Förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

SFS nr
1987:452
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1987-05-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:256

1 § Denna förordning gäller avgifter för ansökningar
(ansökningsavgifter) och för kungörande i konkursärenden och
ärenden om företagsrekonstruktion (kungörandeavgifter) vid
allmän domstol. Den gäller också avgifter för mål och ärenden
som har överlämnats till allmän domstol från
Kronofogdemyndigheten, Patent- och registreringsverket eller
en registreringsmyndighet för firma (tilläggsavgifter).

Avgiften ska tas ut av domstolen och betalas till staten i de
mål och ärenden och med de belopp som anges i en särskild
avgiftslista (Bilaga).

Det som föreskrivs i denna förordning om allmän domstol
gäller även mark- och miljödomstolar. I förordningen
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken finns särskilda bestämmelser om avgifter för
mark- och miljödomstolarnas verksamhet. Förordning (2014:256).

2 § En ansökningsavgift ska betalas av den som inleder ett
mål eller ett ärende.

En tilläggsavgift ska betalas av den som har inlett målet
eller ärendet vid Patent- och registreringsverket,
Kronofogdemyndigheten eller registreringsmyndigheten.

En kungörandeavgift i ett konkursärende ska betalas av
konkursboet och i ett ärende om företagsrekonstruktion av
gäldenären. Förordning (2014:256).

3 § Befriade från skyldigheten att betala avgifter enligt denna
förordning är

1. sådan domstol eller skiljedomstol som ska avgöra tvist
mellan stater och annat internationellt organ som bildats för
behandling av sådan tvist, i mål eller ärende som handläggs
enligt lagen (1946:818) om bevisupptagning åt vissa
internationella organ,

2. utländsk domstol i mål eller ärende som handläggs enligt
lagen (1946:816) om bevisupptagning åt sådan domstol eller
lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,

3. den som ansöker om att själv bli försatt i konkurs, i fråga
om ansökningsavgiften,

4. sådan utländsk myndighet som avses i 18 kap. 18 § första
stycket sjölagen (1994:1009) i ärende om sjöförklaring.
Förordning (2008:173).

4 § En ansökningsavgift ska betalas när ett mål eller ett
ärende inleds. Bestämmelser om avvisning på grund av att
ansökningsavgiften inte har betalats finns i 42 kap. 4 § och
47 kap. 4 § rättegångsbalken samt 10 § lagen (1996:242) om
domstolsärenden. Förordning (2014:256).

4 a § En tilläggsavgift ska betalas för ett mål eller ett
ärende som har överlämnats till en tingsrätt enligt 16 j
eller 16 m § firmalagen (1974:156), 36 eller 54 § lagen
(1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning eller 3
kap. 13 eller 16 § varumärkeslagen (2010:1877).
Tilläggsavgiften ska betalas när målet eller ärendet har
överlämnats till tingsrätten.

Bestämmelser om avvisning på grund av att tilläggsavgiften
inte har betalats finns i 16 r § firmalagen, 61 a § lagen om
betalningsföreläggande och handräckning samt 3 kap. 21 §
varumärkeslagen. Förordning (2014:256).

5 § Ansökningsavgiften eller tilläggsavgiften ska betalas
tillbaka om rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619)
har beviljats den part som har betalat avgiften.
Förordning (2014:256).

6 § En kungörandeavgift i ett konkursärende eller ett ärende
om företagsrekonstruktion ska betalas när beslut om konkursen
eller ackordsförhandlingen har meddelats.
Förordning (2014:256).

7 § Har upphävts genom förordning (2008:173).

8 § Har upphävts genom förordning (2008:173).

9 § Ett beslut om avgift enligt denna förordning får
överklagas till Domstolsverket. Överklagandet ska inom ett år
från den dag då avgiften betalades ha kommit in till den
domstol som meddelade beslutet.

