Förordning (1987:393) med instruktion för arbetarskyddsverket

SFS nr
1987:393
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1987-05-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:730
Upphävd
1988-07-01

Arbetarskyddsverket

1 § Arbetarskyddsverket består av arbetarskyddsstyrelsen,
yrkesinspektionen och institutet för arbetsmiljöforskning.

2 § Arbetarskyddsverket skall genom arbetarskyddsstyrelsen och
yrkesinspektionen se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen
samt, inom arbetsmiljöområdet, lagstiftningen om kemikaliekontroll
efterlevs. Verket skall genom institutet för arbetsmiljöforskning
bedriva och främja forskning, utbildning och dokumentation inom
arbetsmiljöområdet. Verket skall också utarbeta och sprida information i
syfte att förbättra arbetsmiljön.

3 § Myndigheterna inom arbetarskyddsverket skall samråda med
arbetsmarknadens parter, andra organisationer och myndigheter i den
utsträckning som behövs för verksamheten.

4 § Arbetarskyddsstyrelsen är den centrala förvaltningsmyndigheten för
arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor utom i fråga om arbete som är att
hänföra till skeppstjänst. Arbetarskyddsstyrelsen är chefsmyndighet för
yrkesinspektionen.

5 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på
arbetarskyddsstyrelsen och institutet för arbetsmiljöforskning; såvitt
gäller 18 § verksstadgan dock endast i den utsträckning som framgår av
61 § i denna förordning. På yrkesinspektionen skall allmänna
verksstadgan tillämpas med undantag av 2, 3, 9, 16 och 18 §§.

Befogenheter som enligt verksstadgan tillkommer en myndighet utövas
såvitt gäller yrkesinspektionen av arbetarskyddsstyrelsen.
Arbetarskyddsstyrelsen får överlämna sådana befogenheter till
yrkesinspektionen.

En myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om
offentlig anställning utövas såvitt gäller yrkesinspektionen av
arbetarskyddsstyrelsen.

Arbetarskyddsstyrelsen

Uppgifter m.m.

6 § Arbetarskyddsstyrelsen skall inom de ramar och enligt de riktlinjer
som riksdagen och regeringen ställer upp

1. leda, samordna och utveckla verksamheten inom sitt ansvarsområde,

2. ha den centrala tillsynen över arbetsmiljö- och
arbetstidslagstiftningens, samt inom arbetsmiljöområdet, lagstiftningens
om kemikaliekontroll efterlevnad,

3. meddela föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljö- och
arbetstidslagstiftningens tillämpning,

4. utarbeta och sprida information inom arbetsmiljöområdet,

5. utföra uppdrag inom sitt verksamhetsområde,

6. ansvara för ett informationssystem om arbetsskador, och

7. medverka i den utbildning av företagshälsovårdens personal och annan
extern utbildning som institutet för arbetsmiljöforskning bedriver samt
informera institutet om planerat tillsyns- och föreskriftsarbete.

7 § Arbetarskyddsstyrelsen får meddela förordnande enligt 2 § andra
stycket arbetstidslagen (1982:673) att denna lag skall tillämpas såvitt
gäller skeppstjänst på fartyg som inte tillhör staten.

8 § Arbetarskyddsstyrelsen får ta ut avgifter för uppgifter som
styrelsen efter beställning lämnar från informationssystemet om
arbetsskador, om inte annat föreskrivs.

9 § Arbetarskyddsstyrelsen skall varje år före den 1 november till
regeringen lämna en berättelse om sin och yrkesinspektionens verksamhet
under det senaste budgetåret.

Organisation, tjänstetillsättning och beslut

10 § Arbetarskyddsstyrelsen har en styrelse, en arbetstidsnämnd, en
ledning och en företagshälsovårdsdelegation. Inom arbetarskyddsstyrelsen
finns två avdelningar.

Styrelsen

11 § Styrelsen består av arbetarskyddsstyrelsens generaldirektör, som är
ordförande, dess överdirektör, som är vice ordförande, och högst nio
andra ledamöter.

