Lag (1987:474) med bemyndigande att tillämpa lagen (1971:176) om vissa internationellas anktioner i fråga om en handelsblockad mot Sydafrika och Namibia;

SFS nr
1987:474
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1987-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS1990:77
Upphävd
1990-04-01

Utöver vad som sägs i 1 § lagen (1971:176) om vissa internationella
sanktioner, får regeringen förordna att 3 och 5 §§ lagen skall tillämpas
i fråga om en handelsblockad mot Sydafrika och Namibia. Regeringen får
också meddela förordnande enligt 11 § tredje stycket lagen.

Om förhållandena ändras så att syftet med ett förordnande ej längre
kvarstår, skall regeringen så snart det kan ske i motsvarande mån
upphäva eller ändra meddelat förordnande eller med stöd därav meddelade
föreskrifter.