Den omständigheten att överklagandet getts in till
Domstolsverket hindrar inte att överklagandet tas upp till
prövning, om handlingarna har kommit in före
överklagandetidens utgång.

Domstolsverkets beslut får inte överklagas.
Förordning (2014:256).

10 § Domstolsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

11 § Ett exemplar av denna förordning ska hållas tillgängligt
för allmänheten hos den domstol som tar ut avgift enligt
förordningen. Förordning (2014:256).

12 § Har upphävts genom förordning (2008:173).

Övergångsbestämmelser

1987:452

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987 då förordningen
(1975:1129) om expeditionsavgift vid centralnämnden för fastighetsdata
upphör att gälla.

2. Ansökningsavgifter för mål eller ärenden som har anhängiggjorts före
ikraftträdandet skall bestämmas enligt expeditionskungörelsen
(1964:618). Förordning (1988:11).

3. Har kungörelse utfärdats efter ikraftträdandet i dessförinnan
anhängiggjorda mål eller ärenden som avser annat än konkurs och ackord
skall kungörelsekostnader tas ut enligt de äldre reglerna.

4. Har kungörelse utfärdats om konkursbeslut eller ackordsförhandling
efter ikraftträdandet i dessförinnan anhängiggjorda ärenden skall
kungörandeavgift tas ut enligt denna förordning. Har sådan kungörelse
utfärdats före ikraftträdandet, skall kostnaderna för de ytterligare
kungörelser som efter ikraftträdandet utfärdas i ärendet stanna på
statsverket.

1987:1117

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. Äldre bestämmelser
gäller dock fortfarande i fråga om angelägenheter som handläggs enligt
lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden.

1988:11

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1988.

Äldre bestämmelser om kungörandeavgift gäller fortfarande i de konkurser
där beslut om konkursen eller ackordsförhandlingen har meddelats före
den 1 februari 1988.

1990:437

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

Äldre bestämmelser om kungörandeavgift gäller fortfarande i de ärenden
där beslut om konkursen eller ackordsförhandlingen har meddelats före
den 1 juli 1990.

1998:939

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ansökningar
som har anhängiggjorts före ikraftträdandet.

2001:428

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för ansökan om anstånd enligt
18 kap. 7 § ärvdabalken som har kommit in till tingsrätten före
ikraftträdandet.

2005:159

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för expeditioner som har
utfärdats före ikraftträdandet.

2008:173

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

2. Vid överklagande av ett beslut som har meddelats före
ikraftträdandet ska äldre bestämmelser tillämpas.

2014:256

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål och
ärenden som har inletts vid allmän domstol eller överlämnats
dit före ikraftträdandet.

Bilaga
Avgiftslista

Ansökningsavgifter

Ansökningsavgift tas ut med nedan angivet belopp när någon
inleder något av följande.

Kategori A ………………………………………..900 kr

Allmänna domstolsärenden:

– adoption, vårdnad eller umgängesrätt,

– tillfällig åtgärd i fråga om vårdnad, boende, umgänge eller
förmynderskap enligt 8 § lagen (2008:450) med kompletterande
bestämmelser till Bryssel II-förordningen eller 5 § lagen
(2012:318) om 1996 års Haagkonvention,

– namn enligt namnlagen (1982:670),

– testamentsvittnesförhör,

– förordnande av boutredningsman, bodelningsförrättare eller
skiftesman,

– tillstånd till försäljning m.m. enligt 7 kap. 8 §
äktenskapsbalken eller 24 § sambolagen (2003:376),

– beslut om särskild förvaltning enligt 9 kap. 8 §
äktenskapsbalken,

– förordnande om rätt att bo kvar i det gemensamma hemmet
enligt 18 kap. 2 § äktenskapsbalken eller 28 § sambolagen
(2003:376),

– tillstånd till försäljning av fast egendom eller tomträtt
enligt 19 kap. 13 § ärvdabalken,

– förordnande enligt 3 eller 6 § lagen (1904:48 s. 1) om
samäganderätt,

– tillstånd till fusion enligt 12 kap. lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar,