Regeringen utser styrelsens ledamöter, utom generaldirektören och
överdirektören, för högst tre år. Av ledamöterna utses två efter förslag
av Landsorganisationen i Sverige (LO), en efter förslag av
Tjänstemännens centralorganisation (TCO), en efter förslag av
Centralorganisationen SACO/SR, två efter förslag av Svenska
arbetsgivareföreningen (SAF) och en efter gemensamt förslag av statens
arbetsgivarverk, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet.

Regeringen utser i samma ordning ersättare för andra ledamöter än
generaldirektören och överdirektören.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. tillämpas på arbetarskyddsstyrelsen.

12 § Styrelsen skall

1. ange mål och riktlinjer för arbetarskyddsstyrelsens och
yrkesinspektionens verksamhet,

2. avgöra frågor om anslagsframställning och verksamhetsberättelse för
arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen,

3. avgöra författningsfrågor,

4. avgöra förvaltningsärenden som inte skall avgöras av
arbetstidsnämnden,

5. avgöra frågor om tillsättning av tjänster som är förenade med
chefsskap,

6. avgöra frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan,
avstängning och läkarundersökning,

7. avgöra frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än
avskedande, och

8. avgöra frågor om avgifter enligt 8 §.

Styrelsen får överlämna åt generaldirektören att avgöra frågor som avses
i 3–5 och 8 och som inte är av principiell betydelse eller större vikt.

Generaldirektören får överlämna åt någon annan tjänstemän att avgöra
sådana frågor.

13 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst fem andra
ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall
om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras efter kontakt
mellan ordföranden och minst fem andra ledamöter. Om ärendet inte
lämpligen kan avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i
närvaro av föredraganden. Beslut som fattas enligt detta stycke skall
anmälas vid nästa styrelsesammanträde.

Arbetstidsnämnden

14 § Arbetstidsnämnden består av generaldirektören, som är nämndens
ordförande, samt sju andra ledamöter som arbetarskyddsstyrelsen utser.

Av dessa ledamöter utses tre efter förslag av rikssammanslutningar av
arbetstagare, två efter förslag av rikssammanslutningar av arbetsgivare
samt en efter gemensamt förslag av statens arbetsgivarverk,
Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet (partsledamöter).

Arbetarskyddsstyrelsen utser i samma ordning minst dubbla antalet
ersättare för partsledamöterna.

Partsledamöterna och ersättarna förordnas för högst tre år.

När generaldirektören är förhindrad att tjänstgöra som ordförande
inträder den tjänsteman inom arbetarskyddsstyrelsen som
generaldirektören bestämmer som ordförande.

15 § Arbetstidsnämnden avgör ärenden som avser tillämpningen av
arbetstidslagen (1982:673), lagen (1963:115) om förlängd semester för
vissa arbetstagare med radiologiskt arbete och bestämmelserna om
arbetstid samt natt- och veckovila i lagen (1970:943) om arbetstid m. m.
i husligt arbete.

Arbetstidsnämnden får överlämna åt generaldirektören att avgöra ärenden
som inte är av större vikt.

16 § Arbetstidsnämnden är beslutför när ordföranden och minst två
representanter för arbetstagare och två för arbetsgivare är närvarande.
När ett ärende av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga
ledamöter närvara.

Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för
att behandla det, får ärendet avgöras efter kontakt mellan ordföranden
och minst två representanter för arbetstagare och två för arbetsgivare.
Om ärendet inte lämpligen kan avgöras på detta sätt, får ordföranden
besluta ensam i närvaro av föredraganden. Beslut som fattas enligt detta
stycke skall anmälas vid nästa sammanträde.

Arbetarskyddsstyrelsens ledning m. m.

17 § Generaldirektören är chef för arbetarskyddsstyrelsen och är den som
inför regeringen ansvarar för arbetarskyddsstyrelsens verksamhet.

Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.

