Förordning (1987:429) med instruktion för patentbesvärsrätten

SFS nr
1987:429
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:346
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall med undantag av 2 och 4 §§
tillämpas på patentbesvärsrätten. Bestämmelserna i 11 och 12 §§
verksstadgan gäller dock endast i fråga om administrativa ärenden.

2 § Särskilda bestämmelser om organisationen vid patentbesvärsrätten och
om anhängiggörande och handläggning av mål finns i lagen (1977:729) om
patentbesvärsrätten.

Organisation m.m.

3 § Patentbesvärsrättens ordförande är administrativ chef för domstolen.

När ordföranden är förhindrad att utföra sin tjänst, fullgörs hans
åligganden av den i tjänst äldste ordföranden på avdelning eller av det
i tjänsten äldsta patenträttsråd som tjänstgör som ordförande på
avdelning.

4 § Hos patentbesvärsrätten finns förutom patenträttsråd annan personal
enligt särskilda föreskrifter och andra beslut som regeringen meddelar
samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får patentbesvärsrätten anlita
utomstående för särskilda uppdrag.

5 § Inom patentbesvärsrätten finns tre avdelningar och ett kansli.

Patentbesvärsrätten delar in ledamöter och annan personal till
tjänstgöring på avdelningarna och på kansliet.

6 § Ordföranden på en avdelning leder och övervakar arbetet på sin
avdelning. Den som är vice ordförande på en avdelning är
ställföreträdare för ordföranden och biträder ordföranden i dennes
åligganden.

Vice ordföranden skall också särskilt följa rättstillämpningen på de
olika avdelningarna och verka för en enhetlig rättstillämpning.

Fördelningen av målen på rotlar

7 § Varje ledamot på en avdelning, med undantag för ordföranden, skall
ha en rotel. Patentbesvärsrätten får, om det finns särskilda skäl för
det, besluta att en viss ledamot under en bestämd tid inte skall ha
någon rotel.

Patentbesvärsrätten fördelar rotlarna mellan ledamöterna.

8 § Målen fördelas på rotlar. Till grund för fördelningen läggs målens
tekniska klassificering och rättsliga beskaffenhet.

9 § Patentbesvärsrätten meddelar de ytterligare bestämmelser som behövs
om fördelningen av målen på rotlar.

Handläggningen av målen m.m.

10 § Rotelinnehavaren skall svara för beredningen av målen på roteln
och, om inte särskilda skäl föranleder annat, i egenskap av referent
delta i handläggningen och avgörandet av målen.

11 § Målen avgörs efter föredragning. I handläggningen får muntlig
förhandling ingå enligt bestämmelserna i lagen (1977:729) om
patentbesvärsrätten.

Ett mål skall avgöras så snart det kan ske. Ett mål eller en fråga som
har kommit upp i ett mål skall handläggas med förtur, om målet eller
frågan av någon särskild anledning bör avgöras skyndsamt. Vilka mål som
är förtursmål bestäms i arbetsordningen.

12 § Ordföranden på avdelningen bestämmer vilka ledamöter som utöver
rotelinnehavaren skall delta i handläggningen av ett mål.

Ordföranden får bestämma att ledamot från en annan avdelning skall delta
i handläggningen om det är påkallat med hänsyn till målets beskaffenhet
eller andra särskilda omständigheter.

13 § Dom eller beslut i ett mål eller i en fråga som har kommit upp i
ett mål skall meddelas så snart det kan ske.

14 § En remiss från regeringsrätten som har samband med en dom eller ett
beslut som patentbesvärsrätten har meddelat, skall i den utsträckning
som det är möjligt handläggas av de ledamöter som har deltagit i domen
eller beslutet.

Handläggningen av administrativa ärenden

15 § Administrativa ärenden avgörs av patentbesvärsrätten i plenum, av
patentbesvärsrättens ordförande eller av den tjänsteman som anges i
arbetsordningen eller i särskilda beslut.

16 § Plenum består av patentbesvärsrättens ordförande och
patenträttsråden.

I plenum beslutas

1. arbetsordningen och andra viktiga frågor om organisation och
arbetsformer,

2. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

3. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller
läkarundersökning,

4. yttranden i viktigare lagstiftningsfrågor,

5. andra frågor som patentbesvärsrättens ordförande hänskjuter till
plenum.

I ärenden som berör kansliet skall kansliföreståndaren närvara.

17 § I ärenden som handläggs i plenum är patentbesvärsrätten beslutför
när minst hälften av ledamöterna är närvarande. När ärenden av större
vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. I frånvaro
av patentbesvärsrättens ordförande får sådana ärenden inte avgöras som
kan anstå utan olägenhet.

18 § Administrativa ärenden avgörs efter föredragning om inte
patentbesvärsrätten bestämmer annat.

19 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandefrågor i statlig
tjänst m.m. följer att patentbesvärsrättens befogenhet att besluta kan
vara begränsad i vissa hänseenden.

Tjänstetillsättning m.m.

20 § Enligt lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten tillsätts
patenträttsråd av regeringen, som förordnar ett av de lagfarna
patenträttsråden att vara domstolens ordförande. Tjänsterna som
ordförande och vice ordförande på en avdelning tillsätts av regeringen
efter anmälan av patentbesvärsrätten och tjänsterna för övriga
patenträttsråd efter förslag av tjänsteförslagsnämnden för
patentbesvärsrätten.

Andra tjänster tillsätts av patentbesvärsrätten.

21 § Tjänsteförslagsnämnden för patentbesvärsrätten består av en
ordförande, en vice ordförande och högst sex andra ledamöter. För varje
annan ledamot än ordföranden finns ersättare. Ordföranden, vice
ordföranden, övriga ledamöter samt ersättare utses av regeringen för en
tid av högst tre år.

Nämnden sammanträder när nämndens ordförande finner anledning till det.
Den är beslutför när minst halva antalet ledamöter, bland dem
ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. När ett ärende av
principiell natur eller annars av större vikt handläggs, bör om möjligt
samtliga ledamöter närvara.

Bisysslor

22 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av patentbesvärsrätten genom tjänsteförslagsnämnden
för patentbesvärsrätten i fråga om patenträttsråd, som inte är
patentbesvärsrättens ordförande.