Lag (1987:444) om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen (1969:387)

SFS nr
1987:444
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1987-07-01

Lagens tillämpningsområde

1 § Försöksverksamhet med kommunal prövning av frågor om tillstånd till
motorsportbanor och skjutbanor enligt miljöskyddslagen (1969:387) får
bedrivas enligt bestämmelserna i denna lag.

Försöksverksamheten skall bedrivas i den eller de av följande kommuner
som skriftligen har underrättat länsstyrelsen om att de åtar sig att
delta i denna verksamhet, nämligen Haninge, Tyresö, Gnosjö, Helsingborg,
Varberg, Ale, Örebro, Sandviken och Bräcke.

Denna lag gäller inte försvarsmaktens anläggningar.

Handläggning

2 § Frågor om tillstånd som avses i 1 § skall prövas av miljö- och
hälsoskyddsnämnden.

Bestämmelserna i miljöskyddslagen (1969:387) om ärenden som prövas av
koncessionsnämnden för miljöskydd skall tillämpas också på sådana
ärenden. Vad som sägs i 14 § andra stycket 3 nämnda lag skall dock
tillämpas endast om det behövs för utredningen i ärendet.

Överklagande

3 § Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut får överklagas hos
länsstyrelsen.

Beslut om ersättning för kostnader enligt 14 § femte stycket andra
meningen miljöskyddslagen (1969:387) överklagas dock genom besvär hos
kammarrätten.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen.