Förordning (1987:411) om beredskapsarbete

SFS nr
1987:411
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:735
Upphävd
1999-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:568

Allmänna bestämmelser

1 § Beredskapsarbete är sådant arbete som anordnas för
arbetslösa och för vilket statsbidrag lämnas enligt denna
förordning. Det anordnas i form av resursarbete. Förordning
(1997:1279).

2 § Resursarbete innebär att arbetstagare, i den utsträckning
som de inte innehar vikariat enligt 9 § andra stycket fjärde
strecksatsen,

1. under 90 procent av heltid deltar i kvalitetshöjande arbete
hos en arbetsgivare enligt 9 §, och

2. under resterande del av heltid deltar i kompetensutveckling
och aktivt i samråd med arbetsförmedlingen söker arbete.

Resursarbete kan också bedrivas på deltid. De i första stycket
1 och 2 angivna momenten skall då ingå i resursarbetet i
motsvarande förhållande som anges där.

Villkor för att få beredskapsarbete m.m.

3 § Resursarbete får anvisas en arbetslös person som varit
inskriven vid arbetsförmedlingen under en sammanhängande tid av
minst sex månader och som får arbetslöshetsersättning enligt
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Innan någon anvisas till resursarbete skall arbetsförmedlingen
och den arbetslöse upprätta en individuell handlingsplan.
Förordning (1997:1279).

4 § Tiden i resursarbete får inte överstiga sex månader. Om det
finns särskilda skäl får dock anvisningstiden förlängas till
högst nio månader.

5 § har upphävts genom förordningen (1997:1279).

6 § har upphävts genom förordningen (1997:1279).

7 § Den som har stängts av från ersättning enligt 43-46 §§
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring får inte anvisas
till resursarbete under avstängningstiden. Förordning
(1997:1279).

8 § Arbetstagare får av länsarbetsnämnden skiljas från
resursarbete, om de

1. avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete eller någon annan
lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, eller

2. har uppträtt otillbörligt på arbetsplatsen. Förordning
(1997:1279).

Villkor för att anordna beredskapsarbete

9 § Staten, kommuner, landsting, kyrkliga kommuner och allmänna
försäkringskassor får ta emot arbetslösa i resursarbete. Även
privata arbetsgivare som sedan den 1 april 1998 eller tidigare
utför offentligt upphandlad långvarigt pågående entreprenad-
verksamhet får ta emot arbetslösa i resursarbete. Resursarbete
får också anordnas hos friskolor samt hos stiftelser som
bedriver utbildning eller vård- och omsorgsverksamhet.

Arbetsgivaren och de berörda arbetstagarorganisationerna skall
vara överens om

– de arbetsuppgifter som kan komma i fråga för verksamheten,

– det antal personer på varje arbetsplats som skall omfattas av
verksamheten,

– det antal ordinarie arbetstagare som måste finnas på
arbetsplatsen i form av grundbemanning, och

– att arbetsgivaren skall erbjuda deltagarna de lämpliga
vikariat som kan uppkomma. Förordning (1998:568).

10 § har upphävts genom förordningen (1997:1279).

11 § har upphävts genom förordningen (1997:1279).

12 § har upphävts genom förordningen (1997:1279).

13 § har upphävts genom förordningen (1997:1279).

14 § har upphävts genom förordningen (1997:1279).

Villkor för statsbidrag

15 § Bidrag till resursarbete får lämnas endast om arbets-
givaren betalar lön och lämnar andra anställningsförmåner
enligt kollektivavtal som slutits om resursarbete. Bidrag får
lämnas endast om lönen uppgår till högst 90 procent av den lön
som gäller enligt det ordinarie kollektivavtalet på den
aktuella arbetsplatsen eller, om det är förmånligare för den
enskilde, till högst 90 procent av den dagpenninggrundande
inkomsten enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Ersättningen får dock inte överstiga 652 kronor per dag för
högst fem dagar per vecka. Förordning (1998:568).

