stat där artisten eller
idrotts- eller sportutövaren har hemvist.

Artikel 18

Pension m.m.

1. Pension och livänta som betalas från en avtalsslutande stat och
utbetalning från en avtalsslutande stat enligt sociallagstiftningen i
denna stat till person med hemvist i annan avtalsslutande stat beskattas
endast i den förstnämnda staten. I fall då sådan inkomst inte kan
beskattas i den stat från vilken utbetalningen sker, beskattas inkomsten
endast i den stat där mottagaren har hemvist.

2. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal skall
underhållsbidrag, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
betalar till make eller förutvarande make eller till barn med hemvist i
annan avtalsslutande stat, undantagas från beskattning i denna andra
stat i det fall då bidraget skulle ha undantagits från beskattning i den
förstnämnda staten om mottagaren hade haft hemvist där.

3. Med uttrycket “livränta” förstås ett fastställt belopp, som betalas
periodiskt på fastställda tider under vederbörandes livstid eller under
angiven eller fastställbar tidrymd och som utgår på grund av
förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar såsom ersättning för
däremot fullt svarande vederlag i penningar eller penningars värde.

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en
avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar, lokala myndigheter
eller offentligrättsliga institutioner till fysisk person på grund av
arbete som utförs i denna stats, dess politiska underavdelningars,
lokala myndigheters eller offentligrättsliga institutioners tjänst,
beskattas endast i denna stat. I fall då ersättningen inte kan beskattas
i denna stat, beskattas ersättningen endast i den stat där mottagaren
har hemvist.

2. Om ersättning som avses i punkt 1 tillfaller mottagare för arbete som
denne utför i annan avtalsslutande stat än den från vilken ersättningen
betalas, beskattas ersättningen emellertid endast i den stat där arbetet
utförs, om mottagaren är person med hemvist i denna stat och

a) är medborgare i denna stat; eller

b) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet,
eller

c) inte kan beskattas för ersättningen i den stat från vilken denna
betalas.

Artikel 20

Studerande och praktikanter

Person som vistas i en avtalsslutande stat uteslutande för

a) studier vid universitet eller annan undervisningsanstalt i denna
avtalsslutande stat, eller

b) affärs-, industri-, lantbruks- eller skogsbrukspraktik i denna
avtalsslutande stat,

och som har eller omedelbart före vistelsen hade hemvist i annan
avtalsslutande stat, beskattas inte i den förstnämnda staten för belopp
som han erhåller från källa utanför denna stat för sitt uppehälle, sin
undervisning eller utbildning.

Artikel 21

Verksamhet i samband med förberedande undersökning, utforskning eller
utnyttjande av kolväteförekomster

1. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal, med undantag för
bestämmelserna i artikel 8, tillämpas bestämmelserna i denna artikel i
fall då person med hemvist i en avtalsslutande stat bedriver verksamhet
i annan avtalsslutande stat i samband med förberedande undersökning,
utforskning eller utnyttjande av kolväteförekomster belägna i denna
andra stat,

2. a) Person med hemvist i en avtalsslutande stat, som utanför kusten i
annan avtalsslutande stat bedriver verksamhet som avses i punkt 1, anses
bedriva verksamheten från fast driftställe eller stadigvarande anordning
i denna andra stat.

b) Om sådan person bedriver sin verksamhet inom utforsknings- eller
utvinningsområde som sträcker sig från en plats utanför kusten i denna
andra stat och in på denna stats landområde och verksamheten inte
uteslutande bedrivs inom landområdet, äger punkt a) motsvarande
tillämpning.

c) Verksamhet, som avser byggande eller installation av rörledning för
transport av oraffinerade kolväten eller byggnadsarbete i direkt samband
med sådan verksamhet, anses bedriven från fast driftställe i denna andra
stat även i fråga om sådan verksamhet som pågår på land, när
verksamheten ingår i ett projekt som sträcker sig från en plats utanför
kusten i denna stat och in på denna stats landområde.

3. Bestämmelserna i punkt 2 tillämpas inte, om verksamheten pågår under
tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 30 dagar under en
tolvmånadersperiod.

4.Vid beräkning av den tid som avses i punkt 3 anses verksamhet, som
bedrivs av ett företag som har intressegemenskap med annat företag,
bedriven av det företag med vilket det har intressegemenskap, om
verksamheten i väsentlig mån är av samma slag som den verksamhet som det
sistnämnda företaget bedriver och båda företagens verksamhet avser samma
projekt. Företag anses ha intressegemenskap, om det ena företaget direkt
eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av det andra
företaget eller äger väsentlig del i detta företags kapital eller om
samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller
övervakningen av båda företagen eller äger väsentlig del i dessa
företags kapital.

5. Inkomst, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av
transport av personal eller materiel med skepp eller luftfartyg till
eller innanför område som avses i punkt 2 a) och b) i den andra
avtalsslutande stat där affärsverksamhet bedrivs i samband med
förberedande undersökning, utforskning eller utnyttjande av
kolväteförekomster eller på grund av drift av bogserbåtar,
försörjningsfartyg eller andra hjälpfartyg i samband med sådan
verksamhet, beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har
sin verkliga ledning. I fall då denna stat enligt sin lagstiftning inte
kan beskatta inkomsten i sin helhet, beskattas inkomsten endast i den
stat där företaget har hemvist.

6. Bestämmelserna i artikel 13 punkt 4 och artikel 23 punkt 3 tillämpas
på vinst på grund av överlåtelse av skepp, båtar eller luftfartyg som
avses i punkt 5 respektive förmögenhet bestående av sådana skepp, båtar
eller luftfartyg.

