Förordning (1987:423) om handel med ädelmetallarbeten

SFS nr
1987:423
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1987-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:780
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:466

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller handel med ädelmetallarbeten enligt lagen
(1986:985) om handel med ädelmetallarbeten.

2 § Vad som föreskrivs i lagen (1986:985) om handel med
ädelmetallarbeten om att ett ädelmetallarbete i vissa fall skall vara
försett med ansvarsstämplar och att tillverkaren eller försäljaren
skall vara registrerad hos kontrollorganet tillämpas inte på guld-
och platinaarbeten under ett gram eller silverarbeten under 15
gram. Det tillämpas inte heller på glasögonbågar, pennor, urboetter
med tillbehör såsom byglar och remontrarkronor, beslag,
musikinstrument samt guldslageri- och gulddragararbeten. Förordning
(1993:702).

Bemyndiganden

3 § Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Aktiebolag skall vara
kontrollorgan enligt lagen (1986:985) om handel med
ädelmetallarbeten. Förordning (1993:702).

4 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll skall
efter samråd med Ekonomistyrningsverket meddela föreskrifter om
avgifter för registrering som avses i 11 § lagen (1986:985) om
handel med ädelmetallarbeten. Förordning (1998:466).

5 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får när förutsättningar
finns enligt 13 § lagen (1986:985) om handel med ädelmetallarbeten
medge undantag eller avvikelse från nämnda lag eller denna
förordning. Förordning (1995:190).

Sammansatta arbeten m. m.

6 § Delar av guld eller silver som inte är ytbelagt och som uppfyller
kraven enligt 1 § lagen (1986:985) om handel med ädelmetallarbeten får
ingå i ett ädelmetallarbete av platina och delar av sådant silver i ett
ädelmetallarbete av guld endast om delarna genom sin färg tydligt
skiljer sig från arbetets huvuddel.

Delar av samma ädelmetall som har olika finhalt får sammansättas till
ett ädelmetallarbete om det behövs för att fylla en praktisk funktion.

7 § Vid bestämning av ett ädelmetallarbetes halt av guld, silver eller
platina skall endast den del inräknas vars halt skall bestämmas.

Om det är tekniskt möjligt skall varje del i ett sammansatt arbete av
ädelmetall åsättas finhaltsstämpel.

Om ett arbete är sammansatt av ädelmetall och delar av annan metall
eller annat ämne, skall det genom varaktig märkning eller på annat sätt
framgå vilka delar som inte är av ädelmetall.

8 § Om ett ädelmetallarbete har försetts med ytbeläggning skall
finhaltsstämpeln ange den ädelmetall på vilken ytbeläggningen har
anbringats.

9 § Efter medgivande av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
Aktiebolag får lod med lägre ädelmetallhalt än den som arbetets
finhaltsstämpel anger användas för sammanfogning.

Ett sådant lod får inte användas för ökning av ädelmetallarbetets
vikt eller fyllning. Förordning (1993:702).

Stämplar m. m.

10 § Ansvars- och kontrollstämplar skall vara läsbara och placerade i
direkt anslutning till varandra.

11 § Namnstämpeln skall innehålla enbart bokstäver. Dessa skall vara
minst två och utgöra sinsemellan lika stora versaler, som är placerade
efter varandra på samma inbördes avstånd i en rektangulär sköld.

12 § Finhaltsstämpeln skall ange den lägsta andelen ädelmetall i
ädelmetallarbeten enligt 1 § lagen (1986:985) om handel med
ädelmetallarbeten. Denna skall på ett tydligt, enkelt och lättläst sätt
ange ädelmetallarbetets finhalt.

13 § Ortsmärken skall ange tillverkningsort eller, ifråga om
importerade ädelmetallarbeten, importörens hemort. Ortsmärken
skall fastställas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
som skall utge en förteckning över hittills fastställda ortsmärken.
Förordning (1995:190).

14 § Årsbeteckningen skall ange tillverkningsåret och skall vara en av
bokstäverna A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U,
V, X, Y, Z med efterföljande siffra eller siffror. Bokstäverna skall
användas i följd, en för varje år, varvid bokstaven A anger år 1759.
Siffra eller siffror som fogas vid bokstaven skall ange den omgång
bokstavsserien är i användning sedan år 1759.

15 § En kontrollstämpel utgörs av tre kronor i trepassformad sköld med
ett efterföljande S för silverarbete och P för platinaarbete.

16 § En kontrollstämpel får inte överflyttas från ett ädelmetallarbete
till ett annat arbete.

17 § Ädelmetallarbeten får efter kontrollstämpling inte ändras med
avseende på deras metalliska delar på annat sätt än genom ytbehandling.

Överklagande

18 § Beslut av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
Aktiebolag i ärenden om godkännande och registrering av
tillverkares och importörers namnstämpel får överklagas hos
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Beslut av styrelsen
i ett sådant ärende får inte överklagas. Förordning (1995:190).

Övergångsbestämmelser

1987:423

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Genom förordningen
upphävs förordningen (1974:284) om arbeten av guld, silver eller
platina.

2. Beslut som har meddelats med stöd av äldre bestämmelser skall anses
vara meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna förordning.

3. Regeringen medger att andra arbeten av guld, silver och platina än
ädelmetallarbeten enligt lagen (1974:283) om handel med arbeten av guld,
silver eller platina utan hinder av nämnda lag får saluhållas och
försäljas till detaljister samt föras in till riket från och med den 1
januari 1988 till och med den 30 juni samma år.