16 § har upphävts genom förordningen (1997:1279).

17 § har upphävts genom förordningen (1997:1279).

18 § har upphävts genom förordningen (1997:1279).

19 § En förutsättning för att bidrag skall lämnas är att den
som har resursarbete inte permitteras av någon annan anledning
än att arbetet inte kan bedrivas på grund av
väderleksförhållandena eller andra liknande orsaker.

Den som permitteras har rätt till bibehållen lön och andra
anställningsförmåner under permitteringstiden. Förordning
(1997:1279).

20 § Bidrag får inte lämnas till den som för samma insats får
bidrag med stöd av andra bestämmelser, om inte annat särskilt
föreskrivs. Förordning (1997:1279).

Bidragets storlek

21 § Bidrag till arbetsgivare som tar emot arbetstagare i
resursarbete lämnas med ett belopp som motsvarar den ersättning
som deltagaren skulle ha uppburit enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring samt på detta belopp belöpande avgifter
enligt lagen (1981:691) om socialavgifter och lagen (1994:1920)
om allmän löneavgift.

När bidrag beslutas skall ett bidragsbelopp i kronor
fastställas. Vid oavlönad frånvaro skall bidraget reduceras
proportionellt med frånvaron. Förordning (1997:1279).

22 § har upphävts genom förordningen (1997:1279).

23 § har upphävts genom förordningen (1997:1279).

24 § har upphävts genom förordningen (1997:1279).

25 § har upphävts genom förordningen (1997:1279).

26 § har upphävts genom förordningen (1997:1279).

27 § har upphävts genom förordningen (1997:1279).

Handläggningsbestämmelser

28 § Arbetsgivaren och berörd arbetstagarorganisation skall
gemensamt hos länsarbetsnämnden ansöka om att få ta emot
arbetstagare i resursarbete.

29 § Bestämmelserna i 19 §, 20 § andra och tredje styckena och
21-23 §§ förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten gäller vid handläggning av bidrag enligt 21 §.
Förordning (1998:568).

29 a § Ersättning enligt denna förordning betalas ut av
länsarbetsnämnden. Förordning (1998:568).

30 § Arbetsgivaren erhåller månadsvis en schablonmässigt
beräknad ersättning i stället för bidrag enligt 21 §.
Schablonersättningen beräknas med utgångspunkt i den tid den
anvisade förväntas delta i verksamhet som avses i 2 §. Vid
handläggning av schablonersättningen gäller 21 och 23 §§
förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten. Förordning (1998:568).

30 a § Bidraget enligt 21 § beräknas vid anvisningstidens slut.
Utbetald schablonersättning enligt 30 § skall därvid
frånräknas. Överstiger schablonersättningen bidraget skall
mellanskillnaden återbetalas av arbetsgivaren.
Förordning (1998:568).

31 § Länsarbetsnämnden anvisar arbetssökande till resursarbete.
Förordning (1997:1279).

32 § Beslut att inte anvisa någon till ett beredskapsarbete får
inte överklagas. Rätten att överklaga beslut följer i övrigt av
50 och 51 §§ förordningen (1988:1139) med instruktion för
Arbetsmarknadsverket. Förordning (1998:568).

33 § Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid
arbetskonflikt skall tillämpas på beredskapsarbete.

Övergångsbestämmelser

1987:411

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

Övergångsbestämmelser till denna förordning finns i
förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten.

1990:500

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som har
beviljats före ikraftträdandet.

1993:729

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som har
beviljats före ikraftträdandet.

1997:583

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som har
beviljats före ikraftträdandet.

19917:1279

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande i fråga om anställningar som
har påbörjats före ikraftträdandet.

1998:568

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som har
beviljats före ikraftträdandet.

1999:735

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om
resursarbeten som anvisats före den 1 oktober 1999. Om en
person anvisats resursarbete enligt den upphävda förordningen
för längre tid än till den 31 mars 2000 upphör dock
resursarbetet senast den 31 mars 2000.