7. Utan hinder av övriga bestämmelser i avtalet gäller följande i fråga
om beskattningen av lön och annan liknande ersättning som person med
hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av arbete vilket utförs
i annan avtalsslutande stat för arbetsgivare som bedriver sådan
verksamhet som avses i punkterna 1 och 2:

a) om inte bestämmelserna i punkterna b) och d) föranleder annat, får
sådan ersättning beskattas i denna andra stat, men endast om arbetet
pågår där under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 30
dagar under en tolvmånadersperiod.

b) Sådan ersättning beskattas endast i den förstnämnda avtalsslutande
staten om

1) arbetet har samband med utnyttjandet av kolväteförekomster som
befinner sig på mittlinjen mellan avtalsslutande stater eller mellan en
avtalsslutande stat och annnan stat,

2) avtal föreligger mellan dessa stater om gemensamt utnyttjande av
förekomsterna, och

3) utnyttjandet sker samtidigt på båda sidor om mittlinjen.

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas endast efter överenskommelse
därom mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

c) Om arbetet utförs ombord på skepp eller båt som avses i punkt 5,
beskattas sådan ersättning enligt bestämmelserna i artikel 15 punkt 4
a).

d) Om arbetet utförs ombord på luftfartyg som avses i punkt 5, beskattas
sådan ersättning endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin
verkliga ledning.

8. Person med hemvist i en avtalsslutande stat som bedriver verksamhet
utanför kusten i annan avtalsslutande stat är undantagen från
beskattning i denna andra stat för vinst som denna person anses ha
förvärvat på grund av överflyttning av flyttbar borranläggning eller
hotellplattform till område utanför denna andra stat. Med vinst i denna
punkt förstås belopp med vilket handelsvärdet vid tidpunkten för
överflyttningen överstiger restvärdet vid denna tidpunkt med tillägg av
företagna avskrivningar.

9. Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på
grund av överlåtelse av

a) rätt till förberedande undersökning, utforskning eller utnyttjande av
kolväteförekomster i annan avtalsslutande stat, häri inbegripet rätt
till andel i eller förmån av sådana förekomster, eller

b) aktier eller andra andelar, vilkas värde helt eller till väsentlig
del, direkt eller indirekt, hänför sig till sådan rätt, får beskattas i
denna andra stat.

Artikel 22

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och
som inte behandlas i föregående artiklar i detta avtal beskattas endast
i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte om inkomsttagaren har hemvist
i en avtalsslutande stat och har fast driftställe eller stadigvarande
anordning i annan avtalsslutande stat samt den rättighet eller egendom i
fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med rörelse som
bedrivs från det fasta driftstället respektive självständig
yrkesverksamhet som utövas från den stadgivarande anordningen. I sådant
fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14. Ingår i
fast driftställe eller stadigvarande anordning fast egendom som avses i
artikel 6 punkt 2 beskattas emellertid inkomst av sådan egendom med
tillämpning av bestämmelserna i artikel 6 punkterna 1, 3 och 5.

Artikel 23

Förmögenhet

1. Förmögenhet bestående av sådan fast egendom som avses i artikel 6
punkt 2, vilken person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar och
vilken är belägen i annan avtalsslutande stat, får beskattas i denna
andra stat.

2. Förmögenhet bestående av aktie eller annan andel i bolag, som avses i
artikel 6 punkt 4, vilken person med hemvist i en avtalsslutande stat
innehar, får beskattas i den avtalsslutande stat där den fasta egendomen
är belägen.

3. Förmögenhet bestående av skepp eller luftfartyg som används i
internationell trafik samt av lös egendom som är hänförlig till
användningen av sådant skepp eller luftfartyg beskattas endast i den
avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. I fall då
denna stat på grund av sin lagstiftning inte kan beskatta förmögenheten
i sin helhet, beskattas förmögenheten endast i den stat där företaget
har hemvist.

4. All annan förmögenhet, oavsett var denna är belägen, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat innehar, beskattas endast i denna stat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 4 får emellertid förmögenhet
bestående av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast
driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i annan
avtalsslutande stat, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande
anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat har i annan avtalsslutande stat,
beskattas i denna andra stat.

Artikel 24

Dödsbo

Inkomst eller förmögenhet, som beskattas hos dödsbo med hemvist i en
avtalsslutande stat, får inte beskattas hos dödsbodelägare med hemvist i
annan avtalsslutande stat.

Artikel 25

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Danmark

a) Om person med hemvist i Danmark förvärvar inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i
annan avtalsslutande stat, skall Danmark, såvida inte bestämmelserna i
artikel 10 punkt 8 andra stycket eller punkterna b) eller c) nedan
föranleder annat,

1) från denna persons danska inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande
den inkomstskatt som betalats i denna andra stat;

2) från denna persons danska förmögenhetsskatt avräkna ett belopp
motsvarande den förmögenhetsskatt som betalats i denna andra stat.

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i något fall överstiga den del
av den danska inkomstskatten eller förmögenhetsskatten, beräknad utan
sådan avräkning, som belöper på den inkomst eller förmögenhet som får
beskattas i denna andra stat.

b) Om person med hemvist i Danmark förvärvar inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i
annan avtalsslutande stat, får Danmark inräkna inkomsten eller
förmögenheten i beskattningsunderlaget men skall från den danska skatten
på inkomsten eller förmögenheten avräkna den del av inkomstskatten
respektive förmögenhetsskatten som belöper på den inkomst som uppburits
från denna andra stat respektive den förmögenhet som innehas där.

c) Om person med hemvist i Danmark förvärvar inkomst som avses i artikel
15 eller artikel 21 punkt 7, får Danmark inräkna inkomsten i
beskattningsunderlaget men skall från den danska skatten på inkomsten
avräkna den del av inkomstskatten som belöper på den inkomst som
uppburits från denna andra stat.