Regeringen förordnar generaldirektören och överdirektören för högst sex
år.

18 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst utövas den
av överdirektören. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även
i övrigt i generaldirektörens ställe vid behandling av vissa ärenden
eller grupper av ärenden.

När både generaldirektören och överdirektören har förhinder utövas
generaldirektörens tjänst av den som generaldirektören bestämmer.

19 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, arbetstidsnämnden
eller företagshälsovårdsdelegationen avgörs av generaldirektören.

I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får överlämnas åt någon
annan tjänsteman att avgöra ett ärende eller en grupp av ärenden som
inte är av sådant slag att generaldirektören bör besluta.

20 § Om både generaldirektören och överdirektören är frånvarande, får
inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet.

21 § Hos arbetarskyddsstyrelsen finns en tillsynsavdelning och en
administrativ avdelning. Varje avdelning förestås av en chef.

22 § Hos arbetarskyddsstyrelsen finns i övrigt personal enligt särskilda
beslut av regeringen och annan personal i mån av behov och tillgång på
medel. Styrelsen får också anlita utomstående för särskilda uppdrag i
mån av behov och tillgång på medel.

23 § Regeringen tillsätter chef för avdelning efter anmälan av
generaldirektören. Arbetarskyddsstyrelsen tillsätter övriga tjänster.

24 § En tjänsteman vid arbetarskyddsstyrelsen är skyldig att efter
beslut av styrelsen tjänstgöra vid yrkesinspektionen.

Företagshälsovårdsdelegationen

25 § Företagshälsovårdsdelegationen består av generaldirektören vid
arbetarskyddsstyrelsen, som är ordförande, samt 16 andra ledamöter.
Styrelsen utser delegationens ledamöter, utom generaldirektören, för
högst tre år. Av ledamöterna utses:

en efter förslag av institutet för arbetsmiljöforskning,

en efter förslag av socialstyrelsen,

en efter förslag av arbetsmarknadsstyrelsen,

en efter förslag av universitets- och högskoleämbetet,

tre efter förslag av LO,

en efter förslag av TCO,

en efter förslag av SACO/SR,

två efter förslag av SAF,

en efter förslag av statens arbetsgivarverk,

en efter förslag av Svenska kommunförbundet, och

en efter förslag av Landstingsförbundet.

Styrelsen utser i samma ordning ersättare för andra ledamöter än
generaldirektören. Delegationen utser inom sig vice ordförande.

Delegationen får anlita särskilda experter.

26 § Delegationen skall följa och främja företagshälsovårdens
utveckling. Den skall därvid

1. vara ett centralt organ för samverkan och information om
företagshälsovårdens utbyggnad och utveckling,

2. verka för att resurserna för företagshälsovård används ändamålsenligt
och därvid samverka med samhällets hälso- och sjukvård,

3. genom allmänna råd eller på annat sätt stödja det regionala
samarbetet om företagshälsovård i yrkesinspektionsnämnderna,

4. följa utvecklingen av företagshälsovården i nära samverkan med
yrkesinspektionen,

5. genom allmänna råd ange riktlinjer för utbyggnaden av
företagshälsovårdens personalresurser,

6. ta initiativ till utbildningsinsatser för företagshälsovårdens
personal i samverkan med institutet för arbetsmiljöforskning,

7. uppmärksamma behörighets- och kompetensfrågor för
företagshälsovårdens personal och utfärda allmänna råd i sådana frågor,
och

8. följa och främja utbyggnaden och utvecklingen av yrkesmedicinen.

27 § Delegationen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden
och minst åtta andra ledamöter är närvarande.

28 § Delegationen sammanträder efter kallelse av ordföranden.
Delegationen skall sammankallas även när en annan ledamot begär det.

