Förordning (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

SFS nr
1987:406
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1784
Upphävd
1999-01-01

Allmänna bestämmelser

1 § Arbetsmarknadsutbildning är en utbildning för enskilda
personer som länsarbetsnämnden beslutar om och som berättigar
till utbildningsbidrag.

Ansökan om arbetsmarknadsutbildning görs hos länsarbetsnämnden.

Bestämmelser om arbetsmarknadsutbildning och om förmåner vid
arbetsmarknadsutbildning finns förutom i denna förordning också
i förordningen (1995:711) om arbetsplatsintroduktion,
förordningen (1995:713) om datortek, förordningen (1987:409) om
bidrag till arbetshjälpmedel samt i förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd.

Om arbetsmarknadsutbildning i form av viss IT-utbildning finns
särskilda bestämmelser i förordningen (1997:1159) om IT-
utbildning. Förordning (1997:1160).

2 § Arbetsmarknadsutbildning bedrivs vid särskilt upphandlade
utbildningar eller genom att platser i det reguljära
utbildningsväsendet utnyttjas.

Innan upphandling görs av arbetsmarknadsutbildning som är av längre
varaktighet och betydande omfattning skall länsarbetsnämnden samråda
med länsstyrelsen i fråga om utbildningens inriktning, lokalisering
och dimensionering.

Länsarbetsnämnden skall delta i det regionala samrådet mellan
offentliga utbildningsanordnare. Förordning (1996:1103).

Villkor för arbetsmarknadsutbildning

3 § Arbetsmarknadsutbildning skall vara yrkesinriktad och antas kunna
leda till ett arbete. Den skall stärka den enskildes möjligheter att
komma tillbaka i arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

För arbetslösa invandrare kan arbetsmarknadsutbildning även vara
sådan utbildning som bidrar till att den arbetslöse får en kompetens
av värde vid återinvandring.

Arbetsmarknadsutbildning kan också användas för att deltagarna skall
få möjlighet att utveckla egna affärsidéer för att starta egna
företag eller kooperativ. Förordning (1996:1103).

4 § Som arbetsmarknadsutbildning räknas också följande:

1. Allmänteoretisk eller orienterande utbildning som är en nödvändig
förberedelse för en yrkesutbildning.

2. Kurs i svenska för invandrare som förbereder för eller integreras
med en annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller ett arbete. Sådan
svenskundervisning som kommunen är skyldig att ge nyanlända
invandrare (sfi) får dock inte vara arbetsmarknadsutbildning.

3. Praktik som anordnas för högst sex månader i samband med
kompletterande utbildning eller liknande för invandrare med utländsk
universitets- eller högskoleutbildning som inte har haft anställning
i Sverige inom sitt yrkesområde. Förordning (1995:717).

5 § En utbildning på högskolenivå eller därmed jämförlig utbildning
får vara arbetsmarknadsutbildning om den omfattar högst 40
studieveckor och inte är en del av en längre eftergymnasial
utbildning.

För funktionshindrade finns ytterligare bestämmelser i 10 § om sådan
utbildning som avses i första stycket. Förordning (1996:1103).

6 § Utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet på grundskole-
och gymnasienivå får i vissa fall vara arbetsmarknadsutbildning.
Bestämmelser om detta finns i 11 §. Förordning (1996:1103).

7 § Utbildning som äger rum utanför Sverige får vara
arbetsmarknadsutbildning om utbildningen bedrivs i Sveriges
närområde. Förordning (1996:123).

Vem som kan få arbetsmarknadsutbildning

8 § Personer får beviljas arbetsmarknadsutbildning från och med
den dag de fyller 20 år. Som ytterligare förutsättning gäller
att de skall vara eller riskera att bli arbetslösa samt att de
söker arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen.

I 9 § och 10 § första stycket finns bestämmelser om undantag
från vad som föreskrivs i första stycket. Förordning (1998:571).

9 § Följande personer får beviljas arbetsmarknadsutbildning trots
att de inte är arbetslösa eller riskerar att bli arbetslösa.

1. Flyktingar som har fått uppehålls- och arbetstillstånd under de
tre senaste åren.

2. Intagna på kriminalvårdsanstalt som har beviljats frigång eller
på annat sätt getts tillfälle att delta i utbildningen. Förordning
(1995:717).

