Förordning (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

SFS nr
1987:405
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:628
Upphävd
2000-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:1186

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller allmänna föreskrifter för den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten inom arbetsmarknadsverket.
Bestämmelserna i 19–23 §§ tillämpas i de fall och i den omfattning som
regeringen bestämmer.

Verksamheten och dess inriktning

2 § Arbetsmarknadsmyndigheternas verksamhet innefattar

– platsförmedling,

– vägledning och

– arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av arbetsförberedande
och sysselsättningsfrämjande åtgärder. Förordning (1999:259).

3 § Arbetsmarknadsmyndigheternas främsta uppgift är att se till att de
arbetssökande snabbt får ett arbete som så nära som möjligt ansluter
till deras önskemål och förutsättningar samt att lediga platser blir
tillsatta snabbt.Myndigheterna skall därvid hämta in och sprida saklig
information som har betydelse för de arbetssökande och arbetsgivarna.

3 a § Arbetsförmedlingen och den arbetssökande skall upprätta en
individuell handlingsplan om denne riskerar långtidsarbetslöshet.
Förordning (1996:1102).

3 b § I de kommuner som åtagit sig en skyldighet att erbjuda
ungdomar mellan 20 och 24 år en aktiverande och utvecklande
insats skall för dessa en handlingsplan upprättas. Närmare
bestämmelser om detta finns i förordningen (1997:1278) om
kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år.
Förordning (1997:1281).

4 § Arbetsmarknadsmyndigheterna skall genom arbetsförberedande åtgärder
underlätta för dem som vill arbeta att få ett lämpligt arbete.

5 § Arbetsmarknadsmyndigheterna skall genom sysselsättningsfrämjande
åtgärder påverka efterfrågan på arbetskraft så att arbete kan erbjudas
även dem för vilka platsförmedlande och arbetsförberedande åtgärder inte
är tillräckliga.

6 § De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna skall utformas så
att

– de passar den enskilda deltagarens förutsättningar och ökar
hans eller hennes möjligheter att få eller behålla en
anställning på den reguljära arbetsmarknaden,

– de inte snedvrider konkurrensförutsättningarna för annan
verksamhet,

– de inte leder till att någon som har en anställning blir
ledig helt eller delvis och ersätts av en arbetslös person,

– risken för att reguljära arbetstillfällen trängs undan blir
så liten som möjligt,

– de är förenliga med målen för ett ekologiskt hållbart
Sverige.

De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna skall fördelas med hänsyn
till de skilda förutsättningarna och behoven i olika delar av
landet. Förordning (1999:259).

7 § Arbetsmarknadsmyndigheterna skall verka för kvinnors och mäns rätt
till arbete på lika villkor och motverka en könsuppdelad arbetsmarknad.

8 § Särskild uppmärksamhet skall ägnas åtgärder för att främja
anställning av äldre arbetstagare och arbetstagare med nedsatt
arbetsförmåga och för att underlätta för handikappade att behålla ett
arbete.

9 § Skyddat arbete får erbjudas endast den vars arbetsförmåga är så
nedsatt att han eller hon inte kan få annat arbete. Ett beslut att inte
anvisa någon skyddat arbete får inte överklagas.

10 § Arbetsmarknadsmyndigheterna får bedriva otraditionell
verksamhet som

– är förenlig med 6-8 §§ och

– är av sådan art att den inte kan anordnas med stöd av
bestämmelser om arbetsmarknadspolitiska

åtgärder och inte heller strider mot sådana bestämmelser.

Medel som avsatts till sådan verksamhet får inte användas till
ersättning som avser försörjning av

deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Medlen får dock
användas till sådan ersättning till

projektledare för arbetsmarknadspolitisk verksamhet av
otraditionellt slag. Förordning (1999:1186).

10 a § har upphävts genom förordning (1998:1786).

11 § Arbetsmarknadsmyndigheterna skall i sina uppgifter samverka med
parterna på arbetsmarknaden. De skall också samverka med skolan och med
sociala och andra myndigheter samt med enskilda organisationer.

12 § Om en arbetssökande som får eller begär ersättning från en
arbetslöshetskassa eller kontant arbetsmarknadsstöd avvisar lämpligt
arbete eller en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som erbjuds sökanden,
skall länsarbetsnämnden underrätta arbetslöshetskassan och AMS.

Detsamma gäller om sökanden på annat sätt genom sitt uppträdande
uppenbarligen har vållat att en anställning inte kommit till stånd.
Förordning (1992:331).

