Förordning (1987:410) om bidrag till handikappade för att skaffa motorfordon m.m.

SFS nr
1987:410
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:890
Upphävd
1988-10-01

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om bidrag till handikappade
för att

1. skaffa personbil eller motordriven invalidvagn,

2. ändra eller skaffa särskild anordning till fordon, eller

3. byta ett fordon som avses i 1.

Bidrag för nyanskaffning

2 § Bidrag får lämnas till handikappade som är beroende av ett sådant
fordon som avses i 1 § 1 för att

1. genom arbete få sin försörjning eller ett väsentligt tillskott till
sin försörjning,

2. genomgå en yrkesinriktad utbildning, eller

3. genomgå yrkesinriktad rehabilitering under vilken han eller hon får
utbildningsbidrag.

3 § Helt bidrag lämnas med ett belopp som svarar mot kostnaden för att
skaffa fordonet, dock högst 35 000 kronor.

Helt bidrag lämnas till en handikappad vars årliga bruttoinkomst
understiger 63 000 kronor.

Med årlig bruttoinkomst avses vad den handikappade sammanlagt uppbär i
intäkter av förvärvsarbete och kapital samt som sjukpenning, livränta,
pension eller liknande förmån; dock inte handikappersättning eller
vårdbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

4 § Till en handikappad vars årliga bruttoinkomst överstiger 63 000
kronor lämnas bidrag med högst följande belopp.

Årlig bruttoinkomst Bidrag i procent av helt bidrag

63 000–66 999 80
67 000–70 999 60
71 000–74 999 40
75 000–78 999 20
79 000– 0

Bidrag för ändringar m. m.

5 § Bidrag till en handikappad som uppfyller villkoren i 2 § får,
oavsett inkomst, lämnas med ett belopp som svarar mot kostnaden för en
sådan ändring av eller anordning på ett fordon som behövs för att han
eller hon skall kunna bruka det.

Bidrag för byte av fordon

6 § Bidrag till handikappade som uppfyller villkoren i 2 § och som
behöver byta ett motorfordon får lämnas enligt bestämmelserna i 3 och 4
§§. Ett bidrag enligt 3 eller 4 § skall dock minskas med vad den
handikappade har erbjudits vid byte av det fordon som han eller hon
innehar eller den köpeskilling som har erhållits vid försäljning av
fordonet.

7 § Om det fordon som skall bytas har köpts med bidrag enligt denna
förordning, får bidrag enligt 6 § lämnas endast om

1. fem år har förflutit från det att bidrag lämnades senast, och

2. behovet att av trafiksäkerhetsskäl ersätta fordonet har styrkts genom
bilinspektör vid trafiksäkerhetsverket.

Om det finns skäl från trafiksäkerhetssynpunkt, får dock bidrag lämnas
tidigare än som sägs i första stycket 1.

Gemensamma bestämmelser

8 § Bestämmelserna i 19 och 21–23 §§ förordningen (1987:405) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten gäller när denna förordning
tillämpas.

9 § Bidrag enligt denna förordning skall minskas med sådant bidrag till
inköp eller ändring av fordonet som den handikappade får från en kommun
eller landstingskommun eller i form av försäkringsersättning.

10 § Det medicinska behovet av fordonet eller ändringen eller
anordningen skall styrkas med läkarintyg. Intyget skall prövas eller
utfärdas av läkare hos länsarbetsnämnden.

11 § Bidrag enligt denna förordning får lämnas till och med månaden
före den då den handikappade fyller 65 år.

12 § Används inte fordonet längre för avsett ändamål, skall bidraget
betalas tillbaka. Återbetalningsbeloppet skall minskas med en femtedel
för varje helt år som har gått sedan bidraget beviljades. Om det finns
särskilda skäl, kan återbetalningsskyldigheten jämkas eller efterges.

13 § Länsarbetsnämndens beslut enligt denna förordning får överklagas
hos AMS. AMS beslut får överklagas hos regeringen.

Övergångsbestämmelser

1987:410

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

Övergångsbestämmelser till denna förordning finns i förordningen
(1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

1988:890

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988, då förordningen
(1987:410) om bidrag till handikappade för att skaffa motorfordon m. m.
skall upphöra att gälla.

2. Vid tillämpning av föreskriften i 5 § första stycket 2 likställs med
den som har beviljats bidrag enligt första stycket 1 i samma paragraf
dels handikappad som vid utgången av september 1988 innehade fordon som
anskaffats av honom med bidrag enligt den upphävda förordningen, dels
den som vid utgången av september 1988 var ägare till fordon som var
befriat från skatt enligt 40 § första stycket vägtrafikskattelagen
(1973:601) i lagrummets dåvarande lydelse.

3. Om en person har fått bidrag för anskaffning av motorfordon enligt 3,
4 eller 6 § i den upphävda förordningen, får grundbidrag eller
anskaffningsbidrag lämnas endast om fem år har förflutit sedan beslut
senast fattades om att medge rätt till bidrag enligt den upphävda
förordningen.

Om det finns särskilda skäl som avses i 10 § andra meningen denna
förordning, får dock grundbidrag och anskaffningsbidrag lämnas tidigare.
Lämnas grundbidrag eller anskaffningsbidrag tidigare skall bidraget
minskas med bidrag som har lämnats enligt den upphävda förordningen. Det
belopp som skall avräknas skall dock minskas med en femtedel för varje
helt år som har förflutit sedan det föregående bidraget betalades ut.

4. Föreskrifterna i 8, 12 och 13 §§ i den upphävda förordningen gäller
fortfarande i fråga om bidrag som har beslutats före den 1 oktober 1988.