10 § Ungdomar med funktionshinder som inte har fyllt 20 år får beviljas
arbetsmarknadsutbildning om de är eller riskerar att bli arbetslösa
och söker arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen.

Även utbildning på högskolenivå eller därmed jämförlig utbildning
får beviljas som arbetsmarknadsutbildning till arbetslösa med
funktionshinder som inte kan erbjudas ett lämpligt arbete. Förordning
(1996:1103).

11 § Utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet på
grundskole- och gymnasienivå får beviljas som
arbetsmarknadsutbildning till

1. arbetslösa utomnordiska medborgare som under två år eller längre
har varit anmälda som arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen i den ordning som Arbetsmarknadsstyrelsen
föreskriver, samt

2. arbetslösa arbetshandikappade som saknar grundläggande
utbildning. Förordning (1996:1103).

12 § Länsarbetsnämnden beslutar i fråga om

1. rätt att delta i arbetsmarknadsutbildning, och

2. inskrivning vid arbetsmarknadsinstitut.

Arbetsmarknadsstyrelsen får för visst slag av
arbetsmarknadsutbildning bestämma att endast viss eller vissa
länsarbetsnämnder skall besluta i frågor om rätt att delta i sådan
utbildning. Förordning (1995:717).

Överklagande m.m.

13 § Ett beslut om arbetsmarknadsutbildning upphör att gälla, om den
som har beviljats utbildningen

1. inte inställer sig och inte anmäler giltigt förfall senast den
dag då utbildningen skall börja, eller

2. är frånvarande fem dagar i följd utan att anmäla giltigt förfall.

Om en deltagare på grund av misskötsamhet eller av andra skäl inte
kan tillgodogöra sig utbildningen, får länsarbetsnämnden besluta att
deltagaren skall skiljas från utbildningen. Detsamma gäller om en
deltagare allvarligt stör eller hindrar undervisning, prov eller
annan verksamhet inom ramen för utbildningen.

I ett ärende om att skilja en deltagare från utbildningen får
länsarbetsnämnden, om det finns särskilda skäl, med omedelbar verkan
avstänga deltagaren från utbildningen. Ett sådant beslut om
avstängning får inte överklagas. Det gäller till dess ärendet har
avgjorts slutligt. Förordning (1994:1843).

14 § Länsarbetsnämndens beslut att inte bevilja en sökande
arbetsmarknadsutbildning får inte överklagas. Beslutet skall dock
omprövas av länsarbetsnämnden om det begärs av en enskild som
beslutet angår.

Rätten att överklaga beslut följer i övrigt av 50 och 51 §§
förordning- en (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket.
Förordning (1996:1103).

Bestämmelse om vad som gäller vid arbetskonflikter
Förordning (1996:1103).

15 § Vid tillämpningen av denna förordning anses risk för
arbetskonflikt vid en arbetsplats inte innebära risk för
arbetslöshet. Förordning (1996:1103).

Verkställighetsföreskrifter

16 § Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter som
behövs för att tillämpa denna förordning. Förordning (1996:1103).

Övergångsbestämmelser

1987:406

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

Övergångsbestämmelser till denna förordning finns i förordningen
(1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

1989:635

1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 29 § den 1 januari 1990
och i övrigt den 1 juli 1989.

2. Äldre föreskrifter i 29 § gäller fortfarande i fråga om
änkepension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och i fråga
om livränta till änka enligt lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring.

1994:1843

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. De äldre bestämmelserna
i förutvarande 20 § tillämpas fortfarande på de som påbörjat en
arbetsmarknadsutbildning före den 1 januari 1995. Detsamma gäller för
de som med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (1994:1674) om
ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd uppbär
dagpenningersättning även efter den 1 januari 1995 och påbörjat en
arbetsmarknadsutbildning senast den 30 juni 1996.

1996:1103

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

2. Beslut fattade med stöd av förutvarande 2 § gäller även under
1997 och 1998 om beslut i enlighet därmed fattats före den 1 januari
1997.

3. Bestämmelserna i 20-22 §§ skall fortfarande tillämpas när
vuxenstudiestöd skall beräknas enligt 7 kap. studiestödslagen
(1973:349) eller enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd
för arbetslösa och stödet avser studier som bedrivs före den 1 juli
1997.

1998:1784

Den upphävda förordningen tillämpas fortfarande i fråga om anvisning
av länsarbetsnämnden före den 1 januari 1999.