Yrkesinspektionen

Uppgifter

29 § Yrkesinspektionen skall inom de ramar och enligt de riktlinjer som
riksdagen, regeringen och arbetarskyddsstyrelsen ställer upp

1. uppmärksamma utvecklingen på arbetsmiljöområdet samt ta de initiativ
som denna ger anledning till,

2. se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen och, inom
arbetsmiljöområdet, lagstiftningen om kemikaliekontroll samt med stöd av
lagstiftningen meddelade föreskrifter efterlevs,

3. främja tillämpningen av allmänna råd enligt
arbetsmiljölagstiftningen,

4. främja skyddsverksamheten på arbetsställena och bevaka att
arbetsgivarna planerar och bedriver sin verksamhet så att
arbetsmiljökraven tillgodoses,

5. främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på
arbetsmiljöområdet, och

6. främja företagshälsovårdens utveckling.

30 § Yrkesinspektionen skall utföra inspektioner och andra
förrättningar, bedriva upplysnings- och informationsverksamhet samt
förhandsbedöma förslag till arbetslokaler, personalrum, arbetsprocesser
och arbetsmetoder, tekniska anordningar m. m.

Yrkesinspektionen skall meddela de förelägganden och förbud samt i
övrigt vidta de åtgärder som tillsynen ger anledning till.

Organisation, tjänstetillsättning och beslut

31 § Yrkesinspektionen är uppdelad på nitton distrikt. De är:

Stockholms distrikt som omfattar Stockholms län,

Uppsala distrikt som omfattar Uppsala län,

Eskilstuna distrikt som omfattar Södermanlands län,

Linköpings distrikt som omfattar Östergötlands län,

Jönköpings distrikt som omfattar Jönköpings län,

Växjö distrikt som omfattar Kronobergs och Blekinge län,

Kalmar distrikt som omfattar Kalmar och Gotlands län,

Malmö distrikt som omfattar Malmöhus och Kristianstads län,

Göteborgs distrikt som omfattar Göteborgs och Bohus samt Hallands län,

Borås distrikt som omfattar Älvsborgs län,

Skövde distrikt som omfattar Skaraborgs län,

Karlstads distrikt som omfattar Värmlands län,

Örebro distrikt som omfattar Örebro län,

Västerås distrikt som omfattar Västmanlands län,

Gävle distrikt som omfattar Gävleborgs län,

Falu distrikt som omfattar Kopparbergs län,

Härnösands distrikt som omfattar Västernorrlands och Jämtlands län,

Umeå distrikt som omfattar Västerbottens län och

Luleå distrikt som omfattar Norrbottens län.

32 § Varje distrikt har en yrkesinspektionsnämnd och en
distriktsledning.

/r4/ Yrkesinspektionsnämnden

33 § Yrkesinspektionsnämnden består av distriktschefen, som är
ordförande, och tio andra ledamöter.

Arbetarskyddsstyrelsen utser nämndens ledamöter, utom distriktschefen,
för högst tre år. Av ledamöterna utses tre efter förslag av LO, en efter
förslag av TCO, en efter förslag av SACO/SR, två efter förslag av SAF,
en efter förslag av statens arbetsgivarverk, en efter förslag av
Landstingsförbundet och en efter förslag av Svenska kommunförbundet.

Arbetarskyddsstyrelsen utser i samma ordning ersättare för andra
ledamöter än distriktschefen.

34 § Yrkesinspektionsnämnden skall

1. delta i planeringen av och följa distriktets verksamhet samt
fastställa verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för distriktet,

2. avgöra ärenden om medgivande att utse regionala skyddsombud enligt 6
kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160),

3. avgöra ärenden om samordningsansvar på gemensamt arbetsställe enligt
7 kap. 6 § arbetsmiljölagen,

4. avgöra ärenden om förelägganden och förbud enligt arbetsmiljö- och
arbetstidslagstiftningen samt lagstiftningen om kemikaliekontroll,

5. avgöra ärenden om framställning om att döma ut vite eller
åtalsanmälan med anledning av att någon brutit mot ett föreläggande
eller förbud som avses i 4,

6. avgöra om en framställning skall göras till arbetarskyddsstyrelsen om
att använda tvångsmedel som står till styrelsens förfogande,

7. avgöra ärenden om rätt till bidrag enligt 3 och 4 §§ förordningen
(1985:326) om bidrag till företagshälsovård, och

8. följa och främja företagshälsovårdens utveckling samt i distriktet
fungera som samrådsorgan i frågor om företagshälsovård.

