Förordning (1987:446) om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen (1969:387)

SFS nr
1987:446
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1987-07-01

1 § Denna förordning gäller sådan verksamhet som omfattas av lagen
(1987:444) om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning enligt
miljöskyddslagen (1969:387).

2 § För miljö- och hälsoskyddsnämndens handläggning av tillståndsfrågor
gäller vad som i miljöskyddsförordningen (1981:574) sägs om
länsstyrelsen. Meddelanden om inkomna ansökningar samt beslut i
tillståndsärenden skall sändas till statens naturvårdsverk och
länsstyrelsen.

3 § Vad som i förordningen (1984:380) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöskyddslagen (1969:387) föreskrivs om prövningsavgift
till länsstyrelsen gäller i fråga om tillståndsprövning av miljö- och
hälsoskyddsnämnden.