2. Finland

a) Om person med hemvist i Finland förvärvar inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i
annan avtalsslutande stat, skall Finland, såvida inte bestämmelserna i
artikel 10 punkt 8 första stycket eller punkterna b) eller c) nedan
föranleder annat,

1) från denna persons finska inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande
den inkomstskatt som betalats i denna andra stat;

2) från denna persons finska förmögenhetsskatt avräkna ett belopp
motsvarande den förmögenhetsskatt som betalats i denna andra stat.

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i något fall överstiga den del
av den finska inkomstskatten eller förmögenhetsskatten, beräknad utan
sådan avräkning, som belöper på den inkomst eller förmögenhet som får
beskattas i denna andra stat.

b) Om person med hemvist i Finland från annan avtalsslutande stat
förvärvar inkomst av enskild tjänst som avses i artikel 15 eller artikel
21 punkt 7 och som enligt dessa artiklar får beskattas i denna andra
avtalsslutande stat, skall sådan inkomst undantagas från finsk skatt.

c) Om person med hemvist i Finland förvärvar inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i
annan avtalsslutande stat eller förvärvar inomst som enligt punkt b)
ovan skall undantagas från finsk skatt, får Finland inräkna inkomsten
eller förmögenheten i beskattningsunderlaget men skall från den finska
skatten på inkomsten eller förmögenheten avräkna den del av
inkomstskatten respektive förmögenhetsskatten som belöper på den inkomst
som uppburits från denna andra stat respektive den förmögenhet som
innehas där.

3. Island

a) Om person med hemvist i Island förvärvar inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i
annan avtalsslutande stat, skall Island, såvida inte bestämmelserna i
punkterna b) eller c) nedan föranleder annat, undantaga sådan inkomst
eller förmögenhet från beskattning.

b) Om person med hemvist i Island förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i artikel 10, artikel 13 punkt 6, artikel 16 eller
artikel 21 punkterna 1-6 samt 8 och 9 får beskattas i annan
avtalsslutande stat, skall Island, såvida inte bestämmelserna i artikel
10 punkt 8 första stycket föranleder annat, från denna persons isländska
inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som
betalats i denna andra stat. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte
överstiga den del av den isländska skatten, beräknad utan sådan
avräkning, som belöper på den inkomst som får beskattas i denna andra
stat.

c) Om inkomst, som person med hemvist i Island förvärvar eller
förmögenhet som sådan person innehar, enligt bestämmelse i avtalet är
undantagen från beskattning där, får Island likväl vid bestämmandet av
beloppet av den isländska skatten på denna persons återstående inkomst
eller förmögenhet beakta den inkomst eller förmögenhet som undantagits
från skatt.

4. Norge

a) Om person med hemvist i Norge förvärvar inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i
annan avtalsslutande stat, skall Norge, såvida inte bestämmelserna i
punkterna b) eller c) nedan föranleder annat, undantaga sådan inkomst
eller förmögenhet från beskattning.

b) Om person med hemvist i Norge förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i artikel 10, artikel 13 punkt 6, artikel 16 eller
artikel 21 punkterna 1-6 samt 8 och 9 får beskattas i annan
avtalsslutande stat, skall Norge, såvida inte bestämmelserna i artikel
10 punkt 8 första stycket föranleder annat, från denna persons norska
inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som
betalats i denna andra stat. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte
överstiga den del av den norska skatten, beräknad utan sådan avräkning,
som belöper på den inkomst som får beskattas i denna andra stat.

c) Om inkomst, som person med hemvist i Norge förvärvar eller
förmögenhet som sådan person innehar, enligt bestämmelserna i avtalet är
undantagen från beskattning där, får Norge likväl vid bestämmandet av
beloppet av den norska skatten på denna persons återstående inkomst
eller förmögenhet beakta den inkomst eller förmögenhet som undantagits
från skatt.

5. Sverige

a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i
annan avtalsslutande stat, skall Sverige, såvida inte bestämmelserna i
artikel 10 punkt 8 första stycket eller punkterna b), c) eller d) nedan
föranleder annat,

1) – med iakttagande av bestämmelserna i svensk lagstiftning (även i den
lydelse den framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna
princip som anges här ändras) – från skatten på inkomsten avräkna ett
belopp motsvarande den inkomstskatt som betalats i denna andra stat;

2) från denna persons svenska förmögenhetsskatt avräkna ett belopp
motsvarande den förmögenhetsskatt som betalats i denna andra stat.
Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av den
svenska förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper
på den förmögenhet som får beskattas i denna andra stat.

b) Vid tillämpningen av punkt a) ovan skall, då enligt särskild
lagstiftning lättnad medgivits vid finsk inkomst- eller
förmögenhetsbeskattning av ett svenskt företags fasta driftställe i
Finland, från svensk skatt på företagets inkomst eller förmögenhet
avräknas den inkomstskatt respektive förmögenhetsskatt som skulle ha
utgått i Finland om sådan skattelättnad inte hade medgivits.

c) Om person med hemvist i Sverige från annan avtalsslutande stat
förvärvar inkomst av rörelse som avses i artikel 7, inkomst av
självständig yrkesutövning som avses i artikel 14, inkomst av enskild
tjänst som avses i artikel 15 eller artikel 21 punkt 7 eller vinst som
avses i artikel 13 punkt 3 vilken inkomst eller vinst enligt dessa
artiklar får beskattas i denna andra avtalsslutande stat, skall, utan
hinder av bestämmelserna i punkt a) ovan, sådan inkomst eller vinst
undantagas från svensk skatt. I fråga om artiklarna 7, 13 eller 14
gäller denna bestämmelse dock endast om den övervägande delen av
inkomsten eller vinsten härrör från i den andra avtasslutande staten
bedriven yrkesverksamhet, affärsverksamhet eller industriell verksamhet,
som inte utgörs av förvaltning av värdepapper och annan liknande lös
egendom.

d) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst eller vinst eller
innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas
endast i annan avtalsslutande stat eller förvärvar inkomst eller vinst
som enligt punkt c) ovan skall undantagas från svensk skatt, får
Sverige, vid fastställandet av skattesatsen för svensk progressiv skatt
på annan inkomst, vinst eller förmögenhet, beakta den inkomst, vinst
eller förmögenhet som beskattas endast i den andra avtalsslutande staten
eller sådan inkomst eller vinst som undantages från svensk skatt.