13 § Arbetsförmedling skall bedrivas oberoende av arbetskonflikt mellan
arbetsgivare och arbetstagare. Om en arbetssökande anvisas ett arbete
vid en arbetsplats där en sådan konflikt pågår, skall sökanden upplysas
om konflikten i samband med anvisningen.

14 § Fråga om tillstånd enligt 2 a § lagen (1935:113) med vissa
bestämmelser om arbetsförmedling prövas av AMS.

Kostnadsbestämmelser

15 § Arbetsförmedling är kostnadsfri. Om en arbetssökande eller en
arbetsgivare begär annonsering eller någon annan särskild åtgärd, får
dock länsarbetsnämnden eller AMS ta betalt.

16 § har upphävts genom förordning (1995:718).

17 § har upphävts genom förordning (1995:718).

18 § har upphävts genom förordning (1995:718).

18 a § har upphävts genom förordning (1995:718).

18 b § har upphävts genom förordning (1995:718).

Bestämmelser om hur ärenden skall handläggas

19 § Ansökan om bidrag och annat stöd till arbetsmarknadspolitiska
åtgärder lämnas till länsarbetsnämnden. Nämnden beslutar i sådana
ärenden.

20 § Stöd betalas ut av länsarbetsnämnden i efterskott månadsvis eller
för de längre perioder som AMS bestämmer.

Skall stöd betalas ut till en arbetsgivare först sedan denne lämnat
underlag för beräkningen av stödbeloppet, skall arbetsgivaren lämna
sådant underlag till länsarbetsnämnden inom sex månader efter den period
som stödet avser. Lämnas inte underlaget inom denna tid förlorar
arbetsgivaren rätten till det stödbeloppet.

Om det finns särskilda skäl får länsarbetsnämnden medge undantag från
vad som sägs i andra stycket. Förordning (1990:498).

21 § Länsarbetsnämnden skall se till att bidrag och annat stöd används
på föreskrivet sätt. Den som har fått stöd skall ge nämnden eller den
som nämnden utser tillfälle att granska verksamheten och lämna de
uppgifter som behövs för granskningen.

Bestämmelse om återbetalning

22 § Om någon har fått stöd utan att vara berättigad till det, skall det
som han eller hon har fått för mycket betalas tillbaka.
Länsarbetsnämnden får i ett sådant fall vid senare utbetalning dra av
ett skäligt belopp. Om det finns särskilda skäl, får länsarbetsnämnden
helt eller delvis befria stödtagaren från återbetalningsskyldigheten.

Bestämmelse om verkställighetsföreskrifter

23 § AMS får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att
tillämpa denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1987:405

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987, då
arbetsmarknadskungörelsen (1966:368) skall upphöra att gälla.

Om det i en lag eller en författning som har beslutats av regeringen
hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna
förordning, förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning,
förordningen (1987:407) om flyttningsbidrag m. m., förordningen
(1987:408) om inlösen av egnahemsfastigheter och bostadsrätter,
förordningen (1987:409) om bidrag till arbetshjälpmedel m. m.,
förordningen (1987:410) om bidrag till handikappade för att skaffa
motorfordon m. m. eller förordningen (1987:411) om beredskapsarbete
tillämpas den nya föreskriften i stället för den ersatta. Detsamma
gäller, med de begränsningar som följer av tredje stycket, i fråga om
bidrag och andra förmåner enligt arbetsmarknadskungörelsen som har sökts
före ikraftträdandet.

Fortfarande gäller 46, 48–50, 56 b–56 d och 96 §§
arbetsmarknadskungörelsen i fråga om starthjälp och bidrag vid
anställning av medflyttande familjemedlem som har sökts före
ikraftträdandet och statsbidrag till beredskapsarbete som har beslutats
före ikraftträdandet.

1990:498

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om stöd som avser tid före ikraftträdandet.

1991:891

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 10 a § den 1 juli 1991, och
i övrigt den 1 januari 1992.

1993:725

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre
bestämmelser i 18 § tillämpas fortfarande om resan har påbörjats
före ikraftträdandet.

1994:941

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

2. Äldre bestämmelser i 18 a § skall fortfarande gälla om
deltagandet har påbörjats före ikraftträdandet.

1998:1786

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. De upphävda
bestämmelserna gäller dock fortfarande i fråga om beslut som
länsarbetsnämnden har fattat före den 1 januari 1999.