Yrkesinspektionsnämnden får överlämna åt distriktschefen att avgöra
ärenden som avses i 2, 3 och 5.

35 § Yrkesinspektionsnämnden är beslutför när ordföranden och minst fem
andra ledamöter är närvarande, bland dem minst två representanter för
arbetstagare och två för arbetsgivare. När ett ärende av större vikt
handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för
att behandla det, får ärendet avgöras av ordföranden eller, efter
bemyndigande i arbetsordningen eller i ett särskilt beslut, någon annan
tjänsteman vid yrkesinspektionen. Ett sådant beslut skall anmälas vid
nästa sammanträde med nämnden.

36 § Vid yrkesinspektionsnämndens behandling av ärenden som avses i 34 §
8 bör hos distriktet anställd läkare vara närvarande. Också
representanter för myndigheter och organisationer som berörs kan ges
tillfälle att närvara.

Distriktsledningen m. m.

37 § Distriktschefen är chef för yrkesinspektionen i distriktet och
leder arbetet vid distriktet. Distriktschefen skall inom ramen för
utfärdade riktlinjer avgöra vilka insatser som bör användas i
tillsynsarbetet.

38 § I varje distrikt finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

39 § I fråga om tjänstemän som tillsätts av arbetarskyddsstyrelsen
bestämmer styrelsen inom vilket distrikt de skall tjänstgöra och var de
skall stationeras.

En tjänsteman vid yrkesinspektionen är skyldig att efter beslut av
arbetarskyddsstyrelsen tjänstgöra hos denna eller i ett annat distrikt.

40 § Regeringen tillsätter distriktschefen efter anmälan av
generaldirektören.

Läkare förordnas av arbetarskyddsstyrelsen för högst tre år.

Arbetarskyddsstyrelsen tillsätter övriga tjänster vid yrkesinspektionen.
Styrelsen får överlämna åt yrkesinspektionen att tillsätta sådana
tjänster.

41 § Ärenden som inte skall avgöras av yrkesinspektionsnämnden avgörs av
distriktschefen.

Distriktschefen får enligt riktlinjer från arbetarskyddsstyrelsen
överlämna åt någon annan tjänsteman att besluta i ett ärende eller en
grupp av ärenden som inte är av sådant slag att distriktschefen bör
pröva dem.

Institutet för arbetsmiljöforskning

Uppgifter

42 § Institutet skall inom de ramar och enligt de riktlinjer som
riksdagen och regeringen ställer upp

1. svara för att kunskaper och kompetens byggs upp inom
arbetsmiljöforskningen,

2. uppmärksamma utvecklingen av den vetenskapliga forskningen inom
institutets verksamhetsområde,

3. samverka med myndigheter, institutioner och organisationer så att de
samlade resurserna för arbetsmiljöforskningen utnyttjas effektivt,

4. biträda arbetarskyddsstyrelsen med råd och underlag för föreskrifts-
och tillsynsarbetet samt informera arbetarskyddsstyrelsen om planerat
forskningsarbete,

5. ansvara för utbildningen av företagshälsovårdens personal och bedriva
annan extern utbildning samt medverka i arbetarskyddsstyrelsens
personalutbildning,

6. samverka med företagshälsovårdsdelegationen vid
arbetarskyddsstyrelsen i frågor om företagshälsovårdsutbildningen,

7. utarbeta och sprida information om arbetsmiljöforskningen och svara
för ett ansvarsbibliotek för arbetsmiljöfrågor, och

8. utföra uppdrag inom sitt verksamhetsområde.

43 § Institutet skall varje år före den 1 november till regeringen lämna
en berättelse om institutets verksamhet under det senaste budgetåret.

