Förordning (1987:408) om inlösen av egnahemsfastigheter och bostadsrätter

SFS nr
1987:408
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:595
Upphävd
1999-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:582

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om inlösen av
egnahemsfastigheter och bostadsrätter i vissa delar av landet av
arbetsmarknadsskäl.

Villkor för inlösen

2 § En fastighet eller en bostadsrätt som är belägen i
Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län får
lösas in, om

1. ägaren av fastigheten eller bostadsrätten eller en medlem av
dennes hushåll, trots en ingående prövning av arbetsförmedlingen,
inte kan få arbete i eller nära bostadsorten i en sådan omfattning att
hushållets försörjning är tryggad,

2. hushållet på grund av detta måste flytta till en annan ort inom
landet, och

3. ägaren inte kan sälja fastigheten eller bostadsrätten.

Om det finns synnerliga skäl, får inlösen ske även i andra delar av
landet. Förordning (1994:582).

3 § En fastighet som besväras av inteckning till säkerhet för ett
statligt lån som en kommun har gått i borgen för får lösas in endast om
kommunen åtar sig att betala lånet.

Detta gäller dock inte om kommunen har åtagit sig betalningsansvaret
enligt 19 § bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), 13 §
bostadslånekungörelsen (1967:552) eller motsvarande äldre bestämmelser.

4 § En ansökan om inlösen skall göras hos länsarbetsnämnden före
flyttningen. En ansökan som har gjorts senare får bifallas endast om det
finns synnerliga skäl.

Värdering

5 § En fastighet löses in med ett belopp som svarar mot dess senaste
taxeringsvärde.

Om fastigheten har förvärvats inom tre år före ansökan om inlösen för
ett pris som är lägre än taxeringsvärdet, skall detta pris vara
inlösenvärde.

6 § Om fastighetsägaren har tagit lån för att förvärva eller förbättra
fastigheten och kapitalskulden vid tidpunkten för ansökan om inlösen
överstiger taxeringsvärdet, får fastigheten lösas in med ett belopp som
svarar mot den kvarstående kapitalskulden.

7 § Om det finns särskilda skäl, får inlösen även i andra fall ske till
ett annat värde än taxeringsvärdet.

8 § En bostadsrätt löses in med ett belopp som svarar mot det pris som
bostadsrättshavaren har betalat för bostadsrätten. Om priset avviker
väsentligt från vad som gäller för likvärdiga lägenheter på orten, får
inlösen ske med ett annat belopp.

Försäljning

9 § En fastighet eller en bostadsrätt som har lösts in skall säljas på
så fördelaktiga villkor som möjligt.

10 § Vid försäljningen av en inlöst fastighet skall en statlig
lånefordran som inte täcks av köpeskillingen efterges.

Övriga bestämmelser

11 § Länsarbetsnämnden beslutar i ärenden som rör fastigheter och
bostadsrätter i de län som avses i 2 § första stycket. I andra ärenden
beslutar Arbetsmarknadsstyrelsen.

Länsarbetsnämnden förvaltar och säljer inlösta fastigheter och
bostadsrätter. Förordning (1994:582).

12 § Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (1994:582).

Övergångsbestämmelser

1987:408

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

Övergångsbestämmelser till denna förordning finns i förordningen
(1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.