Lag (1987:442) om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning för vissa hem för vård eller boende enligt socialtjänstlagen (1980:620)

SFS nr
1987:442
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:1573

Lagens tillämpningsområde

1 § Med avvikelse från vad som föreskrivs i 69 § socialtjänstlagen
(1980:620) får försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning
bedrivas enligt bestämmelserna i denna lag.

Försöksverksamheten skall bedrivas i den eller de kommuner som
skriftligen har underrättat länsstyrelsen om att de åtar sig att delta i
verksamheten. Lag (1991:1593).

Tillståndsprövning hos socialnämnd

2 § Vill en enskild person eller sammanslutning inrätta ett hem för vård
eller boende för att bedriva förskole- eller fritidshemsverksamhet,
skall tillstånd sökas hos socialnämnden i den kommun där verksamheten
skall bedrivas.

2 a § har upphävts genom lag (1994:1573).

Ansökningar

3 § En ansökan om tillstånd skall vara skriftlig och ange

1. verksamhetens art,

2. vem som skall driva verksamheten,

3. det beräknade antalet inskrivna barn,

4. hur verksamheten skall finansieras,

5. vem som skall förestå verksamheten,

6. personalen och dess utbildning.

4 § Till en ansökan skall fogas ritningar över de lokaler där
verksamheten skall bedrivas och uppgifter om vilka brandskyddsåtgärder
som har vidtagits.

Tillstånd

5 § När ett tillstånd har meddelats skall socialnämnden utfärda ett
skriftligt bevis om det.

I beviset skall anges verksamhetens art, vem som skall driva
verksamheten, det högsta antalet barn som samtidigt får vara inskrivna
där, vem som skall vara föreståndare samt övriga villkor för
tillståndet.

6 § Ett tillstånd meddelas tills vidare eller för viss tid. Tillståndet
får inte överlåtas.

Ändringar i verksamheten

7 § Vill den som driver ett hem som avses i 2 § förändra verksamheten
så, att den inte längre motsvarar det meddelade tillståndet, skall han
söka tillstånd av socialnämnden för den ändrade verksamheten.

8 § Om den som driver ett sådant hem som avses i 2 § lägger ned
verksamheten, skall han omedelbart anmäla detta till socialnämnden.

Överklagande

9 § Socialnämndens beslut i ärenden om tillstånd enligt denna lag får
överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos
kammarrätten genom besvär.