44 § Institutet skall ta ut avgifter för uppdrag som institutet utför,
om inte annat föreskrivs.

Organisation, tjänstetillsättning och beslut

45 § Institutet för arbetsmiljöforskning har en styrelse och en ledning.
Delegationen för hybrid-DNA-frågor är i administrativt hänseende knuten
till institutet. Närmare bestämmelser om delegationen finns i en
särskild instruktion för denna.

Styrelsen

46 § Styrelsen består av en ordförande, institutets föreståndare samt 15
andra ledamöter.

Regeringen utser ordföranden och styrelsens övriga ledamöter, utom
föreståndaren, för högst tre år. Av ledamöterna utses:

två efter förslag av arbetarskyddsstyrelsen,

en efter förslag av statens miljömedicinska laboratorium,

två efter förslag av LO,

en efter förslag av TCO,

en efter förslag av SACO/SR,

två efter förslag av SAF,

en efter förslag av statens arbetsgivarverk och

en efter gemensamt förslag av Landstingsförbundet och Svenska
kommunförbundet.

Av de övriga ledamöterna skall en företräda den medicinska, en den
humanistiskt-samhällsvetenskapliga, en den tekniska och en den
naturvetenskapliga forskningen.

Regeringen utser i samma ordning ersättare för andra ledamöter än
ordföranden och föreståndaren. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. tillämpas på institutet.

47 § Styrelsen skall avgöra frågor om

1. mål och riktlinjer för institutets verksamhet,

2. anslagsframställning och verksamhetsberättelse för institutet,

3. tillsättning av tjänster som är förenade med chefsskap,

4. disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning och
läkarundersökning, och

5. annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande.

Styrelsen får överlämna åt föreståndaren att avgöra frågor som avses i
3.

Styrelsen skall se till att forsknings- och utvecklingsverksamheten vid
institutet fortlöpande utvärderas.

48 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst åtta andra
ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs skall
om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Institutets ledning m. m.

49 § Föreståndaren är chef för institutet för arbetsmiljöforskning och
ansvarar inför regeringen för institutets verksamhet.

Regeringen förordnar föreståndaren för högst sex år.

50 § För föreståndaren finns en ställföreträdare. I arbetsordningen
anges vem det är. Ställföreträdaren utövar föreståndarens tjänst när
denne har förhinder. Efter beslut av föreståndaren träder
ställföreträdaren även i övrigt i föreståndarens ställe vid behandlingen
av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

När både föreståndaren och ställföreträdaren har förhinder, utövas
föreståndarens tjänst av den som föreståndaren bestämmer.

51 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
föreståndaren.

I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får överlämnas åt någon
annan tjänsteman att avgöra ett ärende eller en grupp av ärenden som
inte är av sådant slag att föreståndaren bör besluta.

52 § Inom institutet finns ett kansli samt de enheter som institutet
bestämmer. Varje enhet förestås av en chef.

53 § Hos institutet finns i övrigt personal enligt särskilda
föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan
personal i mån av behov och tillgång på medel. Institutet får också
anlita utomstående för särskilda uppdrag i mån av behov och tillgång på
medel.

54 § Tjänsten som chef för den administrativa funktionen och tjänsten
som informationsansvarig vid institutet tillsätts av regeringen efter
anmälan av föreståndaren. Tjänster som professor eller laborator
tillsätts i den ordning som regeringen bestämmer särskilt. Institutet
tillsätter övriga tjänster.

55 § Den som har tjänst som professor eller laborator skall undervisa
samt handleda forskarstuderande inom området för sin kompetens i den
omfattning som institutet bestämmer. Han eller hon skall dock ha högst
samma undervisningsskyldighet som en universitetsprofessor.

Handläggningen av ärenden inom arbetarskyddsverket och överklagande

Handläggningsregler

56 § Ärendena avgörs efter föredragning. I myndigheternas
arbetsordningar eller genom särskilda beslut får medges att enklare
ärenden avgörs utan föredragning. Sådana brådskande ärenden som avses i
35 § andra stycket får alltid avgöras utan föredragning.