– likvidation och förordnande av likvidator enligt 25 kap.
aktiebolagslagen (2005:551), 11 kap. lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar och 2 kap. 37 § lagen (1980:1102) om
handelsbolag och enkla bolag,

– entledigande av styrelseledamot eller förvaltare enligt 9
kap. 6 § stiftelselagen (1994:1220),

– kraftlöshetsförklaring av fullmakt enligt 17 § lagen
(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på
förmögenhetsrättens område,

– förordnande enligt lagen (1929:145) om skiljemän,

– förordnande av sammanträdesledare enligt 7 och 20 §§ lagen
(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,

– blodundersökning enligt lagen (1958:642) om
blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap,

– sjöförklaring,

– entledigande av någon annan än sökanden från ett uppdrag
som angetts ovan,

– informationsföreläggande enligt 53 c § lagen (1960:729) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 57 c §
patentlagen (1967:837), 35 c § mönsterskyddslagen (1970:485),
18 b § firmalagen (1974:156), 9 c § lagen (1992:1685) om
skydd för kretsmönster för halvledarprodukter, 9 kap. 5 a §
växtförädlarrättslagen (1997:306) eller 9 kap. 1 §
varumärkeslagen (2010:1877),

– intagande i protokoll för framtida säkerhet, och

– verkställbarhetsförklaring enligt lagen (2011:860) om
medling i vissa privaträttsliga tvister.

Ärende i mark- och miljödomstol för vilket avgift inte tas ut
enligt 2 eller 3 kap. förordningen (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken
ska tillämpas, inklusive tvistemål enligt förordningen (EG)
nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett
europeiskt småmålsförfarande

Äktenskapsmål eller mål om underhåll enligt äktenskapsbalken
och mål som gäller faderskap, föräldraskap enligt 1 kap. 9 §
föräldrabalken, vårdnad om barn, barns boende, umgänge med
barn eller underhåll till barn, inklusive mål som inleds
genom en gemensam ansökan

För ett tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket
rättegångsbalken tillämpas tas ingen ny avgift ut om målet
enligt rättens beslut ska handläggas enligt andra
bestämmelser.

Kategori B ………………………………………2 800 kr

Annat tvistemål än sådant som angetts under kategori A

Ärende som avser säkerhetsåtgärd enligt 15 kap.
rättegångsbalken

Enskilt åtal

Konkursärende

Ärende om företagsrekonstruktion

Mål i mark- och miljödomstol, med undantag för mål om
utdömande av vite efter särskild ansökan av myndighet, mål om
utdömande av tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen
(1987:10) och mål för vilket avgift tas ut enligt 2 eller 3
kap. förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken

Tilläggsavgifter

Tilläggsavgift tas ut med nedan angivet belopp när ett mål
eller ärende har överlämnats till tingsrätt enligt
följande.

Tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken
ska tillämpas, efter överlämnande från Kronofogdemyndigheten
enligt 36 eller 54 § lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning ………………600 kr

Annat tvistemål, efter överlämnande från Kronofogdemyndigheten
enligt 36 eller 54 § lagen om betalningsföreläggande och
handräckning …………………………………….2 500 kr

Tvistemål om administrativ hävning av en registrerad firma,
efter överlämnande av ärende från registreringsmyndighet
enligt 16 j eller 16 m § firmalagen (1974:156) ……..2 350 kr

Tvistemål om administrativ hävning av ett registrerat
varumärke, efter överlämnande från Patent- och
registreringsverket enligt 3 kap. 13 eller 16 §
varumärkeslagen (2010:1877) ……………………….2 350 kr

Kungörandeavgifter

Kungörandeavgift tas ut med nedan angivet belopp i följande
ärenden.

Konkursärende ……………………………………3 000 kr

Ärende om företagsrekonstruktion …………………..3 000 kr
Förordning (2014:256).