Lag (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m.

SFS nr
1987:464
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1987-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:2044
Upphävd
2011-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:907

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller då försäkringsaktiebolag, som enligt lagen
(2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av
finansiella instrument utgör aktiemarknadsbolag, eller
dotterbolag till sådana bolag fattar beslut om

1. nyemission av aktier eller emission av konvertibla
skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till
nyteckning, eller

2. överlåtelse av aktier eller skuldebrev av detta slag som har
utfärdats av ett bolag inom samma koncern. Lag (2005:554).

2 § Med koncern förstås juridiska personer som enligt 1 kap.
9 § försäkringsrörelselagen (1982:713) är moderföretag och
dotterföretag i förhållande till varandra. Lag (2005:554).

3 § Ett beslut som enligt denna lag skall fattas eller godkännas av
bolagsstämma är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med
minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Emission av aktier eller skuldebrev

4 § Ett beslut om emission av aktier eller skuldebrev som avses
i 1 § 1 skall för att bli giltigt ha fattats eller godkänts av
bolagsstämman i det emitterande bolaget, om aktieägarna i detta
bolag inte skall ha företrädesrätt till teckning i förhållande
till det antal aktier de förut äger eller enligt vad som
föreskrivs i bolagsordningen samt företrädesrätt i stället
skall lämnas

1. styrelseledamöter eller suppleanter i det emitterande
aktiebolaget eller annat företag inom samma koncern,

2. verkställande direktör eller vice verkställande direktör i
det emitterande aktiebolaget eller annat företag inom samma
koncern,

3. andra anställda hos det emitterande aktiebolaget eller annat
företag inom samma koncern,

4. make eller sambo till någon som avses i 1-3,

5. omyndiga barn som står under vårdnad av någon som avses i
1-3, eller

6. juridiska personer över vilka någon som avses i 1-5 ensam
eller tillsammans med annan som avses där har ett bestämmande
inflytande.

Denna paragraf gäller inte aktier som emitteras för att infria
bolagets utfästelse i konvertibla skuldebrev eller i
optionsrätter till nyteckning.

I fråga om europabolag tillämpas vad som sägs i första stycket
1 om styrelseledamot på ledamot eller suppleant i lednings-,
förvaltnings- eller tillsynsorganet. Lag (2005:907).

5 § För att ett beslut om emission i ett dotterbolag, som inte
är aktiemarknadsbolag, skall bli giltigt fordras dessutom att
emissionen godkänns genom beslut på bolagsstämma i det
aktiemarknadsbolag som är moderbolag i koncernen.

I fråga om sådan bolagsstämma i moderbolag som avses i första
stycket gäller föreskrifterna i 4 kap. 7 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) om tillhandahållande av
förslag till beslut och upplysning om skälen till avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt samt om innehållet i kallelsen
till bolagsstämman. Lag (2005:554).

Överlåtelse av aktier eller skuldebrev

6 § Har ett aktiebolag emitterat aktier eller skuldebrev som
avses i 1 § 2 med företrädesrätt till teckning för ett
aktiebolag i samma koncern, får det senare bolaget inte
överlåta aktierna eller skuldebreven eller till skuldebreven
hörande optionsrätter till någon som avses i 4 § första stycket
1-6 eller tredje stycket utan att beslut om detta har fattats
av bolagsstämma i det bolaget.

För att ett beslut om överlåtelse från ett dotterbolag, som
inte är aktiemarknadsbolag, skall bli giltigt fordras dessutom
att överlåtelsen godkänns genom beslut på bolagsstämma i det
aktiemarknadsbolag som är moderbolag i koncernen.

I kallelsen till en bolagsstämma som skall behandla förslag
till beslut som avses i denna paragraf skall förslagets
huvudsakliga innehåll anges. Lag (2005:907).

7 § Ett moderbolag får inte heller i övrigt överlåta aktier i
ett dotterbolag till någon som avses i 4 § första stycket 1-6
eller tredje stycket utan att beslut om detta har fattats av
bolagsstämma i moderbolaget.

Om det överlåtande moderbolaget inte är aktiemarknadsbolag men
i sin tur har ett moderbolag som är sådant bolag, fordras för
att överlåtelsen skall bli giltig dessutom att överlåtelsen
godkänns genom beslut på bolagsstämma i det sistnämnda
moderbolaget.

I kallelsen till en bolagsstämma som skall behandla förslag
till beslut som avses i denna paragraf skall förslagets
huvudsakliga innehåll anges. Lag (2005:907).

8 § Överlåtelser av aktier, skuldebrev eller optionsrätter som sker i
strid mot 6 eller 7 § är ogiltiga.

Information i förvaltningsberättelsen

9 § Om en emission som avses i 4 § har ägt rum, skall uppgift om
emissionsbeslutets innehåll och om den tilldelning av nya aktier eller
skuldebrev som har skett på grundval av beslutet lämnas i det
emitterande aktiebolagets förvaltningsberättelse för det räkenskapsår
under vilket emissionsbeslutet har blivit registrerat.

Om det emitterande aktiebolaget ingår i en koncern, skall uppgift enligt
första stycket lämnas även i moderbolagets förvaltningsberättelse. Detta
gäller dock ej, om dotterbolaget är aktiemarknadsbolag.

10 § Om en överlåtelse som avses i 6 eller 7 § har ägt rum, skall
uppgift om överlåtelsen lämnas i det överlåtande aktiebolagets
förvaltningsberättelse för det räkenskapsår som förvärvet är att hänföra
till.

Om det överlåtande bolaget ingår i en koncern, skall uppgift enligt
första stycket lämnas även i moderbolagets förvaltningsberättelse. Detta
gäller dock ej, om dotterbolaget är aktiemarknadsbolag.