57 § Ärendena hos arbetarskyddsstyrelsen och institutet för
arbetsmiljöforskning bereds och föredras av chefen för den avdelning
eller organisatoriska enhet dit ärendet hör eller den tjänsteman som
chefen utser. Föreståndaren för institutet får bestämma att en
tjänsteman vid arbetarskyddsstyrelsen skall bereda och föredra ärenden
vid institutet. Generaldirektören, föreståndaren, chef för avdelning och
enhetscheferna får närvara när ett ärende som hör till chefens
ansvarsområde föredras av någon annan. Generaldirektören och
föreståndaren får själv överta beredningen och föredragningen av
ärenden.

58 § Ärendena hos yrkesinspektionen bereds och föredras av den
tjänsteman som distriktschefen utser. Distriktschefen får själv överta
beredningen och föredragningen av ett ärende.

59 § Innan arbetarskyddsstyrelsen avgör ett ärende som rör förhållandet
mellan arbetsgivare och arbetstagare skall styrelsen, om det behövs,
bereda vederbörande arbetsgivare och arbetstagare tillfälle att yttra
sig. Vid arbetstidsnämndens handläggning av ett sådant ärende skall
berörda arbetstagarorganisationer alltid beredas tillfälle att yttra
sig, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

60 § I myndigheternas arbetsordningar eller genom särskilda beslut skall
bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller
yttranden i ärendena.

Överklagande

61 § Yrkesinspektionens beslut får överklagas hos
arbetarskyddsstyrelsen.

Beslut av arbetarskyddsstyrelsen och institutet för arbetsmiljöforskning
får överklagas enligt 18 § allmänna verksstadgan (1965:600). Detta
gäller dock inte beslut av institutet om antagning till kurser i
företagshälsovård och andra kurser som institutet anordnar. Beslut som
arbetarskyddsstyrelsen har fattat som andra instans får överklagas
endast om det är fråga om ett sådant beslut som enligt 18 § verksstadgan
skall överklagas hos någon annan än regeringen.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte om annat är
särskilt föreskrivet.

62 § Beslut av företagshälsovårdsdelegationen får inte överklagas.

Övriga bestämmelser

63 § Besked om bisysslor enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av arbetarskyddsstyrelsen i
fråga om tjänster vid arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen, utom
tjänsterna som generaldirektör och överdirektör. Sådana besked skall
lämnas av institutet för arbetsmiljöforskning i fråga om tjänster vid
institutet, utom tjänsten som föreståndare.

64 § Arbetarskyddsstyrelsen får besluta om skälig ersättning till den
som är anställd vid arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen för
sakskada som har uppstått i tjänsten. Institutet för
arbetsmiljöforskning får besluta om sådan ersättning för den som är
anställd vid institutet.

Beslut i sådana frågor får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1987:393

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987, då följande
förordningar skall upphöra att gälla

1. förordningen (1972:164) med instruktion för arbetarskyddsstyrelsen

2. förordningen (1973:847) med instruktion för yrkesinspektionen

3. förordningen (1985:328) med instruktion för
företagshälsovårdsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen

4. förordningen (1982:1288) med instruktion för forskningsdelegationen
vid arbetarskyddsstyrelsen.

Förordnanden att vara ledamot i forskningsdelegationen vid
arbetarskyddsstyrelsen som meddelats med stöd av den upphävda
förordningen enligt 4, skall upphöra att gälla den 30 juni 1987.

Förordnanden att vara ledamot eller ersättare i arbetarskyddsstyrelsens
styrelse, arbetstidsnämnden, företagshälsovårdsdelegationen och
yrkesinspektionsnämnd skall efter ikraftträdandet avse motsvarande
styrelse, delegation och nämnd enligt denna förordning.

Genom förordningen upphävs regeringens beslut den 15 december 1976 om
personalföreträdare i arbetarskyddsstyrelsen.