Förordning (1987:407) om flyttningsbidrag m.m.

SFS nr
1987:407
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:7
Upphävd
1994-02-15

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om bidrag vid flyttning som
sker av arbetsmarknadsskäl.

2 § Flyttningsbidrag till en arbetssökande kan vara respenning
och starthjälp. En arbetsgivare som anställer en medflyttande
familjemedlem kan få medflyttandebidrag. Förordning (1993:728).

Respenning

Villkor för respenning

3 § Respenning får lämnas till den som

1. är eller riskerar att bli arbetslös,

2. bedöms inte kunna få arbete i eller nära hemorten, och

3. söker arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen eller skall gå
igenom arbetsmarknadsutbildning i en ort där sysselsättningen varaktigt
är god och som kan antas få ett stadigvarande arbete i eller nära
utbildningsorten efter utbildningens slut.

4 § Även den som inte är eller riskerar att bli arbetslös kan få
respenning, om han eller hon

1. i avvaktan på en anställning inom ett yrke som motsvarar hans eller
hennes utbildning har tagit en annan, tillfällig anställning, eller

2. inför en driftsinskränkning begränsar inskränkningens verkningar
genom att flytta.

5 § Respenning får dessutom lämnas till den som har en kvalificerad
yrkesutbildning och som har fått anställning i yrket vid ett
stödberättigat företag i en ort inom stödområde som avses i förordningen
(1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd eller inom område som
enligt regeringens beslut skall vara inplacerat i tillfälligt
stödområde, om arbetskraft med sådan utbildning inte kan erhållas i
orten.

Detsamma gäller den som bor inom stödområde enligt nämnda förordning och
som har fått stadigvarande anställning i en annan ort, om flyttningen
förbättrar möjligheterna för arbetssökande som är bundna lokalt att få
arbete inom stödområdet. Förordning (1990:727).

6 § Respenning får lämnas även vid en arbetstagares och hans eller
hennes hushållsmedlemmars återflyttning till hemorten inom ett år från
flyttningen till anställningsorten, om

1. arbetstagaren får eller söker anställning i hemorten,

2. det finns särskilda skäl för återflyttningen, och

3. arbetstagaren vid flyttningen till anställningsorten har fått
respenning och anställningen var avsedd att vara minst sex månader.

Förmåner

7 § Respenning kan vara reseersättning, traktamente och
flyttningsersättning.

8 § Reseersättning och traktamente får lämnas

1. för arbetssökandens och, om denne är under 20 år, en förälders besök
i en annan ort, om besöket bedöms nödvändigt för att anställning i den
orten skall komma till stånd (sökanderesa),

2. för barn som följer med vid en sökanderesa, om barntillsynen inte kan
ordnas på något annat lämpligt sätt,

3. för den som tillträder en anställning eller börjar en utbildning i en
annan ort än hemorten (tillträdesresa), och

4. för hushållsmedlemmars flyttning till anställningsorten eller
utbildningsorten.

9 § Reseersättning för arbetstagarens och hans eller hennes
hushållsmedlemmars återresa till hemorten får lämnas vid en sådan
återflyttning som avses i 6 §.

10 § har upphävts genom förordning (1993:728).

11 § Flyttningsersättning får lämnas till den som

1. har fått en anställning som beräknas vara minst sex månader eller en
arbetsmarknadsutbildning i en annan ort än hemorten och har fått bostad
där, eller

2. uppfyller villkoren i 6 §.

12 § Reseersättning och traktamente beräknas enligt 18 § förordningen
(1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Flyttningsersättning lämnas för skäliga utgifter för flyttning av bohag
från utflyttningsorten.

13 § Ansökan om respenning skall göras före resan eller flyttningen.
En ansökan som har gjorts senare får bifallas endast om det finns
synnerliga skäl. Förordning (1993:728).

Starthjälp

14 § Starthjälp får lämnas till den som avses i 5 § första stycket och
som tillträder en anställning i en annan ort än hemorten.

Starthjälp får dock inte lämnas, om arbetstagaren i den nya
anställningen har rätt till traktamente från arbetsgivaren på grund av
flyttning i samband med den nya anställningen eller om anställningen
beräknas vara kortare tid än sex månader.

15 § Starthjälp lämnas med 9 000 kronor och betalas ut i samband med att
anställningen tillträds.

Om arbetstagaren flyttar till anställningsorten tillsammans med en
medlem av sitt hushåll i hemorten, lämnas starthjälp med ytterligare 11
000 kronor. Denna starthjälp betalas ut i samband med flyttningen.

16 § Om arbetstagaren vållar att anställningen upphör inom sex månader,
skall den del av starthjälpen som belöper på återstoden av perioden
betalas tillbaka. Detsamma gäller, om arbetstagaren beviljas ledighet
utan ersättning från arbetsgivaren och ledigheten inte beror på sjukdom
eller annan liknande orsak.

Om det finns särskilda skäl, kan återbetalningsskyldigheten jämkas eller
efterges.

17 § En ansökan om starthjälp skall göras innan anställningen tillträds.
En ansökan som har gjorts senare får beviljas endast om det finns
synnerliga skäl.

18 § har upphävts genom förordning (1993:728).

19 § har upphävts genom förordning (1993:728).

20 § har upphävts genom förordning (1993:728).

Medflyttandebidrag

21 § Medflyttandebidrag får lämnas till en arbetsgivare när denne
anställer en familjemedlem som flyttar tillsammans med en arbetstagare
som tillträder en anställning i en annan ort än hemorten, om

1. familjemedlemmen inte kan få arbete utan att bidrag lämnas, och

2. arbetsplatsen är belägen i Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs,
Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län eller i
Dals Eds, Bengtsfors eller Åmåls kommun i Älvsborgs län,
Skinnskattebergs, Fagersta eller Norbergs kommun i Västmanlands län
eller Hällefors eller Ljusnarsbergs kommun i Örebro län. Förordning
(1990:727).

22 § För att en anställning skall berättiga till bidrag skall den avse
minst sex månader och ha erbjudits genom den offentliga
arbetsförmedlingen. Förordning (1988:1586).

22 a § Innan ett ärende om medflyttandebidrag avgörs, skall berörda
arbetstagarorganisationer ha fått tillfälle att yttra sig. Förordning
(1989:161).

23 § Bidrag lämnas med 50 procent av den totala lönekostnaden under
högst 24 månader. Förordning (1990:727).

Gemensamma bestämmelser

24 § Bestämmelserna i 19 och 21–23 §§ förordningen (1987:405) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten gäller när denna förordning
tillämpas. För medflyttandebidraget gäller dessutom 20 § nämnda
förordning. Förordning (1988:1586).

25 § Flyttningsbidrag och medflyttandebidrag får inte lämnas, om
anställningen i den nya orten kan anses som en flyttning mellan
arbetsplatser inom samma företag. Förordning (1988:1586).

26 § Vid tillämpningen av denna förordning anses risk för arbetskonflikt
vid en arbetsplats inte innebära risk för arbetslöshet. Förordning
(1988:1586).

Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt skall
tillämpas på flyttningsbidrag. Detta gäller dock inte bidrag som har
beviljats före konfliktens utbrott eller sökts före varsel om konflikten
och bidrag som i annat fall uppenbarligen skulle ha lämnats, även om
konflikten inte inträffat.

Övergångsbestämmelser

1987:407

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

Övergångsbestämmelser till denna förordning finns i
förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten.

1993:728

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre föreskrifter
skall fortfarande gälla om anställningen har tillträtts före
ikraftträdandet.