Lag (1987:443) om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning enligt lotterilagen (1982:1011)

SFS nr
1987:443
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1988:1417

Lagens tillämpningsområde

1 § Försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning enligt
lotterilagen (1982:1011) får bedrivas enligt bestämmelserna i denna lag.

Försöksverksamheten skall bedrivas i den eller de kommuner som får
bedriva försöksverksamhet enligt lagen (1984:382) om försöksverksamhet
med en friare kommunal nämndorganisation och som skriftligen har
underrättat lotterinämnden om att de åtar sig att delta i denna
verksamhet. Lag (1988:1417).

Tillstånd

2 § Den kommunala nämnd som kommunen bestämmer prövar frågor om
tillstånd till bingospel enligt 11 § lotterilagen (1982:1011), om
ansökningen görs av en sammanslutning som huvudsakligen är verksam i
kommunen och spelet skall bedrivas endast inom kommunen. Lag
(1988:1417).

Tillsyn m. m.

3 § Har en kommunal nämnd meddelat tillstånd till ett lotteri, utövas
den närmare tillsynen över lotteriet enligt 25 § andra stycket
lotterilagen (1982:1011) av nämnden.

Frågor om varning och återkallelse av tillståndet enligt 27 §
lotterilagen prövas av nämnden.

Överklagande m. m.

4 § En kommunal nämnds beslut enligt denna lag får överklagas hos
länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos lotterinämnden. Lotterinämndens
beslut i sådana fall får inte överklagas. Nämnden får hänskjuta ärendet
till regeringen, om det är av större vikt.