6. Gemensamma bestämmelser

Uttrycket “betalats i denna andra stat” i punkterna 1 a) 1), 2 a) 1),
3 b), 4 b) respektive 5 a) 1) anses även innefatta sådan skatt på
inkomst som erlagts i Danmark, Finland, Island, Norge respektive Sverige
och som skall överföras till nämnda andra stat för att där gottskrivas
vederbörande person som skatt på samma inkomst.

Artikel 26

Begränsning av beskattningsrätten

Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar eller
förmögenhet som sådan person innehar får inte beskattas i annan
avtalsslutande stat, såvida inte beskattning utryckligen är tillåten
enligt detta avtal.

Artikel 27

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i annan avtalsslutande
stat bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är
av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed
sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma
förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna
i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har
hemvist i en eller flera av de avtalsslutande staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe eller stadigvarande anordning, som
företag eller person med hemvist i en avtalsslutande stat har i annan
avtalsslutande stat, skall i denna andra stat inte vara mindre
fördelaktig än beskattningen av företag eller person med hemvist i denna
andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag.

Denna bestämmelse anses inte medföra förpliktelse för en avtalsslutande
stat att medge person med hemvist i annan avtalsslutande stat sådant
personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller
skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot
familj som medges person med hemvist i den förstnämnda staten.
Bestämmelsen medför inte heller rätt att i en avtalsslutande stat
erhålla avdrag vid beskattningen eller skattebefrielse för utdelning
eller annan utbetalning till bolag med hemvist i annan avtalsslutande
stat.

Bestämmelsen i första stycket hindrar inte heller en avtalsslutande stat
att beskatta inkomst, som fast driftställe förvärvar, enligt reglerna i
denna stats egen lagstiftning, om det fasta driftstället tillhör
aktiebolag eller därmed jämförligt bolag i annan avtalsslutande stat.
Beskattningen skall dock motsvara den beskattning som tillämpas för
aktiebolag eller därmed jämförligt bolag med hemvist i den förstnämnda
avtalsslutande staten på dess inkomst, beräknad utan avdrag för utdelad
vinst.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11
punkt 4 eller artikel 12 punkt 4 tillämpas, är ränta, royalty och annan
utbetalning från företag i en avtalsslutande stat till person med
hemvist i annan avtalsslutande stat avdragsgilla vid bestämmande av den
beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som
betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. På samma
sätt är skuld som företag i en avtalsslutande stat har till person med
hemvist i annan avtalsslutande stat avdragsgill vid bestämmandet av
sådant företags beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld
till person med hemvist i den förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs
eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer
med hemvist i en eller flera av de andra avtalsslutande staterna, skall
inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed
sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den
beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i
den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

5. Bestämmelserna i denna artikel anses inte medföra förpliktelse för
Norge att medge medborgare i annan avtalsslutande stat, som inte är född
i Norge av norska föräldrar, de särskilda skatteförmåner som enligt 22 §
skattelagen den 18 augusti 1911 medges norsk medborgare och person född
i Norge av norska föräldrar (person med norsk “innfödsrett”).

6. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i
förevarande artikel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artikel 28

Förfarande vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att i en eller flera av de avtalsslutande staterna
vidtagits åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra
beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan
att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns
i dessa staters interna rättsordning, framlägga saken för den behöriga
myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om
fråga är om tillämpningen av artikel 27 punkt 1, i den avtalsslutande
stat där han är medborgare.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte
själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten
söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med behörig myndighet i
annan avtalsslutande stat, som berörs av frågan, i syfte att undvika
beskattning som strider mot avtalet. Om den stat hos vars behöriga
myndighet personen i fråga har framlagt saken inte själv berörs av
frågan, skall denna behöriga myndighet överlämna saken till behörig
myndighet i någon av de stater som berörs av frågan.

3. Om svårigheter eller tvivelsmål uppkommer mellan avtalsslutande
stater beträffande tolkningen eller tillämpningen av avtalet, skall de
behöriga myndigheterna i dessa stater överlägga för att söka lösa frågan
genom särskild överenskommelse. De behöriga myndigheterna i
avtalsslutande stater kan även överlägga för att undanröja
dubbelbeskattning i sådana fall som inte omfattas av avtalet eller för
att genom särskild överenskommelse lösa frågor som, utan att vara
reglerade i avtalet, på grund av olikhet i vederbörande staters
principer för skattens beräkning eller av andra skäl kan uppkomma i
fråga om de skatter som avses i artikel 2.

Innan beslut fattas i fråga som avses i första stycket, skall resultatet
av överläggningar som där avses snarast delges behöriga myndigheter i
övriga avtalsslutande stater. Finner behörig myndighet i en
avtalsslutande stat att överläggningar bör äga rum mellan de behöriga
myndigheterna i samtliga avtalsslutande stater, skall på begäran av den
behöriga myndigheten i den förstnämnda avtalsslutande staten sådana
överläggningar äga rum utan dröjsmål.

Artikel 29

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen
som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda
överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära
tjänstemän.

Artikel 30

Territoriell utvidgning

1. Detta avtal kan antingen i sin helhet eller med erforderliga
ändringar utvidgas till att omfatta de områden som undantagits från
avtalets tillämpningsområde enligt bestämmelserna i artikel 3 punkt 1
a), under förutsättning att där påförs skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag som de som avses i avtalet. Sådan utvidgning gäller från
den dag och med de ändringar och villkor, häri inbegripet bestämmelser
om upphörande, som kan särskilt överenskommas mellan de avtalsslutande
staterna genom diplomatisk noteväxling.

2. Om avtalet enligt artikel 32 upphör att gälla skall, såvida inte
annat överenskommits mellan de avtalsslutande staterna, avtalet upphöra
att gälla även beträffande varje område vartill avtalet utvidgats enligt
denna artikel.

Artikel 31

Ikraftträdande

1. Detta avtal träder i kraft trettionde dagen efter den då samtliga
avtalsslutande stater har meddelat det finska utrikesministeriet, att
avtalet har godkänts. Det finska utrikesministeriet underrättar de
övriga avtalsslutande staterna om mottagandet av dessa meddelanden och
om tidpunkten för avtalets ikraftträdande.

2. Sedan avtalet trätt i kraft, tillämpas dess bestämmelser

a) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas
den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då avtalet
träder i kraft eller senare;

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för
beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer
närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare;

c) i fråga om skatt på förmögenhet, på förmögenhet på vilken skatt utgår
på grund av taxering andra kalenderåret efter det då avtalet träder i
kraft eller senare.

3. Avtalet den 22 mars 1983 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och
Norge för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
och förmögenhet upphör att vara tillämpligt i fråga om inkomst eller
förmögenhet på vilka förevarande avtal blir tillämpligt enligt punkt 2.
Det förstnämnda avtalet upphör att gälla vid den sista tidpunkt, då det
enligt föregående bestämmelser i denna punkt är tillämpligt.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 2 och 3 tillämpas
bestämmelserna i punkterna 2-5 i punkt VII och punkterna 2-5 punkt VIII
i det till förevarande avtal fogade protokollet på inkomst som förvärvas
från och med den 1 januari 1990. Överenskommelsen den 15 april 1986
mellan Konungariket Danmarks regering och Konungarikets Sveriges
regering om beskattning av s.k. gränsgångare upphör därvid att gälla och
skall inte tillämpas på inkomst som förvärvas efter utgången av år 1989.

Artikel 32

Upphörande

En avtalsslutande stat kan senast den 30 juni under ett kalenderår som
börjar efter utgången av en tidrymd av fem år efter dagen för
ikraftträdande av avtalet uppsäga avtalet genom skriftligt meddelande
härom till det finska utrikesministeriet, som underrättar de övriga
avtalsslutande staterna om mottagandet av sådant meddelande och om dess
innehåll. Har uppsägningstiden iakttagits, upphör avtalet att gälla i
förhållandet mellan den stat som verkställt uppsägningen och övriga
avtalsslutande stater:

a) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas
den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då det finska
utrikesministeriet mottog meddelandet om uppsägningen eller senare;

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för
beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer
närmast efter det då det finska utrikesministeriet mottog meddelandet om
uppsägningen eller senare;

c) i fråga om skatt på förmögenhet, på förmögenhet på vilken skatt utgår
på grund av taxering andra kalenderåret närmast efter det då det finska
utrikesministeriet mottog meddelandet om uppsägningen eller senare.

Originalexemplaret till detta avtal deponeras hos det finska
utrikesministeriet, som tillställer de övriga avtalsslutande staterna
bestyrkta kopior därav.

Till bekräftelse härav har de vederbörligen befullmäktigade ombuden
undertecknat detta avtal.

Som skedde i Helsingfors den 18 februari 1987 i ett exemplar på danska,
finska, insländska, norska och svenska språken, varvid på svenska
språket utfärdades två texter, en för Finland och en för Sverige, vilka
samtliga texter har samma giltighet.

(Namnunderskrifter)

Protokoll

Vid undertecknande av det i dag mellan regeringarna i Danmark, Finland,
Island, Norge och Sverige ingångna avtalet för att undvika
dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet har
undertecknade kommit överens om följande bestämmelser som utgör en
integrerande del av avtalet:

I. Till artikel 5

I fall då ett företag i en avtalsslutande stat i annan avtalsslutande
stat samtidigt har flera byggnads-, anläggnings-, installations- eller
monteringsprojekt eller andra verksamheter som avses i artikel 5 punkt 3
och tiden för något av dessa projekt eller någon av dessa verksamheter
överstiger tolv månader samt det framstår som uppenbart att projekten
eller verksamheterna har samband med varandra i geografiskt hänseende
eller i fråga om förberedelse eller planering, kan de behöriga
myndigheterna i dessa stater genom överenskommelse söka avgöra, om
sådana projekt eller verksamheter tillsammans utgör fast driftställe i
den andra avtalsslutande staten.

Motsvarande skall gälla, om ett företag i en avtalsslutande stat i den
andra staten har flera på varandra följande byggnads-, anläggnings-,
installations- eller monteringsprojekt eller andra verksamheter som
avses i artikel 5 punkt 3 och tiden från påbörjandet av det första
projektet eller den första verksamheten till avslutande av det sista
projektet eller den sista verksamheten överstiger tolv månader samt om
projekten eller verksamheterna sammanlagt överstiger tolv månader och
det framstår som uppenbart att projekten eller verksamheterna har
samband med varandra i geografiskt hänseende eller i fråga om
förberedelse eller planering.

II. Till artiklarna 7 och 15

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 7 beskattas inkomst, vilken
företag i Norge eller Sverige förvärvar genom verksamhet som bedrivs i
Sverige respektive Norge, endast i den stat där företaget har hemvist,
om verksamheten avser uppsättning och underhåll av spärrstängsel för
renar på sträckor längs den norsk-svenska riksgränsen, vilka sträckor
anges i överenskommelse enligt punkt 4.

2. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 15 beskattas inkomst, vilken
person med hemvist i Norge eller Sverige förvärvar genom personligt
arbete som utförs i Sverige respektive Norge, endast i den stat där
denna person har hemvist, om arbetet avser uppsättning och underhåll av
spärrstängsel för renar på sträckor längs den norsk-svenska riksgränsen,
vilka sträckor anges i överenskommelse enligt punkt 4.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 beträffande företag i, respektive
person med hemvist i Norge eller Sverige skall äga motsvarande
tillämpning beträffande företag i, respektive person med hemvist i
Finland eller Norge.

4. De behöriga myndigheterna i berörda avtalsslutande stater skall genom
ömsesidig överenskommelse fastställa de sträckor längs vederbörande
riksgräns på vilka bestämmelserna i punkterna 1-3 skall tillämpas.

III. Till artiklarna 7, 10-15, 19 och 23

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 7, artikel 10 punkt 2,
artikel 11 punkt 2 och artikel 12 punkt 2 beskattas inkomst, som företag
i Danmark eller Sverige förvärvar i samband med byggandet och driften av
fasta förbindelser över Öresund, endast i den stat där företaget har
hemvist.

2. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 13 punkt 3 beskattas vinst,
som företag i eller person med hemvist i Danmark eller Sverige förvärvar
på grund av överlåtelse av där angiven egendom vilken annvänds vid
byggandet och driften av fasta förbindelser över Öresund, endast i den
stat där företaget respektive personen har hemvist.

3. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 14 punkt 1, artikel 15 punkt
1 och artikel 19 beskattas inkomst, som person med hemvist i Danmark
eller Sverige förvärvar i samband med byggandet och driften av fasta
förbindelser över Öresund, endast i den stat där personen har hemvist.

4. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 23 punkt 5 beskattas där
angiven förmögenhet, som företag i eller person med hemvist i Danmark
eller Sverige innehar och som används vid byggandet och driften av fasta
förbindelser över Öresund, endast i den stat där företaget respektive
personen har hemvist.

IV. Till artiklarna 7, 8, 13, 15 och 23

1. Bestämmelserna i artikel 7, artikel 8 punkt 1 artikel 13 punkt 4 och
artikel 23 punkt 3 tillämpas i Danmark, Norge och Sverige på inkomst som
konsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) förvärvar genom
kommersiell internationell och inrikes luftfart och annan därmed direkt
sammanhängande verksamhet, på realisationsvinst som konsortiet förvärvar
vid överlåtelse av lös egendom som används i sådan luftfart och sådan
annan verksamhet och på förmögenhet som konsortiet innehar och som
används i sådan luftfart och sådan annan verksamhet, i förhållande till
den andel i konsortiet som innehas av delägare som har hemvist i
Danmark, Norge respektive Sverige.

2. Bestämmelserna i första punkten tillämpas efter överenskommelse
mellan de behöriga myndigheterna i Danmark, Norge och Sverige även i
fråga om annat konsortium eller annan liknande sammanslutning för
bedrivande av luftfart eller annan därmed direkt sammanhängande
verksamhet, i vilken sammanslutning endast delägare i SAS, direkt eller
indirekt, innehar andel och vilken i huvudsak är uppbyggd i enlighet med
de principer som gäller för SAS.

3. Bestämmelserna i artikel 15 punkt 4 b) tillämpas även på inkomst av
arbete som utförs ombord på luftfartyg som används i inrikestrafik av
konsortiet Scandinavian Airlines System (SAS).

V. Till artiklarna 8, 13 och 23

Andel i inkomst av verksamhet som avses i artikel 8 punkt 1, andel i
vinst på grund av överlåtelse av egendom som avses i artikel 13 punkt 4,
samt andel i förmögenhet som avses i artikel 23 punkt 3 som person med
hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar eller innehar på grund av
delägarskap i företag, beskattas endast i denna stat, om

a) delägarna har hemvist i olika avtalsslutande stater, och

b) företaget drivs av bolag eller annan sammanslutning med solidariskt
ansvariga delägare, av vilka minst en tillika är obegränst ansvarig,
samt

c) det inte är uppenbart, att företaget har sin verkliga ledning endast
i en avtalsslutande stat.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träffa
överenskommelse om tillämpning av de i först stycket angivna
beskattningsprinciperna även i fall då där angivna förutsättningar inte
föreligger.

VI. Till artikel 12

När en bestämmelse som medger Finland rätt att beskatta s.k. industriell
royalty som betalas från Finland tagits in i de avtal för att undvika
dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som
Finland ingår med flertalet av de industrialiserade medlemsstaterna i
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), skall
förhandlingar mellan de avtalsslutande staterna snarast möjligt inledas
i syfte att få till stånd en motsvarande rätt för den avtalsslutande
stat från vilken royaltyn härrör i förhållande till de överiga
avtalsslutande staterna.

VII. Till artikel 15

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 15 punkterna 1 och 2
beskattas inkomst, vilken person med hemvist i kommun i Finland, Norge
eller Sverige som gränsar till landsgränsen mellan Finland och Sverige
respektive Finland och Norge förvärvar på grund av personligt arbete som
utförs i sådan kommun i annan av dessa stater, endast i den stat där
personen i fråga har hemvist, under förutsättning att denna person
regelmässigt uppehåller sig i sin fasta bostad i denna stat.

2. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 15 punkterna 1 och 2
beskattas inkomst, vilken person med hemvist i Sverige förvärvar på
grund av varaktigt personligt arbete som utförs i Danmark, endast i
Sverige, under förutsättning att denna person regelmässigt uppehåller
sig i sin fasta bostad i Sverige.

3. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 15 punkterna 1 och 2
beskattas inkomst, vilken person med hemvist i Danmark förvärvar på
grund av varaktigt personligt arbete som utförs i Sverige, endast i
Danmark, under förutsättning att denna person regelmässigt uppehåller
sig i sin fasta bostad i Danmark.

4. Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 tillämpas endast om arbetet pågår
under en sammanhängande tid av minst sex månader.

5. Med uttrycket “varaktigt personligt arbete” avses
anställningsförhållande som ingåtts i avsikt att vara den skattskyldiges
huvudsakliga sysselsättning.

6. Med uttrycket “regelmässigt uppehåller sig” avses att den
skattskyldige i normalfallet minst en gång i veckan uppehåller sig i sin
fasta bostad i den avtalsslutande stat där han har hemvist.

7. I fall som avses i artikel 15 punkt 3 a) anses arbetstagare med
hemvist i en avtalsslutande stat uthyrd när han av någon (uthyrare)
ställs till förfogande för att utföra arbete i annans (uppdragsgivare)
verksamhet i annan avtalsslutande stat, förutsatt att uppdragsgivaren
har hemvist eller fast driftställe i denna andra stat och att uthyraren
inte har ansvar för och inte heller står risken för arbetsresultatet.

Vid avgörandet av frågan om en arbetstagare skall anses uthyrd, skall
göras en samlad bedömning varvid särskilt beaktas om

a) den övergripande arbetsledningen åvilar uppdragsgivaren,

b) arbetet utförs på en arbetsplats som disponeras av uppdragsgivaren
och för vilken han har ansvar,

c) ersättningen till uthyraren beräknas efter den tid som gått åt eller
med ledning av annat samband mellan ersättningen och den lön
arbetstagaren får,

d) största delen av arbetsredskap och material ställs till förfogande av
uppdragsgivaren, och

e) uthyraren inte ensidigt bestämmer antalet arbetstagare och de
kvalifikationer dessa skall ha.

VIII. Till artiklarna 15 och 19

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 15 punkterna 1 och 2 och
artikel 19 punkt 1 beskattas inkomst, vilken person med hemvist i kommun
i Norge eller Sverige som gränsar till landsgränsen mellan dessa stater
förvärvar på grund av personligt arbete som utförs i sådan kommun i den
andra av dessa stater, endast i den stat där personen i fråga har
hemvist, under förutsättning att denna person regelmässigt uppehåller
sig i sin fasta bostad i denna stat.

2. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 15 punkterna 1 och 2 och
artikel 19 punkt 1 beskattas inkomst, vilken person med hemvist i
Sverige förvärvar på grund av varaktigt personligt arbete som utförs i
Danmark, endast i Sverige, under förutsättning att denna person
regelmässigt uppehåller sig i sin fasta bostad i Sverige.

3. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 15 punkterna 1 och 2 och
artikel 19 punkt 1 beskattas inkomst, vilken person med hemvist i
Danmark förvärvar på grund av varaktigt personligt arbete som utförs i
Sverige, endast i Danmark, under förutsättning att denna person
regelmässigt uppehåller sig i sin fasta bostad i Danmark.

4. Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 tillämpas endast om arbetet pågår
under en sammanhängande tid av minst sex månader.

5. Med uttrycket “varaktigt personligt arbete” avses
anställningsförhållande som ingåtts i avsikt att vara den skattskyldiges
huvudsakliga sysselsättning.

6. Med uttrycket “regelmässigt uppehåller sig” avses att den
skattskyldige i normalfallet minst en gång i veckan uppehåller sig i sin
fasta bostad i den avtalsslutande stat där han har hemvist.

IX. till artikel 20

1. Person som vistas i annan avtalsslutande stat än Island uteslutande
för

a) studier vid universitet eller annan undervisningsanstalt i denna
andra avtalsslutande stat, eller

b) affärs-, industri-, lantbruks- eller skogsbrukspraktik i denna andra
avtalsslutande stat,

och som har eller omedelbart före vistelsen hade hemvist i Island,
beskattas för inkomst av anställning i den förstnämnda avtalsslutande
staten endast för den del av inkomsten som överstiger 20 000 svenska
kronor under kalenderåret eller motvärdet i danskt, finskt, isländskt
eller norskt myntslag. Förenämnda belopp omfattar under vistelse i
Finland, Norge eller Sverige personligt avdrag för kalenderåret i fråga.

Under vistelse för utbildning i Danmark skall, om ett högre belopp
enligt gällande bestämmelser anses erforderligt för ifrågavarande
persons uppehälle, detta högre belopp undantagas från dansk beskattning.
Sistnämnda bestämmelse skall dock inte tillämpas i fall då studierna
eller utbildningen är av underordnad betydelse i förhållande till den
anställning för vilken angivna ersättning har utgått.

2. Skattefrihet enligt punkt 1 medges endast för tid som skäligen eller
vanligtvis åtgår för studierna eller praktiktjänstgöringen, dock högst
för sex på vandrandra följande kalenderår.

3. Person som studerar vid universitet eller annan undervisningsanstalt
i annan avtalsslutande stat än Finland och som under tillfällig vistelse
i Finland har anställning i Finland under högst 100 dagar under ett och
samma kalenderår för att erhålla praktisk erfarenhet i anslutning till
studierna, beskattas i Finland endast för den del av inkomsten av
anställningen som överstiger en genomsnittlig månadsinkomst av 2 400
finska mark. Från beskattning enligt denna punkt undantages dock
sammanlagt högst 8 000 finska mark under kalenderåret.

4. Studerande vid universitet eller annan undervisningsanstalt i annan
avtalsslutande stat än Sverige, som vid tillfällig vistelse i Sverige
har anställning där som har anknytning till studierna eller ubildningen,
beskattas i Sverige endast för den del av inkomsten av anställningen som
överstiger 10 000 svenska kronor under kalenderåret.

5. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna träffar
överenskommelse om tillämpningen av bestämmelserna i punkterna 1-4. De
behöriga myndigheterna kan också träffa överenskommelse om sådan ändring
av där omnämnda belopp som finnes skälig med hänsyn till förändring i
penningvärde, ändrad lagstiftning i någon av de avtalsslutande staterna
eller annan liknande omständighet.

X. Till artikel 25

1. Bestämmelserna i artikel 25 punkt 3 kan på begäran av Island ändras
och ersättas av följande text:

“a) Om person med hemvist i Island förvärvar inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i
annan avtalsslutande stat, skall Island, såvida inte bestämmelserna i
artikel 10 punkt 8 första stycket eller punkterna b) eller c) nedan
föranleder annat,

1) från denna persons isländska inkomstskatt avräkna ett belopp
motsvarande den inkomstskatt som betalats i denna andra stat;

2) från denna persons isländska förmögenhetsskatt avräkna ett belopp
motsvarande den förmögenhetsskatt som betalats i denna andra stat.

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i något fall överstiga den del
av den isländska inkomstskatten eller förmögenhetsskatten, beräknad utan
sådan avräkning, som belöper på den inkomst eller förmögenhet som får
beskattas i denna andra stat.

b) Om person med hemvist i Island från annan avtalsslutande stat
förvärvar inkomst av enskild tjänst som avses i artikel 15 eller artikel
21 punkt 7 och som enligt dessa artiklar får beskattas i denna andra
avtalsslutande stat, skall sådan inkomst undantagas från isländsk skatt.

c) Om person med hemvist i Island förvärvar inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i
annan avtalsslutande stat eller förvärvar inkomst som enligt punkt b)
ovan skall undantagas från isländsk skatt, får Island inräkna inkomsten
eller förmögenheten i beskattningsunderlaget men skall från den
isländska skatten på inkomsten eller förmögenheten avräkna den del av
inkomstskatten respektive förmögenhetsskatten som belöper på den inkomst
som uppburits från denna andra stat respektive den förmögenhet som
innehas där.”

Begäran om sådan ändring görs på diplomatisk väg genom underrättelse
till envar av de andra avtalsslutande staterna. Ändringen träder i kraft
trettionde dagen efter den då samtliga andra avtalsslutande stater
erhållit sådan underrättelse och dess bestämmelser tillämpas

a) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas
den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då ändringen
träder i kraft eller senare;

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för
beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer
närmast efter det då ändringen träder i kraft eller senare;

c) i fråga om skatt på förmögenhet, på förmögenhet på vilken skatt utgår
på grund av taxering andra kalenderåret efter det då ändringen träder i
kraft eller senare.

2. Bestämmelserna i artikel 25 punkt 4 kan på begäran av Norge ändras
och ersättas av följande text:

“a) Om person med hemvist i Norge förvärvar inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i
annan avtalsslutande stat, skall Norge, såvida inte bestämmelserna i
artikel 10 punkt 8 första stycket eller punkterna b) eller c) nedan
föranleder annat,

1) från denna persons norska inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande
den inkomstskatt som betalats i denna andra stat;

2) från denna persons norska förmögenhetsskatt avräkna ett belopp
motsvarande den förmögenhetsskatt som betalats i denna andra stat.

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i något fall överstiga den del
av den norska inkomstskatten eller förmögenhetsskatten, beräknad utan
sådan avräkning, som belöper på den inkomst eller förmögenhet som får
beskattas i denna andra stat.

b) Om person med hemvist i Norge från annan avtalsslutande stat
förvärvar inkomst av enskild tjänst som avses i artikel 15 eller artikel
21 punkt 7 och som enligt dessa artiklar får beskattas i denna andra
avtalsslutande stat, skall sådan inkomst undantagas från norsk skatt.

c) Om person med hemvist i Norge förvärvar inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i
annan avtalsslutande stat eller förvärvar inkomst som enligt punkt b)
ovan skall undantagas från norsk skatt, får Norge inräkna inkomsten
eller förmögenheten i beskattningsunderlaget men skall från den norska
skatten på inkomsten eller förmögenheten avräkna den del av
inkomstskatten respektive förmögenhetsskatten som belöper på den inkomst
som uppburits från denna andra stat respektive den förmögenhet som
innehas där.”

Begäran om sådan ändring görs på diplomatisk väg genom underrättelse
till envar av de andra avtalsslutande staterna. Ändringen träder i kraft
trettionde dagen efter den då samtliga andra avtalsslutande stater
erhållit sådan underrättelse och dess bestämmelser tillämpas

a) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas
den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då ändringen
träder i kraft eller senare;

b) i frågan om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för
beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer
närmast efter det då ändringen träder i kraft eller senare;

c) i frågan om skatt på förmögenhet, på förmögenhet på vilken skatt
utgår på grund av taxering andra kalenderåret efter det då ändringen
träder i kraft eller senare.

XI. Till artikel 31

1. I fråga om skattefrihet i Finland och Sverige för flottningsförening,
som bildats för att handha flottningen i Torne och Muonio gränsälvars
flottled, gäller vad därom särskilt är överenskommet.

2. Angående grunderna för fördelningen mellan Norge och Sverige av
beskattningen av Loussavaara-Kiirunavaara Aktiebolags inkomster gäller
vad därom särskilt är överenskommet.

Originalexemplaret till detta protokoll deponeras hos det finska
utrikesministeriet, som tillställer de övriga avtalsslutande staterna
bestyrkta kopior därav.

Till bekräftelse härav har de vederbörligen befullmäktigade ombuden
undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Helsingfors den 18 februari 1987 i ett exemplar på danska,
finska, isländska, norska och svenska språken, varvid på svenska språket
utfärdades två texter, en för Finland och en för Sverige, vilka samtliga
texter har samma giltighet.

(Namnunderskrifter)